« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbčany 5,3 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zborovská 11 150 21 Praha 5 Cj.: SpZn: 00365812023/KUSK SZ_07992ll2022lKUSK Stejnopis č.2 vRBčaxy Ič:00235920 za rok2022 Vrbčany za rok 2022 bylo zah{ueno dne 27.07.2022přezkoumání hospodařeni zaslanéilo přezkourn,i*;i"r.01.01.2022 - 3t.l2.2022 Vrbčany Vrbčany 25 280 02 KoIín2 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření obce doručením oznámení o zahájertí orgánem.přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.19.04.2023.74.11.2022 na základě z'ákona Č,<.> 42012004 Sb,<,> o Přezkoumávání hospodatení územních samosprávnýchcelkŮ a dobrovolnÝch svazků "b"i;; znění pozdějších'pr"apirt a vsouladu se zákonemč,25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolÁi ráO).přezkoumávané období: Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený Ťízenímptezkoumání: - kontroloři: Zástupci obce: Bc.XXXXXXXX XXXXXX |c <.>,lXna Jechová (dne XX.XLXXXX) Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX (dne t+.t't.ZOZZX Bc.XXXX XXXXXXXXXX Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX - administrativď pracovnice Kraiský úřad Středočeského traiJ Pověření kpřezkoumáni podle § 5 odst.1 zákona č.42012004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákorraČ' 25512012 Sb" vše ";-;;;"i,Pozdějších fr.ápirn :,ygala.vedouci odboru kontrolyf:5i:|3rrffii:,ďJŤ:ffi*;ťr* - "il!l štěpánka óvoiakov á Týcoiá Předmětem Přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve zněnípozdějšíclriá*f !r!ť,;,;:Trt'i:Tí,",ffii;?nŤ*.Í,§iri",součástzávěrečnéhončtup"a].ill:ilíiÍ:u " výdajŮ rozfrootu,"ve <.>,<,> i3 pJ"ezni.n op.<.> ací týkajících se rozpočtových - finanční ope.ace,týkající.",Y:.9l a pouŽitípeněŽních fondů,- náklady a výnosy podnikatelsko einno.ti,r"ň"lň" celku,- PeněŽní operace,týkající se sdružený.h ;;;;;ffitr,uynultadaných na záktaděsmlouvy fi í!,<.> 1'r"#,",Jťi;ff.*ťxťi;iř;,' Te bo na ;;;i;dě".<.> l o uuy s j i nýú- finarrČní operace,týka,iícise "'?:"Izlroittve smyslu právních předpisů o ťrčetrrictví,- hosPodaření a nul.taaani s prostieaky" p"rkr;ui ými zNároclního fbndu a s dalšímipro středky ze zaht aničí po skýtn...

Načteno

edesky.cz/d/6411990


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz