« Najít podobné dokumenty

Obec Tušovice - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tušovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava_Tusovice_2022_PDF.pdf (197.73 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 157431/2022/KUSK Stejnopis č.1
<br> SpZn: SZ_083674/2022/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> TUŠOVICE
IČ: 00663018
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Tušovice za rok 2022 bylo zahájeno dne 01.08.2022
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 20.04.2023
▪ 09.11.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Tušovice
<br> Tušovice 37
<br> 262 72 Březnice
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
- kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Ing.XXXXX XXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
<br> Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdru...
Zprava_o_prezkoumani_rok_2022.pdf (3.18 MB)
—;-,=_ a.<.> -»; úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 157431/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_083674/2022ÍKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> TUŠOVICE IČ: 00663018 za rok 2022
<br> Přezkoumání hospodaření obce Tošovice za rok 2022 bylo zahájeno dne 01.08.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>.20.04.2023
<br> ' 09.11.2022 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Tušovice Tušovice 37
<br> 262 72 Březnice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX - kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXX — starostka
<br> Kristýna Zeísková - účetní Ing.XXXXX XXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a š 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaj e 0 ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle záona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s...
Priloha_r._2022.pdf (82.33 kB)
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Tušovice; IČO 00663018; Tušovice 37,Tušovice,262 72
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 3.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> S ohledem na vyhl.č.460/2012 Sb <.>,krerou se mění vyhl.č.410/2009 Sb <.>,došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém
vymezení některých účtů.Nové předpisy nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané
účetní jednotkou,k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vychází ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhl.č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČUS č.701-- č.710
Směrnice pro evidenci,účtování a odepisování majetku,operativní evidence
Druhy majetku: dlouhodobý nehmotný majetek - nad 60.000,-Kč
drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.000 - 60.000,- Kč
dlouhodobý hmotný majetek - nad 40.000,- Kč
drobný dlouhodobý hmotný majatek od 1.XXX do XX.XXX,-Kč
majetek od X,- Kč do 1.000,-Kč se eviduje v operativní evidenci
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Opravné položky se účtují k 31.12.daného roku <.>
Reálnou hodnotou se oceňuje majetek určený k prodeji s hranicí významnosti 260.000,- Kč <.>
Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku O účetních odpisech je účtováno ročně - rovnoměrný způsob odpisování
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 110 349,05 110 888,05
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 18 045,05 18 045,05
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hm...
Fin_r._2022.pdf (188.32 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Tušovice; IČO 00663018; Tušovice 37,Tušovice,262 72
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 31.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 250 000,00 290 000,00 289 866,47Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 99,95
<br> 1112 12 000,00 27 000,00 26 943,91Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 99,79
<br> 1113 40 000,00 60 000,00 59 890,85Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 99,82
<br> 1121 320 000,00 454 000,00 453 071,91Příjem z daně z příjmů právnických osob 99,80
<br> 1122 60 000,00 60 000,00 48 070,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 80,12
<br> 1211 700 000,00 1 029 000,00 1 028 227,74Příjem z daně z přidané hodnoty 99,92
<br> 1334 2 000,00 2 000,00 0,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1341 1 400,00 1 700,00 1 680,00Příjem z poplatku ze psů 98,82
<br> 1345 0,00 86 200,00 67 900,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 78,77
<br> 1361 200,00 200,00 0,00Příjem ze správních poplatků 0,00
<br> 1381 10 000,00 14 989,00 14 562,86Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 97,16
<br> 1382 0,00 11,00 10,41Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 94,64
<br> 1511 120 000,00 183 000,00 180 844,75Příjem z daně ...
Rozvaha_r._2022.pdf (88.02 kB)
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Tušovice; IČO 00663018; Tušovice 37,Tušovice,262 72
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 3.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 17 377 972,28 2 286 351,64 15 091 620,64 12 218 099,30
A.Stálá aktiva 13 586 566,04 2 286 351,64 11 300 214,40 8 779 133,15
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 193 743,00 131 699,00 62 044,00 66 911,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 47 743,00 47 743,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 146 000,00 83 956,00 62 044,00 66 911,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 13 312 022,56 2 154 652,64 11 157 369,92 8 622 370,13
<br> 1.Pozemky 3 584 104,00 0,00 3 584 104,00 3 587 859,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 6 927 776,74 579 204,00 6 348 572,74 3 530 410,13021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 700 230,18 475 537,00 1 224 693,18 1 400 931,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 099 911,64 1 099 911,64 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 103 170,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na ...
Vykaz_zisku_a_ztraty_r._2022.pdf (68.92 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Tušovice; IČO 00663018; Tušovice 37,Tušovice,262 72
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 3.2.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1 908 089,58 0,00 2 150 275,98 0,00
I.Náklady z činnosti 1 838 281,15 0,00 2 097 552,93 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 78 043,00 0,00 144 274,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 67 399,92 0,00 50 940,57 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 10 968,00 0,00 9 151,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 140,00 0,00 3 377,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 10 841,00 0,00 11 870,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 564 602,42 0,00 894 547,36 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 540 778,00 0,00 513 981,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 36 361,00 0,00 35 604,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 600,00 0,00 1 270,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 6 046,00 0,0...
Tusovice_-_Navrh_ZU_2022.pdf (1.53 MB)
OBEC TUŠOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
Tušovice čp.37,262 72 Březnice
<br> IČ : 00663018
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2022
sestavený ke dni 31.12.2022
<br>
<br>
<br> (§ 43 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění platných předpisů a
<br> ustanovení § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala : XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> OBSAH :
<br> X.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022
<br> 2.Významné akce realizované v roce 2022
<br> 3.Přehled přijatých dotací
<br> 4.Finanční majetek,pohledávky a závazky obce
<br> 5.Majetek obce
<br> 6.Hospodářský výsledek
<br> 7.Přezkoumání hospodaření obce
<br> 8.Přílohy – výkazy k 31.12.2022,Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PŘÍJMY
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 171 068,90 1 515 600,00 2 208 100,00
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 245 992,96 200 660,00 259 460,00
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 58 100,00 0,00 58 100,00
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 695 358,18 64 500,00 6 368 654,18
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 9 170 520,04 1 780 760,00 8 894 314,18
<br>
<br>
VÝDAJE
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 154 66,85 4 418 500,00 2 453 619,18
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 750 547,60 37 000,00 2 788 900,00
<br> C E L K E M V Ý D A J E 8 905 215,45 4 455 500,00 5 242 518,18
<br>
<br>
<br>
Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12M,sestava k 31.12.2022,který je přílohou závěrečného účtu <.>
<br>
<br>
<br>
Významné akce r.2022
<br> * Práce v obecních lesích
<br> * Těžba dřeva v obecních lesích
<br> * Vybudování nové komunikace Na Draha
<br> * Oprava místní komunikace okolo OÚ
<br> * Oprava komunikace na návsi
<br> * Vybudov...

Načteno

edesky.cz/d/6360430

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tušovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz