« Najít podobné dokumenty

Obec Nezabudice - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezabudice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plnění rozpočtu obce - výdaje 2022 (80.84 kB)
Obec Nezabudice,IČO 00639931 KEO4 1.12.2 UR013
<br> Plnění rozpočtu podrobného
<br> Součtování:
<br> Za období:
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Par
Třídění: Pol vzestupně,Org1 vzestupně,UZ vzestupně,Nst vzestupně,Zdr vzestupně
<br> 12/2022
<br> Par N+Z+UzPol Název Skutečnost
Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený Rozdíl% %
<br> Výdaje Výpis dle Par
<br> org1
<br> 2219 5171 Opravy a udržování 79 441,00 0,00 79 441,000,00 100,00 0,00
<br> 79 441,00 100,000,000,00 79 441,00 0,002219Par: Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 2292 5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 18 400,00 20 000,00 20 000,0092,00 92,00 1 600,00
<br> 18 400,00 92,0092,0020 000,00 20 000,00 1 600,002292Par: Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
<br> 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 60 000,00100,00 100,00 0,00
<br> 2321 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státnípolitiku zaměstnanosti 14 882,82 15 000,00 15 000,0099,22 99,22 117,18
<br> 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 400,00 5 500,00 5 500,0098,18 98,18 100,00
<br> 2321 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zaškodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 252,74 300,00 300,0084,25 84,25 47,26
<br> 2321 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 19 754,00 12 000,00 32 000,00164,62 61,73 12 246,00
<br> 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 878,00 5 000,00 7 000,00137,56 98,26 122,00
<br> 2321 5154 Elektrická energie 32 838,52 40 000,00 40 000,0082,10 82,10 7 161,48
<br> 2321 5169 Nákup ostatních služeb 144 698,50 30 000,00 145 000,00482,33 99,79 301,50
<br> 2321 5171 Opravy a udržování 0,00 82 200,00 72 200,000,00 0,00 72 200,00
<br> 2321 6121 Stavby 0,00 0,00 420 000,000,00 0,00 420 000,00
<br> 284 704,58 35,72113,88250 000,00 797 000,00 512 295,422321Par: Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 780,00 5 000,00 5 000,0095,60 95,60 220,00
<br> 4 780,00...
Plnění rozpočtu obce - příjmy 2022 (64.77 kB)
Obec Nezabudice,IČO 00639931 KEO4 1.12.2 UR013
<br> Plnění rozpočtu podrobného
<br> Součtování:
<br> Za období:
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Par
Třídění: Pol vzestupně,Org1 vzestupně,UZ vzestupně,Nst vzestupně,Zdr vzestupně
<br> 12/2022
<br> Par N+Z+UzPol Název Skutečnost
Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený Rozdíl% %
<br> Příjmy Výpis dle Par
<br> org1
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 319 749,89 320 000,00 320 000,0099,92 99,92 250,11
<br> 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 29 425,52 12 000,00 12 000,00245,21 245,21 -17 425,52
<br> 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 65 402,02 25 000,00 25 000,00261,61 261,61 -40 402,02
<br> 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 495 096,57 300 000,00 300 000,00165,03 165,03 -195 096,57
<br> 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdypoplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle z 1 710,00 0,00 1 710,000,00 100,00 0,00
<br> 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 122 130,78 900 000,00 955 350,00124,68 117,46 -166 780,78
<br> 1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdníhofondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní 1 033,50 0,00 0,000,00 0,00 -1 033,50
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 1 800,00 1 800,00 1 800,00100,00 100,00 0,00
<br> 1361 Příjem ze správních poplatků 1 480,00 400,00 400,00370,00 370,00 -1 080,00
<br> 1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně ztechnických her 15 919,35 10 000,00 10 000,00159,19 159,19 -5 919,35
<br> 1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kroměodvodu z výherních hracích přístrojů 11,31 0,00 0,000,00 0,00 -11,31
<br> 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 277 552,77 260 000,00 260 000,00106,75 106,75 -17 552,77
<br> 980084111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správystátního rozpočtu 6 814,00 0,00 6 814,000,00 100,00 0,00
<br> 980434111 Neinvestiční přijaté transfery z...
Příloha ÚSC k 31. 12. 2022 (80.14 kB)
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: Věeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Nezabudice; IČO 00639931; Nezabudice 68,Nezabudice,270 23
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 118 360,00 1 138 996,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 118 360,00 1 138 996,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívá...
Výkaz zisku a ztrát ÚSC k 31. 12. 2022 (69.17 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Nezabudice; IČO 00639931; Nezabudice 68,Nezabudice,270 23
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti: Věeobecné činnosti veřejné správy
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 2 026 697,84 0,00 434 231,16 0,00
I.Náklady z činnosti 2 024 987,84 0,00 426 061,16 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 66 520,86 0,00 52 326,59 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 66 854,01 0,00 107 195,35 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 101 039,95 0,00 77 337,50 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 326 555,60 0,00 -914 766,97 0,00
<br> 9.Cestovné 512 222,00 0,00 232,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 455 829,86 0,00 192 343,29 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 491 018,00 0,00 451 416,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 87 009,00 0,00 83 484,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 793,00 0,00 764,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 3 000,00...
Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2022 (88.04 kB)
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Věeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Nezabudice; IČO 00639931; Nezabudice 68,Nezabudice,270 23
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 23 416 641,66 4 321 483,03 19 095 158,63 17 140 548,39
A.Stálá aktiva 15 616 371,07 4 321 483,03 11 294 888,04 11 500 739,04
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 224 977,00 199 582,00 25 395,00 40 899,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 154 977,00 129 582,00 25 395,00 40 899,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 15 391 394,07 4 121 901,03 11 269 493,04 11 459 840,04
<br> 1.Pozemky 1 648 052,65 0,00 1 648 052,65 1 648 178,65031
<br> 2.Kulturní předměty 196 410,00 0,00 196 410,00 196 410,00032
<br> 3.Stavby 12 407 413,63 3 260 243,24 9 147 170,39 9 457 733,39021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 313 684,00 64 224,00 249 460,00 90 868,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 797 433,79 797 433,79 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 28 400,00 0,00 28 400,00 66 650,00042
...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31. 12. 2022 (180.96 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Věeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Nezabudice; IČO 00639931; Nezabudice 68,Nezabudice,270 23
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 16.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 320 000,00 320 000,00 319 749,89Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 99,92
<br> 1112 12 000,00 12 000,00 29 425,52Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 245,21
<br> 1113 25 000,00 25 000,00 65 402,02Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 261,61
<br> 1121 300 000,00 300 000,00 495 096,57Příjem z daně z příjmů právnických osob 165,03
<br> 1122 0,00 1 710,00 1 710,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 900 000,00 955 350,00 1 122 130,78Příjem z daně z přidané hodnoty 117,46
<br> 1334 0,00 0,00 1 033,50Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1341 1 800,00 1 800,00 1 800,00Příjem z poplatku ze psů 100,00
<br> 1361 400,00 400,00 1 480,00Příjem ze správních poplatků 370,00
<br> 1381 10 000,00 10 000,00 15 919,35Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 159,19
<br> 1382 0,00 0,00 11,31Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 260 000,00 260 000,00 277 552,77Příjem z daně z nemovitých věcí 106,75
<br> 4111 0,00 44 235,65 44 235,65Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státníhorozpočtu 100,00
<br> 4112 70 800,00 ...
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2022 (2.31 MB)
Kragsky' úřad Šnřeomeské-hn ODBOR KONTROLY Zborovskáll
<br> 15021 PrahaS
<br> Čj.: 013192/2023/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_075816/2022/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NEZABUDIC E IČ: 00639931 za rok 2022
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nezabudice za rok 2022 bylo zahájeno dne 13.01.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 17.05.2023 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samOSprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nezabudice Nezabudice 3 270 23 Křivoklát
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: Bc.Anežka Hvížďálová Zástupci obce: XXXXX XXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á Q 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.% 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> — finanční opera...
Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2022 (1.3 MB)
Komentář k závěrečnému účtu Obce NEZABUDICE za rok 2022
<br> (plnění rozpočtu,finanční vypořádání dotací,výsledky přezkoumání hospodaření obce)
<br> 1.U V O D Závěrečný účet obce Nezabudice obsahuje hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2022 a to jak příjmové,tak výdajové části,dále obsahuje výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 a závěry finančního vypořádání k ostatním veřejným rozpočtům.Rozpočet obce na rok 2022 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2021 jako vyrovnaný a před jednáním zastupitelstva byl návrh rozpočtu řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce obce <.>
<br> 2.P R I J M Y
<br> Plánované příjmy obce činily v roce 2022 2.110.000,— Kč.Předpokládané příjmy rozpočtu byly v průběhu roku navýšeny vyššími daňovými příjmy a státními dotacemi na volbu nového zastupitelstva obce a na volbu prezidenta ČR,dále byly přijaty dotace ze SFŽP na opravu místní komunikace v obci (cesta od Pomníku padlých v obci směrem k Rozvědčíku),vybavení hřbitova v obci (přístřešek na nádrž,lavičky,vývěska) a výsadku stromů (alej u cesty k přívozu,výsadba u hřbitova).Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části bylo v roce 2022 3.896.015,— Kč.Celkově ztoho činily: daňové příjmy 2.331.313,- Kč Tyto příjmy jsou tvořeny především odvodem daní daňových poplatníků,objem těchto příjmů nemůže obec nikterak ovlivnit.Dále pak jsou tvořeny daňovými příjmy vlastními,tzn.místními a správními poplatky.nedaňové příjmy 271.180,— Kč Tyto příjmy jsou plněny především z příjmů za prodej známek na svoz komunálních odpadů,poplatky za likvidaci odpadních vod v ČOV Nezabudice,příjmy z pronájmu hostince,platby za zpětný odběr separovaného odpadu,úroky banky,přijaté dary,apod.přijaté dotace 1.293.522,- Kč
<br> 3.V Y D A J E Y
<br> Rozpočtové výdaje pro rok 2022 byly schváleny ve výši 2.110.000,- Kč.Čerpání skutečných výdajů v roce 2022 činilo 1.840.463,- Kč.K úspoře výdajů obce došlo 2 více důvodů,nebyly uskutečněny všechny plánované nákupy,podařilo se snížit náklad...

Načteno

edesky.cz/d/6363031

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezabudice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz