« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - DSO Region Novoměstsko - Závěrečný účet 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha (121.02 kB)
Licence: D129 XCRGUPXA / PXA (08022022 / 08022022)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 71207902
Název: Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko" 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: 1. Způsob ocenění - dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením nad 40tis <.>, drobný dlouhodobý hmotný majetek je oceňován
pořizovací cenou od 3tis. do 40tis.Kč. 2. Opravné položky - účetní jednotka netvořila opravné položky. 3. Odpisy - účetní jednotka daňově neodepisuje,odepisuje účetně dle plánu odpisů. 4. Rezervy
- účetní jednotka netvoří rezervy <.>
<br> 28.04.2023 13h27m26s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D129 XCRGUPXA / PXA (08022022 / 08022022)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4 256 247,70  4 256 247,70 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909 4 256 247,70  4 256 247,70 
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z...
Zpráva - závěr (38.65 kB)
D.Závěr
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko za rok 2022
<br> nebvlv zjištěnv chvbv a nedostatkv (&$ 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> č.420/2004 Sb.; <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko za rok 2022
<br> se neuvádí žádná rizika dle š 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> III.Při přezkoumání hospodaření - dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko - za rok 2022 '
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
<br> IV.Ověření poměru dluhu dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
<br> U Dobrovolného svazku obcí se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v š 17 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,proto nebylo provedeno ověření poměru dluhu svazku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený v © 2 odst.Zcpísm.i) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br> V.Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
Zpráva o kontrole hospodaření (321.97 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz,podpory řízení a kontroly
<br> oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko,IČ: 71207902
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 29.08.2022
<br> - 27.04.2023
<br>
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko v souladu
<br> s ustanovením § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a
<br> v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 20.07.2022 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko
<br> nám.Republiky 6
<br> 549 01 Nové Město nad Metují
<br>
<br> Zástupci za dobrovolný svazek obcí:
<br> předseda svazku - Ing.XXXXX XXXXXX
<br> předseda svazku do XX.XX.XXXX - XXXX XXXXX
<br> poradce svazku - Ing.XXXX XXXXX
<br> účetní - XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 22.06.2022
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
...
Závěrečný účet - návrh (107.72 kB)
Upravený
<br> rozpočet Skutečnost
<br> Položka /
<br> Paragraf
Tis.Kč Tis.Kč
<br> Členské příspěvky DSO RN 4121 263,23 263,23
<br> Profesionalizace DSO RN 4122 77,00 77,00
<br> Příjmy z úroků 6310 1,77 0,07
<br> 342,00 340,29
<br> Paragraf
<br> Účetnictví (vedení,SW,nájem.<.>.) 3639 10,00 -
<br> Členský přípěvek Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí 3639 81,71 81,71
<br> Členský přípěvek Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí -
<br> rozvojový fond
3639
<br> 68,09 68,09
<br> Profesionalizace DSO RN
2143 <,>
<br> 3639 120,00 110,70
<br> Povinné spoluúčasti při získání dotace a ostatní výdaje 3639 187,00 13,16
<br> Bankovní poplatky 6310 10,20 3,77
<br> 477,00 277,43
<br> - 135,00 62,86
<br> 135,00 - 62,86
<br> Přebytky minulých let 8115 135,00 - 62,86
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> PŘÍJMY DSO RN 2022
<br> VÝDAJE DSO RN 2022
<br> Rozdíl příjmů a výdajů
<br> Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region
<br> Novoměstsko" za rok 2022 - návrh
<br> Plnění rozpočtu k 31.12.2022
<br> Úplná zpráva krajského úřadu včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (viz Výkaz FIN
<br> 2-12),Rozvahy - bilance,Výkazu zisku a ztráty,Přílohy,Přehledu o peněžních tocích a Přehledu o
<br> změnách vlastního kapitálu jsou vzhledem k rozsahu k nahlédnutí na Odboru finančním v budově
<br> Městského úřadu,náměstí Republiky 6,Nové Město nad Metují.Tyto materiály budou k dispozici pro
<br> jednání výboru DSO,který bude závěrečný účet schvalovat <.>
<br> Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2022 skončil přebytkem ve výši 62,86 tis.Kč <.>
<br> Ve zprávě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření je
<br> konstatováno,že "Při přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko za rok
<br> 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)."
<br>
<br> Zveřejněno 26.5.2023
<br> XXX XXXXX XXXXXX
<br> předseda DSO RN
<br> Schváleno na zasedání výboru DSO
<br> Vyvěšeno od 26.5.2023 do 16.6.2023
<br> Vyvěšeno na elektro...
Výkaz zisku a ztráty (108.98 kB)
Licence: D129 XCRGUVXA / VXA (08022022 / 08022022)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 71207902
Název: Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko" 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 337 198,48    342 638,00   
<br> I.Náklady z činnosti 187 405,48    191 938,00   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 39 061,82       
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 484,66    5 750,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 51 464,00    101 796,00   
<br> 13.Mzdové náklady 521 30 000,00    19 980,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524        
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 28.04.2023 13h25m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D129 XCRGUVXA / VXA (08022022 / 08022022)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4...
Rozvaha (113.59 kB)
Licence: D129 XCRGURXA / RXA (08022022 / 08022022)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 71207902
Název: Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko" 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 3 875 643,09  3 070 898,00  804 745,09  801 649,88 
<br> A.Stálá aktiva 3 107 988,00  3 070 898,00  37 090,00  96 857,00 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek        
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 3 107 988,00  3 070 898,00  37 090,00  96 857,00 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021        
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 763 399,00  726 309,00  37 090,00  96 857,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 344 589,00  2 344 589,00     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 28.04.2023 13h24m10s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: D129 XCRGURXA / R...
Přehled o změnách kapitálu (91.95 kB)
Licence: D129 XCRGUKXA / KXA (08022022 / 08022022)
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 71207902
Název: Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko" 
<br> Č.položky Název položky Minulé účetní období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné účetní období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 801 649,88  374 902,52  371 807,31  804 745,09 
<br> A.Jmění účetní jednotky a upravující položky 299 533,68    33 849,00  265 684,68 
I.Jmění účetní jednotky 722 075,68      722 075,68 
<br> 1.Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majet.státu -     -
2.Svěření majetku příspěvkové organizaci -     -
3.Bezúplatné převody -     -
4.Investiční transfery -     -
5.Dary -     -
6.Ostatní -     -
<br> II.Fond privatizace        
III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 51 130,00    33 849,00  17 281,00 
<br> 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci -     -
2.Bezúplatné převody -     -
3.Investiční transfery -     -
4.Dary -     -
5.Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - - 33 849,00  -
6.Ostatní -     -
<br> IV.Kurzové rozdíly        
V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 473 672,00-     473 672,00-
<br> 1.Opravné položky k pohledávkám -     -
2.Odpisy -     -
3.Ostatní -     -
<br> VI.Jiné oceňovací rozdíly        
1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů -     -
2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji -     -
3.Ostatní -     -
<br> VII.Opravy předcházejících účetních období        
1.Opravy minulého účetního období -     -
2.Opravy předchozích účetních období -     -
<br> B.Fondy účetní jednotky        
C.Výsledek hospodaření 502 116,20  374 902,52  337 958,31  539 060,41 
D.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření        
<br> 28.04.2023 13h30m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 1
Přehled o peněžních tocích (91.11 kB)
Licence: D129 XCRGUTXA / TXA (08022022 / 08022022)
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 71207902
Název: Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko" 
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1. lednu 704 792,88 
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 62 862,21 
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 36 944,21 
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 25 918,00 
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 59 767,00 
A.I.2.Změna stavu opravných položek  
A.I.3.Změna stavu rezerv  
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku  
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku  
A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace 33 849,00-
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)  
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek  
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků  
A.II.3.Změna stavu zásob  
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku  
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)  
A.IV.Přijaté podíly na zisku  
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv  
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv  
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku  
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu  
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji  
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)  
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek  
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)  
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)  
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)  
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 62 862,21 
<br> H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření  
<br> R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 767 655,09 
<br> KONTROLNÍ Č...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (142.54 kB)
Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (18082022 / 27072022)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k  12 / 2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko" 
Náměstí Republiky 6
<br> 549 01  Nové Město nad Metují
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 263 230,00  263 230,00  263 227,50  100,00 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   77 000,00  77 000,00  ****** 100,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí      
<br> 0000 Bez ODPA 263 230,00  340 230,00  340 227,50  129,25 100,00
<br> 6310 2141 Příjem z úroků 1 770,00  1 770,00  66,19  3,74 3,74
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 770,00  1 770,00  66,19  3,74 3,74
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 265 000,00  342 000,00  340 293,69  128,41 99,50
<br> 28.04.2023 13h22m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (18082022 / 27072022)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený   39 680,00  39 061,82  ****** 98,44
<br> 2143 Cestovní ruch   39 680,00  39 061,82  ****** 98,44
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00  40 250,00  30 000,00  300,00 74,53
3639 5163 Služby peněžních ústavů   5 000,00  4 628,00  ****** 92,56
3639 5164 Nájemné   500,00  500,00  ****** 100,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00  228 570,00  47 190,00  20,52 20,65
3639 5175 Pohoštění   3 000,00  2 484,66  ****** 82,82
3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 149 800,00  149 800,00  149 793,00  100,00 100,00
<br> 3639 Kom...

Načteno

edesky.cz/d/6416132

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz