« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení spol. řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor PDF 440.81 KB
č.j.: MURCE/8904/2023/H-633
<br>
<br> Stránka 1 z 4
<br>
<br>
<br> Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor životního prostředí
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br>
<br>
Spisová značka:
<br> Číslo jednací:
<br> OŽP/71/2023
MURCE/8904/2023/H-633
<br> Roudnice n.L.dne 17.5.2023
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefonní číslo:
<br> Email:
<br> Helebrantová
416 850 179
phelebrantova@roudnicenl.cz
<br>
<br>
MVDr.XXX XXXX
K Přívozu XXX
Dobříň
XXX XX Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> MVDr.XXX XXXX,nar.: XX.X.XXXX,K Přívozu 125,Dobříň,413 01 Roudnice nad Labem
(dále jen "žadatel")
podal žádost o vydání společného povolení a povolení nakládání na stavbu vodního díla:
<br> Spouštěná studna na p.p.č.513 v k.ú.Dobříň
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.513 v katastrálním území Dobříň.Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") a vodoprávní
řízení
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje Kraj Ústecký
Název obce Dobříň
Identifikátor katastrálního území 627887
Název katastrálního území Dobříň
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí 513
Číselný identifikátor vodního toku 10100002
Název vodního toku Labe
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-12-03-0380-0-00
Hydrogeologický rajon 453 – Roudnická křída
Přímé určení polohy (souřadnice X,Y) 11002314; 746079
<br> Údaje o předmětu rozhodnutí:
Studny studna kopaná
Počet povolovaných studní (dle Č 03) 1
Studna sběrná / jímací jímací
Hloubka studny 9,1 m
<br>
<br>
<br>
č.j.: MURCE/8904/2023/H-633
<br>
<br> Stránka 2 z 4
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> • Studna bude provedena jako kopaná z betonových skruží 800/600/95 mm o celkové
hloubce 9,1 m.Studna bude vyvedena 500 mm nad upravený terén.Plášť studny
nad zvodnělým horninovým prostředím bude nepropustný a do úrovně min.2,5 m
od úrovně terénu bude provedeno jílové těsnění o mocnosti mezikruží min.500 mm <.>
Dále budou skruž...
zobrazit
č.j.: MURCE/8904/2023/H-633
<br>
<br> Stránka 1 z 4
<br>
<br>
<br> Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor životního prostředí
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br>
<br>
Spisová značka:
<br> Číslo jednací:
<br> OŽP/71/2023
MURCE/8904/2023/H-633
<br> Roudnice n.L.dne 17.5.2023
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefonní číslo:
<br> Email:
<br> Helebrantová
416 850 179
phelebrantova@roudnicenl.cz
<br>
<br>
MVDr.XXX XXXX
K Přívozu XXX
Dobříň
XXX XX Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> MVDr.XXX XXXX,nar.: XX.X.XXXX,K Přívozu 125,Dobříň,413 01 Roudnice nad Labem
(dále jen "žadatel")
podal žádost o vydání společného povolení a povolení nakládání na stavbu vodního díla:
<br> Spouštěná studna na p.p.č.513 v k.ú.Dobříň
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.513 v katastrálním území Dobříň.Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") a vodoprávní
řízení
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje Kraj Ústecký
Název obce Dobříň
Identifikátor katastrálního území 627887
Název katastrálního území Dobříň
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí 513
Číselný identifikátor vodního toku 10100002
Název vodního toku Labe
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-12-03-0380-0-00
Hydrogeologický rajon 453 – Roudnická křída
Přímé určení polohy (souřadnice X,Y) 11002314; 746079
<br> Údaje o předmětu rozhodnutí:
Studny studna kopaná
Počet povolovaných studní (dle Č 03) 1
Studna sběrná / jímací jímací
Hloubka studny 9,1 m
<br>
<br>
<br>
č.j.: MURCE/8904/2023/H-633
<br>
<br> Stránka 2 z 4
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> • Studna bude provedena jako kopaná z betonových skruží 800/600/95 mm o celkové
hloubce 9,1 m.Studna bude vyvedena 500 mm nad upravený terén.Plášť studny
nad zvodnělým horninovým prostředím bude nepropustný a do úrovně min.2,5 m
od úrovně terénu bude provedeno jílové těsnění o mocnosti mezikruží min.500 mm <.>
Dále budou skruž...
Soubor DOC 43.99 KB
Příloha č.3 – Závazný vzor smlouvy o dílo / součást nabídky /
<br> SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,v platném znění mezi následujícími smluvními stranami
<br> č.smlouvy Objednatele: ………………
č.smlouvy Zhotovitele: ………………
<br> OBJEDNATEL:
název: Město Roudnice nad Labem
IČO: 00264334
DIČ: CZ00264334
Se sídlem: Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
zastoupené: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
bankovní spojení: XX-XXXXXXXXXX/XXXX,Komerční banka
<br> ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc.XXXXX XXXXX
e-mail: tgrunt@roudnicenl.cz
telefon: XXX XXX XXX
<br> ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXXX XXXXX,DiS <.>
e-mail: vzivec@roudnicenl.cz
telefon: 416 850 141,725 041 999
(dále jen „Objednatel“)
<br>
ZHOTOVITEL
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
<br> (dále jen „Zhotovitel“)
<br> (Objednatel a Zhotovitel dále společně XXX XXXX „Smluvní strany“)
<br> Preambule
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova v Roudnici n/L“.Zhotovitel bere na vědomí,že zhotovení díla bude financováno z rozpočtu Města Roudnice nad Labem <.>
Úvodní ustanovení
Zhotovitel prohlašuje,že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy,a to s ohledem na předmět plnění,jak je vymezen níže <.>
Zhotovitel prohlašuje,že plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto Smlouvu po pečlivém zvážení všech svých povinností a možných důsledků vyplývajících pro něj z této Smlouvy <.>
Předmět Smlouvy,Specifikace díla
Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu <.>
Dí...
zobrazit
Příloha č.3 – Závazný vzor smlouvy o dílo / součást nabídky /
<br> SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,v platném znění mezi následujícími smluvními stranami
<br> č.smlouvy Objednatele: ………………
č.smlouvy Zhotovitele: ………………
<br> OBJEDNATEL:
název: Město Roudnice nad Labem
IČO: 00264334
DIČ: CZ00264334
Se sídlem: Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
zastoupené: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
bankovní spojení: XX-XXXXXXXXXX/XXXX,Komerční banka
<br> ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc.XXXXX XXXXX
e-mail: tgrunt@roudnicenl.cz
telefon: XXX XXX XXX
<br> ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXXX XXXXX,DiS <.>
e-mail: vzivec@roudnicenl.cz
telefon: 416 850 141,725 041 999
(dále jen „Objednatel“)
<br>
ZHOTOVITEL
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
<br> (dále jen „Zhotovitel“)
<br> (Objednatel a Zhotovitel dále společně XXX XXXX „Smluvní strany“)
<br> Preambule
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova v Roudnici n/L“.Zhotovitel bere na vědomí,že zhotovení díla bude financováno z rozpočtu Města Roudnice nad Labem <.>
Úvodní ustanovení
Zhotovitel prohlašuje,že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy,a to s ohledem na předmět plnění,jak je vymezen níže <.>
Zhotovitel prohlašuje,že plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto Smlouvu po pečlivém zvážení všech svých povinností a možných důsledků vyplývajících pro něj z této Smlouvy <.>
Předmět Smlouvy,Specifikace díla
Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu <.>
Dí...
Soubor DOC 71.50 KB
Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů napodlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
<br> Příloha č.2 (dokládá uchazeč spolu s nabídkou)
<br> Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
Název veřejné zakázky: „Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v
ulici Prokopova v Roudnici n/L"
Identifikační údaje zadavatele
<br> Město Roudnice nad Labem
<br> Karlovo náměstí 21
<br> 413 01 Roudnice nad Labem
<br> Zastoupené: Ing.Františkem Padělkem,starostou
Ve věcech veřejné zakázky je oprávněn za zadavatele jednat: Bc.XXXXX XXXXX,vedoucí OSPŘ
E-mail:
tgrunt@roudnicenl.cz
Telefon:
416 850 128
IČ:
00264334
<br> DIČ:
CZ00264334
<br> Bankovní spojení: 94-3484530297/0100,Komerční banka,a.s <.>
<br>
Identifikační údaje dodavatele
<br> Obchodní firma/název:
….<.>
IČO:
….<.>
Sídlo:
….<.>
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
….<.>
<br>
Kontaktní osoba:
….<.>
Telefon / fax:
….<.>
E-mail:
….<.>
Ke dni dd.mm.rrrr prohlašuji,že dodavatel: doplnit.<.>
splňuje základní kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách na výše uvedenou veřejnou zakázku <,>
<br> V ………………….<.> ………,dne ……………
Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Razítko:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Příloha č.2 (dokládá uchazeč spolu s nabídkou)
Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím vůči Rusku a Bělorusku
<br> Dodavatel:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
<br> IČO:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
<br> se sídlem:
<br> zastoupený:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
<br>
Já,níže podepsaný Dodavatel,pro účely veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova v Roudnici n/L " čestně prohlašuji,že nejsem osobou,na kterou dopadá zákaz zadání nebo plnění jakékoliv veřejné zakázky ve smyslu čl.5k nařízení Rady (EU) č.833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k čin...
zobrazit
Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů napodlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
<br> Příloha č.2 (dokládá uchazeč spolu s nabídkou)
<br> Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
Název veřejné zakázky: „Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v
ulici Prokopova v Roudnici n/L"
Identifikační údaje zadavatele
<br> Město Roudnice nad Labem
<br> Karlovo náměstí 21
<br> 413 01 Roudnice nad Labem
<br> Zastoupené: Ing.Františkem Padělkem,starostou
Ve věcech veřejné zakázky je oprávněn za zadavatele jednat: Bc.XXXXX XXXXX,vedoucí OSPŘ
E-mail:
tgrunt@roudnicenl.cz
Telefon:
416 850 128
IČ:
00264334
<br> DIČ:
CZ00264334
<br> Bankovní spojení: 94-3484530297/0100,Komerční banka,a.s <.>
<br>
Identifikační údaje dodavatele
<br> Obchodní firma/název:
….<.>
IČO:
….<.>
Sídlo:
….<.>
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
….<.>
<br>
Kontaktní osoba:
….<.>
Telefon / fax:
….<.>
E-mail:
….<.>
Ke dni dd.mm.rrrr prohlašuji,že dodavatel: doplnit.<.>
splňuje základní kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách na výše uvedenou veřejnou zakázku <,>
<br> V ………………….<.> ………,dne ……………
Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Razítko:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Příloha č.2 (dokládá uchazeč spolu s nabídkou)
Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím vůči Rusku a Bělorusku
<br> Dodavatel:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
<br> IČO:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
<br> se sídlem:
<br> zastoupený:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
<br>
Já,níže podepsaný Dodavatel,pro účely veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova v Roudnici n/L " čestně prohlašuji,že nejsem osobou,na kterou dopadá zákaz zadání nebo plnění jakékoliv veřejné zakázky ve smyslu čl.5k nařízení Rady (EU) č.833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k čin...
Soubor PDF 427.32 KB
Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor Strategického a Projektového řízení
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> IČ: 00264334 DIČ: CZ00264334 www.roudnicenl.cz e-mail: epodatelna@roudnicenl.cz DS: qdwbviv
<br> *MURLX00KTP85*
MURLX00KTP85
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX XXX <.>
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jpilarova@roudnicenl.cz
<br> Internet: www.roudnicenl.cz
<br>
<br> Č.j.: MURCE/23992/2023
<br> Sp.Zn.: VEU/ 18/2023 10-23
<br> Datum: 17.05.2023
<br>
<br>
<br> Zadávací
<br> dokumentace
<br>
<br>
<br>
k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby,vedenému mimo režim
<br> zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění,(dále jen „zákon“),v
<br> souladu se Směrnicí rady města Roudnice nad Labem č.2/2022 o zadávání veřejných zakázek
<br> malého rozsahu
<br>
<br>
<br>
<br> „Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici
<br> Prokopova v Roudnici n/L"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor Strategického a Projektového řízení
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> IČ: 00264334 DIČ: CZ00264334 www.roudnicenl.cz e-mail: epodatelna@roudnicenl.cz DS: qdwbviv
<br> 1.Úvodní informace
<br>
Zadavatel:
<br> Název: Město Roudnice nad Labem
<br> Sídlo: Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> IČ: 00264334
<br> DIČ: CZ00264334
<br> Bank.spojení: 94-3484530297/0100,Komerční banka
<br> Osoba oprávněná jednat: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc.XXXXX XXXXX,vedoucí OSPŘ
<br> e-mail: tgrunt@roudnicenl.cz
<br> telefon: 416 850 128
<br>
<br> ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXXX XXXXX,DiS <.>,OMH
<br> e-mail: vzivec@roudnicenl.cz
<br> telefon: 416 850 141,725 041 999
<br>
<br> 2.Obecné informace k veřejné zakázce
<br>
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby,která je zadávána dle směrnice č.2/2022 <.>
<br> Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v pod...
zobrazit
Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor Strategického a Projektového řízení
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> IČ: 00264334 DIČ: CZ00264334 www.roudnicenl.cz e-mail: epodatelna@roudnicenl.cz DS: qdwbviv
<br> *MURLX00KTP85*
MURLX00KTP85
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX XXX <.>
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jpilarova@roudnicenl.cz
<br> Internet: www.roudnicenl.cz
<br>
<br> Č.j.: MURCE/23992/2023
<br> Sp.Zn.: VEU/ 18/2023 10-23
<br> Datum: 17.05.2023
<br>
<br>
<br> Zadávací
<br> dokumentace
<br>
<br>
<br>
k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby,vedenému mimo režim
<br> zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění,(dále jen „zákon“),v
<br> souladu se Směrnicí rady města Roudnice nad Labem č.2/2022 o zadávání veřejných zakázek
<br> malého rozsahu
<br>
<br>
<br>
<br> „Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici
<br> Prokopova v Roudnici n/L"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor Strategického a Projektového řízení
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> IČ: 00264334 DIČ: CZ00264334 www.roudnicenl.cz e-mail: epodatelna@roudnicenl.cz DS: qdwbviv
<br> 1.Úvodní informace
<br>
Zadavatel:
<br> Název: Město Roudnice nad Labem
<br> Sídlo: Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> IČ: 00264334
<br> DIČ: CZ00264334
<br> Bank.spojení: 94-3484530297/0100,Komerční banka
<br> Osoba oprávněná jednat: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc.XXXXX XXXXX,vedoucí OSPŘ
<br> e-mail: tgrunt@roudnicenl.cz
<br> telefon: 416 850 128
<br>
<br> ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXXX XXXXX,DiS <.>,OMH
<br> e-mail: vzivec@roudnicenl.cz
<br> telefon: 416 850 141,725 041 999
<br>
<br> 2.Obecné informace k veřejné zakázce
<br>
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby,která je zadávána dle směrnice č.2/2022 <.>
<br> Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v pod...
Soubor DOC 15.15 KB
Příloha č.1 Krycí list nabídky / součást nabídky /
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br> 1.Veřejná zakázka malého rozsahu vedená mimo režim zákona 134/2016 Sb <.>
<br> Název zakázky:
„Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova v Roudnici n/L"
<br> 2.Základní identifikační údaje
<br> 2.1.Zadavatel
<br> Název:
Město Roudnice nad Labem
<br> Sídlo:
Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> IČ:
00264334
<br> Kontaktní osoba zadavatele:
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta města
<br> Kontaktní osoba zástupce zadavatele:
Bc.XXXXX XXXXX
<br> E-mail:
tgrunt@roudnicenl.cz
<br> Telefon:
416 850 128
<br> 2.2.Uchazeč
<br>
Název:
<br>
Sídlo/místo podnikání:
<br>
IČ:
<br>
DIČ:
<br>
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Tel/fax:
<br>
E-mail:
<br>
3.Cena
<br> XXXX XXX DPH
<br>
DPH
<br>
XXXX s DPH
zobrazit
Příloha č.1 Krycí list nabídky / součást nabídky /
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br> 1.Veřejná zakázka malého rozsahu vedená mimo režim zákona 134/2016 Sb <.>
<br> Název zakázky:
„Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova v Roudnici n/L"
<br> 2.Základní identifikační údaje
<br> 2.1.Zadavatel
<br> Název:
Město Roudnice nad Labem
<br> Sídlo:
Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> IČ:
00264334
<br> Kontaktní osoba zadavatele:
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta města
<br> Kontaktní osoba zástupce zadavatele:
Bc.XXXXX XXXXX
<br> E-mail:
tgrunt@roudnicenl.cz
<br> Telefon:
416 850 128
<br> 2.2.Uchazeč
<br>
Název:
<br>
Sídlo/místo podnikání:
<br>
IČ:
<br>
DIČ:
<br>
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Tel/fax:
<br>
E-mail:
<br>
3.Cena
<br> XXXX XXX DPH
<br>
DPH
<br>
XXXX s DPH
Soubor PDF 236.37 KB
Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor Strategického a Projektového řízení
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> IČ: 00264334 DIČ: CZ00264334 www.roudnicenl.cz e-mail: epodatelna@roudnicenl.cz DS: qdwbviv
<br> *MURLX00KTP3U*
MURLX00KTP3U
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX XXX <.>
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jpilarova@roudnicenl.cz
<br> Internet: www.roudnicenl.cz
<br>
<br> Č.j.: MURCE/23990/2023
<br> Sp.Zn.: VEU/ 18/2023 10-23
<br> Datum: 17.05.2023
<br>
<br>
<br> Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu
<br> „Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova v Roudnici n/L"
<br> Zadavatel,Město Roudnice nad Labem,se na Vás tímto obrací jako na dodavatele s výzvou k podání
<br> nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
<br> zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Prokopova v Roudnici n/L,zadávanou
<br> postupem mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění,(dále
<br> jen „zákon"),v souladu se Směrnicí rady města Roudnice nad Labem č.2/2022 o zadávání veřejných
<br> zakázek malého rozsah <.>
<br> Zadavatel:
<br> Název: Město Roudnice nad Labem
<br> Sídlo: Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> IČ: 00264334
<br> DIČ: CZ00264334
<br> Zastoupené: Ing.Františkem Padělkem,starostou
<br>
<br> V technických věcech je oprávněn jednat: XXXXXX XXXXX,DiS <.>
<br> E-mail: vzivec@roudnicenl.cz
<br> Telefon: 416 850 141,725 041 999
<br>
<br> Ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc.XXXXX XXXXX,vedoucí OSPŘ
<br> E-mail: tgrunt@roudnicenl.cz
<br> Telefon: 416 850 128
<br>
<br> Druh,název zakázky:
<br> Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na služby <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor Strategického a Projektového řízení
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> IČ: 00264334 DIČ: CZ00264334 www.roudnicenl.cz e-mail: ep...
zobrazit
Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor Strategického a Projektového řízení
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> IČ: 00264334 DIČ: CZ00264334 www.roudnicenl.cz e-mail: epodatelna@roudnicenl.cz DS: qdwbviv
<br> *MURLX00KTP3U*
MURLX00KTP3U
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX XXX <.>
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jpilarova@roudnicenl.cz
<br> Internet: www.roudnicenl.cz
<br>
<br> Č.j.: MURCE/23990/2023
<br> Sp.Zn.: VEU/ 18/2023 10-23
<br> Datum: 17.05.2023
<br>
<br>
<br> Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu
<br> „Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova v Roudnici n/L"
<br> Zadavatel,Město Roudnice nad Labem,se na Vás tímto obrací jako na dodavatele s výzvou k podání
<br> nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
<br> zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Prokopova v Roudnici n/L,zadávanou
<br> postupem mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění,(dále
<br> jen „zákon"),v souladu se Směrnicí rady města Roudnice nad Labem č.2/2022 o zadávání veřejných
<br> zakázek malého rozsah <.>
<br> Zadavatel:
<br> Název: Město Roudnice nad Labem
<br> Sídlo: Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br> IČ: 00264334
<br> DIČ: CZ00264334
<br> Zastoupené: Ing.Františkem Padělkem,starostou
<br>
<br> V technických věcech je oprávněn jednat: XXXXXX XXXXX,DiS <.>
<br> E-mail: vzivec@roudnicenl.cz
<br> Telefon: 416 850 141,725 041 999
<br>
<br> Ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc.XXXXX XXXXX,vedoucí OSPŘ
<br> E-mail: tgrunt@roudnicenl.cz
<br> Telefon: 416 850 128
<br>
<br> Druh,název zakázky:
<br> Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na služby <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor Strategického a Projektového řízení
<br> Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem
<br>
<br>
<br> IČ: 00264334 DIČ: CZ00264334 www.roudnicenl.cz e-mail: ep...

Načteno

edesky.cz/d/6347550

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Stavby   Veřejná vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka   Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Stavby   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka   Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka   Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka   Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Roudnice Nad Labem
20. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz