« Najít podobné dokumenty

Obec Bozkov - Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bozkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

letak-slozenky-2023-1.pdf
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2023
<br>
<br> Od 1.ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (daňová složenka) <,>
kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s.p <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,kteří nemají zřízenu daňovou informační schránku plus,datovou schránku <,>
nejsou přihlášeni k zaslání údajů pro placení daně na e-mail a nehradí daň prostřednictvím SIPO bude v roce 2023
zaslána složenka (Poštovní poukázka A),prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku
České pošty s.p <.>
<br> Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům,převážně fyzickým osobám,které nemají zřízenu daňovou informační schránku plus,datovou schránku
fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO
a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail <.>
<br> Fyzickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické
osoby podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO XXX k zasílání údajů pro placení daně
e-mailem a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je namísto složenky zasílána do datové schránky
fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti <.>
Právnickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku,a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním
výměrem,je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti,pokud nejsou
přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail <.>
<br> Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze.Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje
...
letak-hps-2023.pdf
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
<br> Informace
<br> ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
<br> na daň z nemovitých věcí v roce 2023
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr
<br> nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2023 došlo ke změně výše
<br> daně oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje místně
<br> příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,které jsou zpřístupněny
<br> k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
<br> působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
<br> příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce dubna a května
<br> 2023.Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout,zveřejní jednotlivé
<br> finanční úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce
<br> a způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
<br> na úředních deskách obcí v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou
<br> daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
<br> Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
<br> do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce daně,jehož
<br> rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> P...
00507374-dne-0515-2300575756.pdf
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec
1.máje 97 dne
460 02 LIBEREC
Čj.: 575756/23/2600-11530-507374
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"),oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2023 do dne 26.05.2023
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.557785/23/2600-11530-507374 <,>
hromadný předpisný seznam čj.557786/23/2600-11530-507374 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 26.04.2023
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 26.05.2023
<br>
<br>
<br>
L.S.Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
ředitel odboru a zástupce ředitele sekce
<br>
2023-04-20T12:47:50+0200

Načteno

edesky.cz/d/6275995

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bozkov
06. 09. 2023
10. 08. 2023
03. 08. 2023
03. 08. 2023
01. 08. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bozkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz