« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

qdatovka_yyiZBY_DIO_pxi_akci_Cena_mxsta_Jixxna_2023.pdf [1,66 MB]
JAZNAK spol.s r.o.- dopravní značení <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Strana: X z X
<br> Dopravní opatření při pořádání moto akce Cena města Jičína 2023
<br> Evidenční číslo: S 3966
<br> Meziluži
<br> Malá
<br> “5503 “ lhala
<br> Rytiřnva \;.Lhota * jjt,' ! | lil :
<br> \ Libosowce
<br> > ' '.4- -'.r"-I.<.>._ <.>,__.<.>.<.>,<.>.( „ -_ __ | “ <,>
<br> \,'\—
<br> Poakdšt-Ř'“ _! “Íri—==:
<br> Viasat: „ u Sobotkyť
<br> ' \ln |“ —_ _ -,*,"."-I.„ v—al: &*:an _ " - “ __ a _ -g ?Přžlí- * :: — * <.>,pm : - "Přf—" ): '.“ --,<,> '\ng._! _ „:*/_;.? Bellah | ' *.' ',__ _- \ „_ - „,_.<.> -,„___ -' SamSma 16 ' ".L—A.<.> 'A - __lt'c "' r.“Št.—".ti:“ A'Spyšova * ;.;L' "'“ '.PŠ.<.> KdaniĚH "Š' LHVKĚP 281x._ „' /,l._ Zajakury | __ —.: ' ','.Tmí " r.'".“l: Il.V : o.'Z;—-'!_
<br> Na místních a účelových komunikací,“ které vyúsťují na uzavírku budou pořadatelé „ a prostor označen zabezpečovací páskou!.l
<br> Lažany
<br> „.<.> /\
<br> Želejov
<br> \—
<br> la-lalechovioe
<br> Kozlov
<br> \ <.>
<br> ".<.> —'
<br> Stéblovioe \.<.>
<br> \ Neprívér <,>
<br> Čálovioe
<br> ;Š „,Staňkova.í'- ! -_- - Lhota
<br> Roveň
<br> te.<.> *
<br> mea “
<br> Tachov
<br> Křenovy
<br> Mladějov
<br> \;.J '
<br> H.Jtmjedyqí
<br> ___“ —-.<.> 4' '
<br> Sem nova
<br> l.<.> -.: v ;l
<br> : Štidla l „.<.>.] Stávající DZ v rozporu s uzavírkou zakrýt! “fill _.x( _ *:“
<br> F 1.— „>J l l __ _
<br>.n.<.> - Anni: llů'hf'rI—n nn -.<.>.L ;L' _.hlásni _.-._
<br> Í IUI GI IN.<.> :Ú
<br> )J'Nany
<br> Mig/NZD NleHJlN'lšlX
<br> héžnice
<br> »!
<br> ' Cidlina _,j
<br> 113“.pl.Říše-lg M
<br> sš \ J
<br>.;.; PekĚes __._ '
<br> f,<,> ' lišit.-„__KYJÍĚ
<br> Návrh zpracoval: XXXXX XXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br> SEDLIČKY
<br> STARÉ MĚSTO SOUDNÁ
<br> HOLÍNSKE PŘEDMĚSTI
<br>,' VALDICKÉ,; PŘEDMĚSTI
<br> P'.SKÉ
<br> PŘED— ĚST\ '\79I'15fq01č
<br> \l
<br> \
<br> „Opal—nama “O,-.— “S"“
<br> Z
<br> MĚST ice
<br> *.QETJ' “J
<br> 5421 MCR!£
<br> zak.číslo: s 3965 akce: datum: 20.2.2023 DETAIL A k Sltuam S 3545 vypracoval: L.JANDA
<br> JAZNAK spo...
qdatovka_JeKLKD_17233-stanovenx_PxP-OOP_na_sil.I-16_I-35_Jixxn-motocyklovx_zxvod.pdf [0,16 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> 1
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 03.05.2023
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-17233/DS/2023-2 (Vj)
VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Oddělení silničního hospodářství
MOBIL: 722992822
E-MAIL: jverner@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 17.05.2023
Počet listů: 4
Počet příloh: 1 / listů: 2
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 280.4.2,S/5
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen zákona),na
základě ust.§ 77 odst.1 písmene b) zákona,ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu pobočného spolku Auto moto klubu Český ráj
Jičín v AČR,IČO 03516482,se sídlem Havlíčkova 22,Valdické Předměstí,506 01 Jičín,ze dne
03.05.2023,o z n a m u j e,že
<br> stanoví
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje <,>
územním odborem Jičín,dopravním inspektorátem,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném
znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal stanovisko č.j.KRPH-24971-2/Čj-2023-050406 ze dne
07.03.2023
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/35 v úseku od okružní křižovatky silnice I/35 a II/502 po křižovatku sil I/35 a III/03519 <,>
z důvodu úplné uzavírky silnice při pořádání motocyklových závodů pod názvem akce: „Cena
města Jičína 2023“ a na silnicích I/16 a I/35 z důvodu značení objíz...

Načteno

edesky.cz/d/6348881

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz