« Najít podobné dokumenty

Obec Čakov - Zápis č.4/23 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.4.2023 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čakov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.4/23 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.4.2023 
Zápis č.4/23 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 24.4.2023
<br> Místo konání: OÚ Čakov,Čakov č.p.20
<br> Přítomní zastupitelé: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXX <,>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXXXXX <,>
<br> Omluven: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Bc.XXX XXXXX
<br> Hosté: XXX XXXXX a pan Brejcha
<br> Začátek: XX:XX hodin
<br>
Projednáno:
<br> 1.Předsedající Ing.XXXXX XXXXXXXXX přivítala přítomné a konstatovala,že je přítomno X zastupitelů a
zastupitelstvo je usnášení schopné.Zastupitelé se dohodli,že zapisujícím bude Ing.XXXXX XXXXXXXXX a
ověřovateli zápisu bude Ing.XXXXXXXX XXXXXX a Ing.XXXXX XXX <.>
<br>
X.Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulého zastupitelstva.Zastupitelstvo bere
informaci na vědomí <.>
<br>
3.Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu jednání zastupitelstva:
<br> 1.Návrh nájemní smlouvy pozemků v honitbě Honebního společenstva Čakov,Čakovec,Jankov
Holašovice
<br> 2.Závěrečná zpráva MŠ Čakov,hospodaření MŠ Čakov za rok 2022 a informace o výsledku
kontroly ČŠI
<br> 3.Výběr dodavatele stavebních prací na projekt Opravy hřbitovní zdi,vrat a branek
4.Žádost obce Dubné o finanční dar na akci Dubenský běh pro dobrou věc
5.Schválení prodeje pozemku KN parc.č.2550/5 v majetku obce Čakov po jeho zveřejnění
6.Upřesněná žádost paní Lippmannové o vypořádání pozemků v jejím vlastnictví využívaných
<br> obcí Čakov (veřejné prostranství) <.>
7.Žádost pana Sládka o souhlas s provedením stavby na pozemku obce parc.č.889/7 a 889/2 v
<br> obci Čakovec
8.Žádost pana Budiny o pronájem obecního pozemku – odstoupení od žádosti
9.Informace o limitech v odpadovém hospodářství pro příští XXXX a nabídka spolupráce
<br> Jihočeského kraje s podpořením projektu výstavby zařízení na zpracování ZEVO
10.Plánované kulturní akce a jejich termíny do konce září 2023
11.Diskuse a různé
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Doplnění do programu:
12.Vyúčtování hospodaření provozovatele vodovodu ČEVAK – zařazeno ...

Načteno

edesky.cz/d/6328464

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čakov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz