« Najít podobné dokumenty

Obec Tasovice - Obalovna Tasovice - záměr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tasovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha OP2 Hluková studie.pdf (1.58 MB)
COLAS CZ,a.s <.>
Obalovna asfaltových směsí Tasovice - Náhrada primárních surovin v technologii výroby obalovaných směsí
<br> Hluková studie
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
HLUKOVÁ STUDIE
Chráněný venkovní prostor staveb
<br>
<br>
Záměr: Obalovna asfaltových směsí Tasovice - Náhrada primárních surovin v technologii
výroby obalovaných směsí
<br> Zařízení: COLAS CZ,a.s.– Obalovna Tasovice
Tasovice 456 <,>
671 25 Hodonice
<br> Provozovatel zařízení: COLAS CZ,a.s <.>
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
<br> Zpracoval: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXXX
Bucek s.r.o <.>
Táborská 191/125
615 00 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> duben 2023
<br>
<br>
<br> COLAS CZ,a.s <.>
Obalovna asfaltových směsí Tasovice - Náhrada primárních surovin v technologii výroby obalovaných směsí
<br> Hluková studie
<br> 2
<br>
OBSAH
<br> 1 ÚVODNÍ ČÁST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 1.1 VÝCHOZÍ PODKLADY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
1.2 UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 2 VÝPOČTOVÉ BODY V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU STAVEB.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> 3 STÁVAJÍCÍ AKUSTICKÁ SITUACE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
Příloha OP1 Příspěvková rozptylová studie.pdf (2.56 MB)
Obalovna asfaltových směsí Tasovice - Náhrada primárních surovin v technologii výroby obalovaných směsí COLAS CZ,a.s.– Obalovna Tasovice PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle §11 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů Zpracoval: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX Bucek s.r.o.Brno,březen 2023 Autorizace č.: ENV/2018/8583 OBSAH: 1.Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 1.1.Určení rozptylové studie.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 1.2.Investor,jeho záměr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 1.3.Obecný popis záměru a instalovaných technologií.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 1.4.Varianty výpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 2.Metodika výpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
Příloha D3 Vyjádření ve věci souladu s ÚPD.pdf (143.82 kB)
Městský úřad Znojmo
Odbor územního plánování
<br>
<br> Městský úřad Znojmo – odbor územního plánování
Obroková 1/12,669 22 Znojmo <,>
<br> DS: Ns4a987,IČO: 00293881,DIČ: CZ00293881,č.ú: 19-224741/0100
www.znojmocity.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
BUCEK s.r.o <.>
Táborská 191/125
615 00 Brno
<br>
Váš dopis značky/ze dne naše značka/spis oprávněná tel.: 515 216 333 Znojmo dne
/2.2.2023 MUZN 25950/2023 úřední osoba e-mail: 7.2.2023
SMUZN 6069/2023 UPL/Kra Ing.XXXXXX XXXXXX libuse.kratka@muznojmo.cz
<br>
<br>
<br> Žádost o vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace k záměru „Náhrada primárních
surovin v technologii výroby obalovaných směsí “
<br>
<br>
Odbor územního plánování MěÚ Znojmo obdržel žádost společnosti BUCEK s.r.o <.>,Táborská 191/125 <,>
615 00 Brno o vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace k záměru „Náhrada primárních
surovin v technologii výroby obalovaných směsí“.Žádost byla na podatelně MěÚ Znojmo zaevidována
dne 2.2.2023 pod č.j.MUZN 22853/2023.Záměrem společnosti COLAS CZ,a.s <.>,zastoupenou Mgr <.>
Jakubem Buckem,Bucek s.r.o.na základě plné moci,je realizace záměru náhrady primárních surovin
v technologii výroby obalovaných asfaltových směsí ve stávajícím areálu obalovny,která se nachází
v areálu dobývacího lomu Tasovice na parc.č.4235 a 4236 k.ú.Tasovice nad Dyjí <.>
<br> Obec Tasovice má platný Územní plán Tasovice,který byl vydán Zastupitelstvem obce Tasovice
s účinností od 15.7.2010,který byl změněn změnou č.1 vydanou Zastupitelstvem obce Tasovice
s účinností od 6.5.2020 <.>
<br> Pozemky parc.č.4235 a 4236 k.ú.Tasovice nad Dyjí jsou podle platného Územního plánu Tasovice
součástí stabilizované plochy těžby nerostů H.Podmínky využití,které stanoví platný ÚP Tasovice pro
uvedený typ plochy s rozdílným způsobem využití,neznemožňují využití související s těžbou a úpravou
nerostů,pokud nenaruší životní prostředí <.>
<br> Toto vyjádření bude sloužit pro potřeby oznámení dle zák.č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
životní prostředí,v plat...
Příloha D2 Stanovisko OOPK k záměru.pdf (423 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> KUJMXOPUDNZC
KUJMXOPUDNZC
<br>
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 x2pbqzq kral.milan@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán ochrany přírody,příslušný
podle ustanovení § 77a odst.4 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění
pozdějších předpisů vyhodnotil na základě Vaší žádosti podané dne 02.02.2023 možnosti vlivu výše
uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 a vydává
<br> s t a n o v i s k o
<br> podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v XXX smyslu,že hodnocený záměr
<br> n e m ů ž e m í t v ý z n a m n ý v l i v
<br> na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000 nacházející se
v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Podkladem pro posouzení vlivu záměru byla podaná žádost a Souhrn doporučených opatření pro
evropsky významnou lokalitu CZ0623011Tasovický lom,AOPK ČR,2017 <.>
<br> Záměrem investora je náhrada primárních surovin v technologii výroby obalovaných asfaltových
směsí.Nově budou zpracovávány znovuzískané asfaltové směsi v drtícím a třídícím zařízení a vzniklé
recykláty budou využívány ve vlastní výrobě obalovaných asfaltových směsí.Výroba bude i nadále
probíhat ve stávajícím areálu provozovny na pozemcích parc.č.4235 a 4236 v k.ú.Tasovice nad
Dyjí.Realizací záměru dojde pouze k úspoře spotřeby primárních surovin,nedojde ke změně
kapacity stávající obalovny <.>
<br> Areál obalovny asfaltových směsí se nachází v blízkosti evropsky významné lokality CZ0623011
Tasovický lom,která chrání populaci čolka dravého (Triturus carnifex).Zásadní činností pro
zachování příznivých podmínek předmětu ochrany je náhodná tvorba vodních ploch,která vzniká
jako vedlejší produkt těžby kamene a která umožňuje rozmnožování a vývoj larev čolka dravého <.>
<br> Vá...
Oznámení záměru - Obalovna Tasovice- Náhrada primárních surovin.pdf (8.68 MB)
COLAS CZ,a.s.Obalovna asfaltových směsí Tasovice - Náhrada primárních surovin v technologii výroby obalovaných směsí Oznámení záměru dle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.1 Oznámení záměru vypracované dle ustanovení § 6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivu na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů,v rozsahu přílohy č.3 Záměr: Obalovna asfaltových směsí Tasovice - Náhrada primárních surovin v technologii výroby obalovaných směsí Zařízení: COLAS CZ,a.s.– Obalovna Tasovice Tasovice č.p.456 671 25 Tasovice Provozovatel zařízení: COLAS CZ,a.s.Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing.Veronika Spousta Šmídová a kol.Bucek s.r.o.Táborská 191/125 615 00 Brno duben 2023 COLAS CZ,a.s.Obalovna asfaltových směsí Tasovice - Náhrada primárních surovin v technologii výroby obalovaných směsí Oznámení záměru dle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.2 Obsah A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 B.ÚDAJE O ZÁMĚRU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 B.I.1 NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č.1 K ZÁKONU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 B.I.2 KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/6421511

Meta

Územní plánování   EIA   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Zveřejnění záměru   Nabídka zaměstnání   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tasovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz