« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Návrh závěrečného účtu obce Dolní Pohleďza r. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000094.pdf (3.55 MB)
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 000368/2023/KUSK Stejnopls c.2
<br> SpZn: SZ_084289/2022/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOLNÍ POHLEĚ IČ: 00640328 za rok 2022
<br> Přezkoumání hospodaření obce Dolní Pohleď za rok 2022 bylo zahájeno dne 03.01.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br>.23.03.2023 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dolní Pohled,Dolní Pohled“ 11 285 22 Zruč nad Sázavou 1
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX - kontrolořX: Jiří Cernovský Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXXX — starostka
<br> XXXXXX XXXXXXXX — zastupitel
<br> Pověření kpřezkoumání podle & X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzick...
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Pohleďza r. 2022
List1
<br> OBEC DOLNÍ POHLEĎ 1.strana
<br> 285 22 p.Zruč nad Sázavou
<br> Závěrečný účet roku 2022
<br> OBSAH: Rozpočet obce,včetně všech úprav za rok 2022 - rozbor str.č.1
Přehled plnění rozpočtu obce za rok 2022 str.č.2
Rozvaha obce za rok 2022 str.č.3-5
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí FIN 2 - 12M k 31.12.2022 str.č.6-17
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2022 str.č.18-25
Nápravná opatření,která vyplynula z přezkoumání obce za rok 2022 str.č.26
<br> Rozpočet obce Dol.Pohleď pro rok 2022 byl schválený ve výši - příjmy 1.867.000,-
výdaje 1.867.000,-
1.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 848.670,-
navýšení výdajů 2.852.940,-
- navýšení financování 2.004.270,-
2.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 557.393,-
- navýšení výdajů o 189.840,-
- snížení financování 367.553,-
3.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 552.620,-
- navýšení výdajů o 295.441,-
- snížení financování 257.179,-
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet po úpravách je na straně příjmů ve výši 3.825.683,-
Rozpočet po úpravách je na straně výdajů ve výši 5.205.221,-
Financování po úpravách - snížení 1.379.538,-
<br>
<br> Plnění rozpočtu 2022 - PŘÍJMY: 2.strana
<br> v Kč Schvál.rozpočet Rozp.po změnách Plnění k 31.12.2022
<br> Tř.1 - Daňové příjmy 1.585.000,- 2.319.900,- 2.285.269,71
Tř.2 - Nedaňové příjmy 222.000,- 1.317.929,- 1.317.026,79
Tř.3 - Kapitálové příjmy 0,- 0,- 0,-
Tř.4 - Přijaté dotace 60.000,- 187.854,- 202.853,40
<br> PŘÍJMY CELKEM: 1.867.000,- 3.825.683,- 3.805.149,90
<br> Plnění rozpočtu 2022 - VÝDAJE:
<br> Tř.5 - Běžné výdaje 1.521.000,- 2.099.221,- 1.943.502,81
Tř.6 - Kapitálové výdaje 346.000,- 3.106.000,- 2.996.155,-
<br> VÝDAJE CELKEM: 1.867.000,- 5.205.221,- 4.939.657,81
<br> FINANCOVÁNÍ: 0 1.379.538,- 1.134.507,91
<br>
Výsledek hospodaření: výdaje převyšují příjmy o 1.134.507,91
<br> financování je ve výši 1.134.507,91
<br>
Základní běžný účet: stav k 1.1.2022 4.034.334,94
stav k 31.12.2022 2.900.341,03
změna stavu bank.účtu 1.133.993,91
Pokladna stav k 31.12.2022 4....

Načteno

edesky.cz/d/6325599

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz