« Najít podobné dokumenty

Město Uherské Hradiště - Veřejná vyhláška_SÚS - rozhodutí ve společném územním a stavebním řízení 94j

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Uherské Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

71459-2022_SÚS_-_rozhodutí_ve_společném_územním_a_stavebním_řízení_94j.pdf (633 kB)
Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXX,XX.XX.XXXX
<br> Vladimíra Šurmánková,24.03.1965
<br> Babice č.p.620
<br> 687 03 Babice u Uherského Hradiště
<br>
<br>
<br> Naše č.j.: MUUH-SŽP/71459/2022/Do/E 16
Spis/ 10328/2022 Spisová zn.:
<br> Počet listů/příloh: 6/0
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: lubos.dovrtel@mesto-uh.cz
<br> Datum: 25.května 2023
<br>
<br> Masarykovo náměstí 19 T +420 572 525 111 IČ 00291471 Č.Ú.19–1543078319/0800 1/11
<br> 686 01 Uherské Hradiště E epodatelna@mesto-uh.cz DIČ CZ00291471 DS ef2b3c5
<br> www.mesto-uh.cz
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Tento dokument je doručován způsobem „Veřejná vyhláška“ a to v souladu se zákonem č.500/2004
Sb <.>,správní řád,a to v souladu s § 144 odst.1 a 2,neboť se jedná o řízení s velkým počet účastníků
(s více než 30 účastníky) <.>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> č.E 16/2023
<br>
Dne 26.08.2022 podali XXXXXXXX XXXXXXXX,narozený XX.XX.XXXX a Vladimíra Šurmánková,narozená
24.03.1965,oba trvale bytem Babice č.p.620,687 03 Babice u Uherského Hradiště,žádost o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro dočasnou stavbu "Novostavba
rodinného domu na parc.č.617/5,v k.ú.Babice u Uherského Hradiště,včetně přípojek
inženýrských sítí a zpevněných ploch",na pozemcích pozemkové parcely číslo 13/1 (ostatní
plocha),413/1 (ostatní plocha),413/6 (ostatní plocha),413/12 (ostatní plocha),617/5 (orná půda) <,>
stavební parcela číslo 411/1 (zbořeniště) vše v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště <.>
Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci <.>
<br> Městský úřad Uherské Hradiště,odbor stavebního úřadu a životního prostředí,oddělení územního
plánování,stavebního řádu a památkové péče,jako stavební úřad příslušný dle ustanovení
§ 13 odst.1 písm.c),zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v pla...

Načteno

edesky.cz/d/6422254

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Uherské Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz