« Najít podobné dokumenty

Obec Krumsín - Návrh Závěrečného účtu Obce Krumsín za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumsín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o provedené inventarizaci.pdf
Výkaz zisku a ztráty ZŠ.pdf
1 2 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 501
<br> 502
<br> 503
<br> 504
<br> 506
<br> 507
<br> 508
<br> 511
<br> 512
<br> 513
<br> 516
<br> 518
<br> 521
<br> 524
<br> 525
<br> 527
<br> 528
<br> 531
<br> 532
<br> 538
<br> 541
<br> 542
<br> 543
<br> 544
<br> 547
<br> 548
<br> 7 <.>
<br> 11 <.>
<br> Tvorba fondů
<br> A <.>
<br> I <.>
<br> Číslo
položky
<br> 3 <.>
<br> 2 <.>
<br> 1 <.>
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<br> 6 <.>
<br> MINULÉ OBDOBÍ
<br> Prodaný materiál
<br> XXXXX a škody
<br> Daň silniční
<br> Daň z nemovitostí
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Náklady z činnosti
<br> Spotřeba materiálu
<br> Spotřeba energie
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Název položky Syntetický účet
<br> NÁKLADY CELKEM
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Ostatní služby
<br> Mzdové náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Náklady na reprezentaci
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
<br> Prodané zboží
<br> Opravy a udržování
<br> Cestovné
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Jiné sociální náklady
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
pro příspěvkové organizace
<br> sestavený k ……………………… (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:
<br> Název účetní jednotky:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
Sídlo:
Právní forma:
<br> 27 <.>
<br> 26 <.>
<br> 25 <.>
<br> 24 <.>
<br> 23 <.>
<br> 22 <.>
<br> 12 <.>
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 20 <.>
<br> 19 <.>
<br> 18 <.>
<br> 17 <.>
<br> 16 <.>
<br> 15 <.>
<br> 14 <.>
<br> 13 <.>
<br> 10 <.>
<br> 9 <.>
<br> 8 <.>
<br> Dle vyhlasky c.410/2009 Sb.´ˇ ˇ
<br> 31.12.2022 3.2.2023
<br> Zakladní skola Krumsín ´ ˇ
<br> 47922338
Krumsín 55,79803 Plumlov
<br> Príspevkova organizaceˇ ˇ ´
<br> Primarní vzdelavaní´ ˇ ´ ´
<br> 4 983 098,77 4 829 573,43 0,00
<br> 4 983 098,77 4 829 573,43 0,00...
Rozvaha ZŠ.pdf
Právní forma:
<br> 1 2 3 4
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 012
<br> 013
<br> 014
<br> 015
<br> 018
<br> 019
<br> 041
<br> 051
<br> 035
<br> 031
<br> 032
<br> 021
<br> 022
<br> 025
<br> 028
<br> 029
<br> 042
<br> 052
<br> 036
<br> 061
<br> 062
<br> 063
<br> 068
<br> �íslo
položky Název položky
<br> Majetkové ú�asti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> III <.>
<br> Majetkové ú�asti v osobách s podstatným vlivem
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek ur�ený k prodeji
<br> Dlouhodobý finan�ní majetek
<br> Pozemky
<br> Kulturní p�edm�ty
<br> II <.>
<br> Stavby
<br> Samostatné hmotné movité v�ci a soubory hmotných movitých v�cí
<br> P�stitelské celky trvalých porost�
<br> 6 <.>
<br> 5 <.>
<br> 4 <.>
<br> 3 <.>
<br> 2 <.>
<br> 1 <.>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 4 <.>
<br> 3 <.>
<br> 2 <.>
<br> 1 <.>
<br> ROZVAHA
pro p�ísp�vkové organizace
<br> sestavená k ……………………… (v K�,s p�esností na dv� desetinná místa); okamžik sestavení:
<br> Název ú�etní jednotky:
<br> Sídlo:
<br> AKTIVA CELKEM
<br> P�edm�t �innosti:
<br> I�:
<br> Ú�ETNÍ OBDOBÍ
<br> B�ŽNÉ
MINULÉ
<br> Syntetický
ú�et
<br> 10 <.>
<br> 8 <.>
<br> 7 <.>
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Software
<br> Ocenitelná práva
<br> Povolenky na emise a preferen�ní limity
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek ur�ený k prodeji
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9 <.>
<br> 7 <.>
<br> 6 <.>
<br> 5 <.>
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek8 <.>
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek9 <.>
<br> 5 <.>
<br> 3 <.>
<br> 2 <.>
<br> 1 <.>
<br> Dle vyhlasky c.410/2009 Sb.´ˇ ˇ
<br> 31.12.2022 3.2.2023
<br> Zakladní skola Krumsín ´ ˇ
47922338
<br> Krumsín 55,79803 ...
Příloha k účetní závěrce ZŠ.pdf
P�ÍLOHA
(základní)
<br> I�:
Sídlo:
Právní forma:
<br> sestavená k ……………………… (v K�,s p�esností na dv� desetinná místa); okamžik sestavení:
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (text)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (text)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (text)
<br> Název ú�etní jednotky:
<br> P�edm�t �innosti:
<br> 1
<br> Dle vyhlasky c.410/2009 Sb.´ˇ ˇ
<br> 31.12.2022 3.2.2023
Zakladní skola Krumsín ´ ˇ
<br> 47922338
Krumsín 55,79803 Plumlov
<br> PRISPEVKOVA ORGANIZACEˇ´ ˇ ´
Primarní vzdelavaní´ ˇ ´ ´
<br> Ucetní zaverka je sestavena na zaklade predpokladu nepretrziteho trvaní ucetnictví´ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´ˇ
jednotky.Ucetní jednotka uctuje podle Zakona o ucetnictví c.563/1991 Sb.v platnem´ˇ ´ˇ ´ ´ˇ ˇ ´
znení a XXXX dle Provadecí vyhlasky k ZoU c.XXX/XXXX Sb.ˇ ´ ´ ˇ ´ˇ ´ ˇ
<br> Nedoslo k zadnym zmenam ve zpusobu ocenovaní.Ucty byly prevedeny dle prevodovehoˇ ˇ´ ´ ˇ ´ ˚ ˇ ´ ´ˇ ˇ ˇ ´
mustku na zaklade zmeny zakona o ucetnictví.˚ ´ ˇ ˇ ´ ´ˇ
<br> Ucetní jednotce bylo schvaleno vedení ucetnictví ve zjednodusene forme.Ucetní jednotka´ˇ ´ ´ˇ ˇ ´ ˇ ´ˇ
eviduje drobny dlouhodoby hmotny majetek OEM od 1.000 Kc do 3.000 Kc,drobny dlouhodoby´ ´ ´ ˇ ˇ ´ ´
hmotny majetek od 3.001 Kc do 40.000 Kc a dlouhodoby hmotny majetek nad 40.000 Kc.´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ
<br> Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
<br>
<br> B�ŽNÉ MINULÉ
<br> 901
902
905
906
909
<br> 911
912
913
914
915
916
<br> 921
922
923
924
925
926
<br> 931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
<br> 951
952
953
954
955
956
<br> 961
962
963
964
965
966
967
968
<br> 971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
<br> Dlouhodobé podmín�né závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
985
986
<br> 991
992
993
994
999
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu ú�t� v knize podrozvahových ú�t�
<br> P.VIII.Ostatní podmín�ná aktiva a ostatní podmín�ná pasiva
<br> Vyrovnávací ú�et k podrozvahovým ú�t�m
<br> Dlouhodobé podmín�né závazky ze soudních spor�,správních �ízení a jiných �ízení
<...
Zpráva o přezkoumání obce Krumsín za rok 2022.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/66376/2022/OK/7152 Počet listů: 11
Č.j.: KUOK 2059/2023 Počet stran: 11
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krumsín za rok 2022
<br> IČ 00288403
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 1.12.2022 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 30.3.2023 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Krumsín za rok 2022 dne 1.11.2022.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 30.3.2023 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Krumsín
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2022 - 31.12.2022
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 30.3.2023 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
kontrolor:
<br>
XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX - starosta
Ing.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> 2
<br> ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> 1.K...
Inventarizační zpráva.pdf
Příloha.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: územně samosprávní celek
<br> Obec Krumsín; IČO 00288403; Krumsín 2,Krumsín,798 03
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti,která ba znamenala ukončení její činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definováno zák.č.563/1991 Sb <.>,vyhl.č.410/2009 Sb <.>,ČÚS 701-710
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Popis činností,které účetní jednotka provozuje:
------------------------------------------------
1.Hlavní činnost v členení dle vyhlášky c.323/2000 Sb <.>,o rozpočtové skladbě
2.Obec Krumsín neprovozuje hospodářskou činnost
<br> Účetní a finanční výkazy
------------------------
Účetní výkazy,jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č.410/2009 Sb <.>
* tvorba a použití opravných položek a rezerv
Účetní jednotka tvoří od roku 2012 opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti,a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č.410/2009 Sb.(pokud takové
pohledávky bude účetní jednotka vykazovat) <.>
Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří <.>
* časové rozlišení
Účetní jednotka provádí časové rozlišení nákladu,a to s přesností na dny.Výjimku tvoří případné služby dodané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku bežného,které
nebudou časove rozlišovány.Časove nebudou rozlišovány
částky příjmu v hodnote do 10 tis.Kc za položku,napríklad hřbitovní poplatky,apod <.>,a další případy uvedené ve směrnici o časovém rozlišení <.>
* odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Účetní jednotka od roku 2013 odepisuje majetek v hlavní činnosti.Směrnicí byly stanoveny měsíční odpisy.Z techni...
Výkaz zisku a ztáty.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Krumsín; IČO 00288403; Krumsín 2,Krumsín,798 03
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti: územně samosprávní celek
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 8 521 039,73 0,00 8 959 747,43 0,00
I.Náklady z činnosti 7 377 554,74 0,00 7 308 925,67 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 307 106,74 0,00 459 676,85 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 522 433,49 0,00 279 398,79 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 342 164,04 0,00 188 673,65 0,00
<br> 9.Cestovné 512 32 224,00 0,00 19 573,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 23 708,89 0,00 2 466,20 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 536 075,81 0,00 1 100 387,55 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 471 795,00 0,00 2 445 967,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 775 391,00 0,00 756 882,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 7 078,00 0,00 6 847,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 67 992,00 0,00 76 070,20 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 2 819,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 7 192,00 0,00 7 192,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 22,00 0,00 36 000,00 0,00
<br> 24.Dary a jin...
Rozvaha.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: územně samosprávní celek
<br> Obec Krumsín; IČO 00288403; Krumsín 2,Krumsín,798 03
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 189 829 846,01 19 402 046,43 170 427 799,58 149 972 487,56
A.Stálá aktiva 162 209 422,06 19 400 822,43 142 808 599,63 118 139 192,88
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 089 668,30 989 925,30 99 743,00 139 835,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 72 555,00 72 555,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 559 113,30 559 113,30 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 458 000,00 358 257,00 99 743,00 139 835,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 161 118 753,76 18 410 897,13 142 707 856,63 117 998 357,88
<br> 1.Pozemky 6 854 330,57 0,00 6 854 330,57 6 868 681,62031
<br> 2.Kulturní předměty 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00032
<br> 3.Stavby 46 733 086,70 12 411 566,50 34 321 520,20 35 122 124,20021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 736 915,63 2 304 167,70 2 432 747,93 1 970 699,63022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 327 390,00 267 864,00 59 526,00 71 970,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 427 298,93 3 427 298,93 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný m...
Fin2-12 M.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: územně samosprávní celek
<br> Obec Krumsín; IČO 00288403; Krumsín 2,Krumsín,798 03
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 19.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 300 000,00 1 498 473,19 1 498 473,19Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 100,00
<br> 1112 50 000,00 137 791,16 137 791,16Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 100,00
<br> 1113 200 000,00 306 303,13 306 303,13Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 100,00
<br> 1121 1 600 000,00 2 500 000,00 2 315 723,83Příjem z daně z příjmů právnických osob 92,63
<br> 1122 0,00 135 660,00 135 660,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 4 700 000,00 5 665 000,00 5 261 829,17Příjem z daně z přidané hodnoty 92,88
<br> 1334 10 000,00 19 069,50 19 061,70Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 99,96
<br> 1341 5 700,00 5 700,00 5 550,00Příjem z poplatku ze psů 97,37
<br> 1345 330 000,00 329 000,00 318 713,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 96,87
<br> 1349 0,00 1 000,00 1 000,00Příjem ze zrušených místních poplatků 100,00
<br> 1361 5 000,00 8 000,00 6 210,00Příjem ze správních poplatků 77,63
<br> 1381 50 000,00 74 946,52 74 408,31Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 99,28
<br> 1382 0,00 53,48 53,48Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných...
Návrh závěrečného účtu.pdf
31.12.2022Sestavený ke dni
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Obec Krumsín
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Krumsín
Krumsín 2
798 03
<br> 00288403
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 582 393 623
E-mail hospodarka@krumsin.cz
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 5
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Majetek 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 11
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 12
<br> Porovnání příjmů a výdajů 13
<br> Rozpočet seskupený včetně plnění předchozího roku 14
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 17
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 18
<br> Strana
<br>
<br> Obec Krumsín,IČO 00288403 KEO4 1.12.2 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Aktivní účty
<br> 013 Software 72 555,00 72 555,00 72 555,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 504 940,20 559 113,30 559 113,30
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 458 000,00 458 000,00 458 000,00
021 Stavby 38 034 202,00 46 733 086,70 46 733 086,70
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 4 127 006,13 4 073 509,13 4 736 915,63
025 Pěstitelské celky trvalých porostů 327 390,00 327 390,00 327 390,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 372 939,57 3 444 187,29 3 427 298,93
031 Pozemky 6 868 681,62 6 868 681,62 6 854 330,57
032 Kulturní předměty 20 000,00 20 000,00 20 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 44 276 490,07 73 944 882,43 99 019 731,93
073 Oprávky k software -72 555,00 -72 555,00 -72 555,00
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -504 940,20 -559 113,30 -559 113,30
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -274 732,00...

Načteno

edesky.cz/d/6274518

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumsín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz