« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 4133/1, parc.č. 4141/1, parc.č. 3926/1 a parc.č. 4114/29 v k.ú. Roudnice nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor PDF 437.46 KB
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),záměr prodeje částí pozemků pare.č.4133/1,parc.č.4141/1 <,>
parc.č.3926/1 a parc.č.4114/29 v k.ú.Roudnice nad Labem <.>
<br> Záměr prodeje je vyhlášen v souladu s usnesením Rady města č.294/2022 ze dne
20.7.2022 <.>
<br> místostarosta
<br> za OMHVypsáno dne: 19.5.2023
zobrazit
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),záměr prodeje částí pozemků pare.č.4133/1,parc.č.4141/1 <,>
parc.č.3926/1 a parc.č.4114/29 v k.ú.Roudnice nad Labem <.>
<br> Záměr prodeje je vyhlášen v souladu s usnesením Rady města č.294/2022 ze dne
20.7.2022 <.>
<br> místostarosta
<br> za OMHVypsáno dne: 19.5.2023
Soubor PDF 155.32 KB
M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2,415 95 Teplice
<br> Borrow s.r.o <.>
IČ: 07890567
Prokopova 523
413 01 Roudnice nad Labem
<br> naše č.j.: Vyřizuje/telefon v Teplicích dne:
MgMT/056619/2023
OD/Tvrd/23/vr-výz
<br> Ing.M.Tvrdíková/417510582
tvrdikova@teplice.cz
<br> 17.5.2023
<br> Výzva
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný silniční správní úřad,na
<br> základě návrhu vlastníka pozemní komunikace,v souladu s ustanovením §19c odst.1 písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),vyzývá výše uvedeného provozovatele (vlastníka) – na základě oznámení MP Teplice
- vozidla Renault,RZ 2AL 9501,barvy zelené,umístěného dle sdělení MP Teplice
v ul.Trnovanská – parkoviště u Palmbeach,Teplice,k jeho odstranění <.>
<br> V případě marného uplynutí lhůty 2 měsíců ode dne doručení této výzvy,resp.ode dne
vyvěšení této výzvy na úřední desce,bude v souladu s ustanovením §19c odst.2 zákona
vozidlo odstraněno obcí a předáno provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou
životností,výkupu a zpracování autovraků <.>
<br> oprávněná úřední osoba
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,os.č.XXXX
<br> odborný pracovník
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 60 dnů na úřední desce Magistrátu města
Teplice a na úřední desce Městského úřadu Roudnice nad Labem a následně vráceno
zpět ke zdejšímu úřadu:
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> Magistrát města Teplice,odbor dopravy,pracoviště Krupská 346/2,4154 95 Teplice
<br> Strana 1 (celkem 1)
<br>
<br> Výzva
<br> 2023-05-17T15:52:46+0200
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX XcXXXXbdfXddbdXXdbXXbXbXXXfXXcXbXcXfXXaa
zobrazit
M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2,415 95 Teplice
<br> Borrow s.r.o <.>
IČ: 07890567
Prokopova 523
413 01 Roudnice nad Labem
<br> naše č.j.: Vyřizuje/telefon v Teplicích dne:
MgMT/056619/2023
OD/Tvrd/23/vr-výz
<br> Ing.M.Tvrdíková/417510582
tvrdikova@teplice.cz
<br> 17.5.2023
<br> Výzva
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný silniční správní úřad,na
<br> základě návrhu vlastníka pozemní komunikace,v souladu s ustanovením §19c odst.1 písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),vyzývá výše uvedeného provozovatele (vlastníka) – na základě oznámení MP Teplice
- vozidla Renault,RZ 2AL 9501,barvy zelené,umístěného dle sdělení MP Teplice
v ul.Trnovanská – parkoviště u Palmbeach,Teplice,k jeho odstranění <.>
<br> V případě marného uplynutí lhůty 2 měsíců ode dne doručení této výzvy,resp.ode dne
vyvěšení této výzvy na úřední desce,bude v souladu s ustanovením §19c odst.2 zákona
vozidlo odstraněno obcí a předáno provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou
životností,výkupu a zpracování autovraků <.>
<br> oprávněná úřední osoba
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,os.č.XXXX
<br> odborný pracovník
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 60 dnů na úřední desce Magistrátu města
Teplice a na úřední desce Městského úřadu Roudnice nad Labem a následně vráceno
zpět ke zdejšímu úřadu:
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> Magistrát města Teplice,odbor dopravy,pracoviště Krupská 346/2,4154 95 Teplice
<br> Strana 1 (celkem 1)
<br>
<br> Výzva
<br> 2023-05-17T15:52:46+0200
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX XcXXXXbdfXddbdXXdbXXbXbXXXfXXcXbXcXfXXaa
Soubor PDF 212.67 KB
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Oznámení o vydání Změny č.1územního plánu Záluží opatření obecné povahy k územně
plánovací dokumentaci obce Záluží
<br>
Zastupitelstvo obce Záluží příslušné dle §6 odst.5 písm.c) v souladu s §54 odst.2 zákona 183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),vydalo Změnu č.1územního plánu
Záluží spolu s opatřením obecné povahy k této územně plánovací dokumentaci <.>
<br> Změna č.1územního plánu Záluží včetně opatření obecné povahy nabydou účinnosti po jejich
schválení ZO Záluží,které se konalo 12.4.2023,č.usnesení 27/2023 a po 15 ti dnech vyvěšení na
úřední desce obce Záluží (vzhledem k rozsahu předkládaných dokumentů je celé znění vyvěšeno na
elektronické úřední desce obce Záluží) a dále u pořizovatele Městský úřad Roudnice nad Labem
(celý rozsah bude rovněž vyvěšen v elektronické podobě) <.>
<br> Změna č.1 územního plánu Záluží nabude účinnosti 4.6.2023 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce Záluží
vlastní rukou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup
k informacím do 4.6.2023 včetně.Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje,že tato písemnost
byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst.2 správního řádu <.>
<br>
Vyvěšeno: 18.5.2023 Sejmuto:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření
zobrazit
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Oznámení o vydání Změny č.1územního plánu Záluží opatření obecné povahy k územně
plánovací dokumentaci obce Záluží
<br>
Zastupitelstvo obce Záluží příslušné dle §6 odst.5 písm.c) v souladu s §54 odst.2 zákona 183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),vydalo Změnu č.1územního plánu
Záluží spolu s opatřením obecné povahy k této územně plánovací dokumentaci <.>
<br> Změna č.1územního plánu Záluží včetně opatření obecné povahy nabydou účinnosti po jejich
schválení ZO Záluží,které se konalo 12.4.2023,č.usnesení 27/2023 a po 15 ti dnech vyvěšení na
úřední desce obce Záluží (vzhledem k rozsahu předkládaných dokumentů je celé znění vyvěšeno na
elektronické úřední desce obce Záluží) a dále u pořizovatele Městský úřad Roudnice nad Labem
(celý rozsah bude rovněž vyvěšen v elektronické podobě) <.>
<br> Změna č.1 územního plánu Záluží nabude účinnosti 4.6.2023 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce Záluží
vlastní rukou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup
k informacím do 4.6.2023 včetně.Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje,že tato písemnost
byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst.2 správního řádu <.>
<br>
Vyvěšeno: 18.5.2023 Sejmuto:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření
Soubor PDF 3.69 MB
1
<br> STUDIO KAPA – ARCHITEKTURA,URBANISMUS,INTERIER,DESIGN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ing.arch.XXXX XXXXX,Na Petynce XX,XXX XX Praha X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ZÁLUŽÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
ZMĚNA č.1
<br>
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti :
<br>
<br> a) označení orgánu,který Změnu č.1 ÚP Záluží vydal : Zastupitelstvo obce Záluží
<br> b) datum nabytí účinnosti poslední změny :
<br> c) jméno,příjmení,funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele :
<br> ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem
<br> otisk úředního razítka :
<br>
<br>
2
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL :
<br>
<br> Úřad územního plánování
<br> Městského úřadu Roudnice nad Labem
<br> Karlovo náměstí 21
<br> 413 01 Roudnice nad Labem
<br> Odpovědný zástupce : ing.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí oddělení
<br> úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> OBJEDNATEL :
<br>
<br> Obec Záluží
<br> Záluží č.p.13
<br> 413 01 Roudnice nad Labem
<br> IČO: 00526452
<br> Odpovědný zástupce : XXXXXXXX XXXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
<br> ZHOTOVITEL :
<br>
<br> vedoucí projektant :
<br> ing.arch.XXXX XXXXX,autorizovaný architekt ČKA XXXXX - A
<br>
<br> doprava :
<br> ing.XXXXX XXXXXX,autorizovaný inženýr ČKAIT XXXXXXX v oboru dopravní stavby
<br>
<br> technická vybavenost :
<br> ing.XXXX XXXXXXXX,autorizovaný inženýr ČKAIT XXXXXXX v oboru městské inženýrství
<br>
<br> krajinná ekologie,životní prostředí,ochrana ZPF a PUPFL,SEA :
<br> ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> digitální zpracování :
<br> ing.XXXX XXXXXXXX,ADR GIS service
<br>
<br>
<br> 3
<br> I.Změna č.1 územního plánu Záluží
<br>
Změnou č.1 územního plánu (dále ÚP) Záluží se mění ÚP Záluží následujícím
<br> způsobem:
<br>
1) V kapitole a) Vymezení zastavěného území se v prvním odstavci za slova : „Za-
stavěné území bylo vymezeno ...
zobrazit
1
<br> STUDIO KAPA – ARCHITEKTURA,URBANISMUS,INTERIER,DESIGN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ing.arch.XXXX XXXXX,Na Petynce XX,XXX XX Praha X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ZÁLUŽÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
ZMĚNA č.1
<br>
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti :
<br>
<br> a) označení orgánu,který Změnu č.1 ÚP Záluží vydal : Zastupitelstvo obce Záluží
<br> b) datum nabytí účinnosti poslední změny :
<br> c) jméno,příjmení,funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele :
<br> ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem
<br> otisk úředního razítka :
<br>
<br>
2
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL :
<br>
<br> Úřad územního plánování
<br> Městského úřadu Roudnice nad Labem
<br> Karlovo náměstí 21
<br> 413 01 Roudnice nad Labem
<br> Odpovědný zástupce : ing.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí oddělení
<br> úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> OBJEDNATEL :
<br>
<br> Obec Záluží
<br> Záluží č.p.13
<br> 413 01 Roudnice nad Labem
<br> IČO: 00526452
<br> Odpovědný zástupce : XXXXXXXX XXXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
<br> ZHOTOVITEL :
<br>
<br> vedoucí projektant :
<br> ing.arch.XXXX XXXXX,autorizovaný architekt ČKA XXXXX - A
<br>
<br> doprava :
<br> ing.XXXXX XXXXXX,autorizovaný inženýr ČKAIT XXXXXXX v oboru dopravní stavby
<br>
<br> technická vybavenost :
<br> ing.XXXX XXXXXXXX,autorizovaný inženýr ČKAIT XXXXXXX v oboru městské inženýrství
<br>
<br> krajinná ekologie,životní prostředí,ochrana ZPF a PUPFL,SEA :
<br> ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> digitální zpracování :
<br> ing.XXXX XXXXXXXX,ADR GIS service
<br>
<br>
<br> 3
<br> I.Změna č.1 územního plánu Záluží
<br>
Změnou č.1 územního plánu (dále ÚP) Záluží se mění ÚP Záluží následujícím
<br> způsobem:
<br>
1) V kapitole a) Vymezení zastavěného území se v prvním odstavci za slova : „Za-
stavěné území bylo vymezeno ...
Soubor PDF 1.86 MB
g
gg
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
gg
<br> g
g
<br> g
gg
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
g
<br> g
g
<br> ggg
gg
<br> g
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
<br> gggggg
ggggg
<br> gggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> gg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
g
<br> gg
gg
<br> g
gg
<br> g
g
<br> g
gg
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggg
<br> gggg
gggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggggggggg
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g g
<br> g
gg
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
gg
<br> g g
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
gggggg
<br> ggggggg
ggggggg
<br> ggggggg
ggggg...
zobrazit
g
gg
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
gg
<br> g
g
<br> g
gg
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
g
<br> g
g
<br> ggg
gg
<br> g
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
<br> gggggg
ggggg
<br> gggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> gg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
g
<br> gg
gg
<br> g
gg
<br> g
g
<br> g
gg
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggg
<br> gggg
gggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggggggggg
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g g
<br> g
gg
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
gg
<br> g g
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> gg
gg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
ggg
<br> ggg
gggggg
<br> ggggggg
ggggggg
<br> ggggggg
ggggg...
Soubor PDF 373.78 KB
Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> v wu
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> w
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
zobrazit
Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> v wu
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> w
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
Soubor PDF 541.21 KB
Q
QQ
<br> Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q Q
Q Q
<br> QQQQ
Q
<br> Q Q
Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ QQ
<br> Q Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> Q Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
Q QQQQQQQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
QQQQQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQQQ
QQQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> Q QQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<br> QQQQQQQQQQQQQQQ
QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> Q
<br> QQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ QQQ
QQQ
<br> QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
<br> QQ
Q QQ
<br> Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<b...
zobrazit
Q
QQ
<br> Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q Q
Q Q
<br> QQQQ
Q
<br> Q Q
Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ QQ
<br> Q Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> Q Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
Q QQQQQQQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
QQQQQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQQQ
QQQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> Q QQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<br> QQQQQQQQQQQQQQQ
QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<br> Q
<br> QQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ QQQ
QQQ
<br> QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ
<br> QQQ
QQQ
<br> QQQ
<br> QQ
Q QQ
<br> Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQ
Q
<br> QQQ
<br> QQ
Q
<b...
Soubor PDF 316.54 KB
zobrazit
Soubor PDF 363.46 KB
1
<br> STUDIO KAPA – ARCHITEKTURA,URBANISMUS,INTERIER,DESIGN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ing.arch.XXXX XXXXX,Na Petynce XX,XXX XX Praha X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ZÁLUŽÍ
<br>
<br>
<br>
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ
<br> ZMĚNY č.1
<br>
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti :
<br>
<br> a) označení orgánu,který Změnu č.1 ÚP Záluží vydal : Zastupitelstvo obce Záluží
<br> b) datum nabytí účinnosti poslední změny :
<br> c) jméno,příjmení,funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele :
<br> ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem
<br> otisk úředního razítka :
<br>
<br>
<br> 2
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL :
<br>
<br> Úřad územního plánování
<br> Městského úřadu Roudnice nad Labem
<br> Karlovo náměstí 21
<br> 413 01 Roudnice nad Labem
<br> Odpovědný zástupce : ing.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí oddělení
<br> úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> OBJEDNATEL :
<br>
<br> Obec Záluží
<br> Záluží č.p.13
<br> 413 01 Roudnice nad Labem
<br> IČO: 00526452
<br> Odpovědný zástupce : XXXXXXXX XXXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
<br> ZHOTOVITEL :
<br>
<br> vedoucí projektant :
<br> ing.arch.XXXX XXXXX,autorizovaný architekt ČKA XXXXX - A
<br>
<br> doprava :
<br> ing.XXXXX XXXXXX,autorizovaný inženýr ČKAIT XXXXXXX v oboru dopravní stavby
<br>
<br> technická vybavenost :
<br> ing.XXXX XXXXXXXX,autorizovaný inženýr ČKAIT XXXXXXX v oboru městské inženýrství
<br>
<br> krajinná ekologie,životní prostředí,ochrana ZPF a PUPFL,SEA :
<br> ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> digitální zpracování :
<br> ing.XXXX XXXXXXXX,ADR GIS service
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br> IA.Textová část :
<br>
<br> a) Vymezení zastavěného území………………………………………………………str.4
<br> b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot………str.4
<br> c) Urbanistická koncepce včetně urbani...
zobrazit
1
<br> STUDIO KAPA – ARCHITEKTURA,URBANISMUS,INTERIER,DESIGN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ing.arch.XXXX XXXXX,Na Petynce XX,XXX XX Praha X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ZÁLUŽÍ
<br>
<br>
<br>
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ
<br> ZMĚNY č.1
<br>
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti :
<br>
<br> a) označení orgánu,který Změnu č.1 ÚP Záluží vydal : Zastupitelstvo obce Záluží
<br> b) datum nabytí účinnosti poslední změny :
<br> c) jméno,příjmení,funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele :
<br> ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem
<br> otisk úředního razítka :
<br>
<br>
<br> 2
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL :
<br>
<br> Úřad územního plánování
<br> Městského úřadu Roudnice nad Labem
<br> Karlovo náměstí 21
<br> 413 01 Roudnice nad Labem
<br> Odpovědný zástupce : ing.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí oddělení
<br> úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> OBJEDNATEL :
<br>
<br> Obec Záluží
<br> Záluží č.p.13
<br> 413 01 Roudnice nad Labem
<br> IČO: 00526452
<br> Odpovědný zástupce : XXXXXXXX XXXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
<br> ZHOTOVITEL :
<br>
<br> vedoucí projektant :
<br> ing.arch.XXXX XXXXX,autorizovaný architekt ČKA XXXXX - A
<br>
<br> doprava :
<br> ing.XXXXX XXXXXX,autorizovaný inženýr ČKAIT XXXXXXX v oboru dopravní stavby
<br>
<br> technická vybavenost :
<br> ing.XXXX XXXXXXXX,autorizovaný inženýr ČKAIT XXXXXXX v oboru městské inženýrství
<br>
<br> krajinná ekologie,životní prostředí,ochrana ZPF a PUPFL,SEA :
<br> ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> digitální zpracování :
<br> ing.XXXX XXXXXXXX,ADR GIS service
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br> IA.Textová část :
<br>
<br> a) Vymezení zastavěného území………………………………………………………str.4
<br> b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot………str.4
<br> c) Urbanistická koncepce včetně urbani...
Soubor DOC 35.52 KB
Č.j.MURCE/24062/2023 str.2
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
ODBOR DOPRAVY
Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice n.L <.>
Tel.416 850 111,Fax.416 850 195,E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
<br>
<br>
<br> Spis.zn.:
21578/2023
Roudnice n.L.dne 16.5.2023
<br> Č.j.:
MURCE/24062/2023
<br>
Vyřizuje :
Havlák
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Vědomice,IČO 00264598,Na průhonu č.p.270,413 01 Vědomice,kterou zastupuje S4A,s.r.o <.>,IČO 27296695,Loupnická č.p.176,435 42 Litvínov (dále jen "stavebník") dne 3.5.2023 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Oprava chodníku v ulici Roudnická na pozemku st.p.6,7,45,parc.č.10/2,302/1,302/2,302/6,310/1,310/3,308,394 v katastrálním území Vědomice.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
· Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku a vjezdů.Trasa chodníku je rozdělena na 3 trasy.Trasa,šířka a niveleta nebude měněna.Posouzení zemní pláně provede geotechnik v průběhu výstavby.Předpokládá se výměna aktivní zóny.Šířka chodníku je proměnlivá a je od 1.5 m do cca 2 m.Povrch bude tvořen ze zámkové dlažby <.>
· Trasa komunikace č.1 je dlouhá 153,50 m <.>
· Trasa komunikace č.2 je dlouhá 212,37 m <.>
· Trasa komunikace č.3 je dlouhá 254,71 m <.>
· Jedná se o rekonstrukci chodníku a vjezdů s částečných zpevněným povrchem.Zemní pláň bude muset být zhutněna na 30 MPa <.>
· Návrh konstrukce Komunikace: Projektovaná komunikace lze ve smyslu platné ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ považovat za místní komunikaci funkční skupiny D2 a O.Při návrhu konstrukce chodníku a vjezdu se vycházelo z předpokládané intenzity zatížení odpovídající TDZ CH,O a u účelové komunikace IV.Z hlediska předpokládaného způsobu využití komunikace je navržena pro doporučenou návrhovou úroveň porušení D 2 <.>
· Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající.Komunikace pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navrženy podle ČSN 736110,ČSN 736101 a podle vyhlášk...
zobrazit
Č.j.MURCE/24062/2023 str.2
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
ODBOR DOPRAVY
Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice n.L <.>
Tel.416 850 111,Fax.416 850 195,E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
<br>
<br>
<br> Spis.zn.:
21578/2023
Roudnice n.L.dne 16.5.2023
<br> Č.j.:
MURCE/24062/2023
<br>
Vyřizuje :
Havlák
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Vědomice,IČO 00264598,Na průhonu č.p.270,413 01 Vědomice,kterou zastupuje S4A,s.r.o <.>,IČO 27296695,Loupnická č.p.176,435 42 Litvínov (dále jen "stavebník") dne 3.5.2023 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Oprava chodníku v ulici Roudnická na pozemku st.p.6,7,45,parc.č.10/2,302/1,302/2,302/6,310/1,310/3,308,394 v katastrálním území Vědomice.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
· Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku a vjezdů.Trasa chodníku je rozdělena na 3 trasy.Trasa,šířka a niveleta nebude měněna.Posouzení zemní pláně provede geotechnik v průběhu výstavby.Předpokládá se výměna aktivní zóny.Šířka chodníku je proměnlivá a je od 1.5 m do cca 2 m.Povrch bude tvořen ze zámkové dlažby <.>
· Trasa komunikace č.1 je dlouhá 153,50 m <.>
· Trasa komunikace č.2 je dlouhá 212,37 m <.>
· Trasa komunikace č.3 je dlouhá 254,71 m <.>
· Jedná se o rekonstrukci chodníku a vjezdů s částečných zpevněným povrchem.Zemní pláň bude muset být zhutněna na 30 MPa <.>
· Návrh konstrukce Komunikace: Projektovaná komunikace lze ve smyslu platné ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ považovat za místní komunikaci funkční skupiny D2 a O.Při návrhu konstrukce chodníku a vjezdu se vycházelo z předpokládané intenzity zatížení odpovídající TDZ CH,O a u účelové komunikace IV.Z hlediska předpokládaného způsobu využití komunikace je navržena pro doporučenou návrhovou úroveň porušení D 2 <.>
· Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající.Komunikace pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navrženy podle ČSN 736110,ČSN 736101 a podle vyhlášk...

Načteno

edesky.cz/d/6378276

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Stavby   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Územní plánování   EIA   Stavby   Prodej   Územní plánování   EIA   Stavby   Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Roudnice Nad Labem
20. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz