« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Zahájení řízení o kácení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zahájení řízení kácení - Nade Dvorem.pdf (317.6 kB)
Obecní úřad Úholičky Náves 10,Uholičky,okr.Praha-západ
<br> č.j.: 403/2023
<br> v Úholičkách dne 3.5.2023
<br> Věc: Oznámení o zahájení řízení ve věci kácení dřevin mimo les
<br> Obecní úřad Úholičky,jako příslušný správní orgán ochrany přírody podle & 76 odst 1 písm.b) zákona č.1 14/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX X XXX/XX Sb.),obdržel dne X.5.2023 žádost firmy Xavostav s.r.0 <.>,IČ: 27436586,se sídlem Eliášova 922/21,Praha 6 o povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích p.č.84 a 85 v k.ú.Úholičky.Jedná se o celkem 14 stromů (5x myrobalán,4x třešně,2x javor,1x XXXXX a Xx ořešák) a X skupiny dřevin Pozemky jsou v majetku žadatele a jsou v obci umístěny v lokalitě Nade Dvorem (nad současnou výstavbou) <.>
<br> Za účelem spolehlivého zjištění skutečného stavu věci Vás vyzýváme,abyste do 15 dnů ode
<br> dne doručení tohoto oznámení využil svých práv účastníka řízení <.>
<br> Poučení:
<br> Jako účastník řízení máte právo:
<br> — dát se zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem,kterého si zvolíte na základě plné moci
<br> - nahlížet do spisu
<br> - před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění,popř.navrhnout jeho doplnění
<br> - na oznámení rozhodnutí
<br> Jako účastník řízení máte povinnost: - navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy,které jsou Vám známy - na výzvu správního orgánu předložit potřebné listiny - strpět případné nařízené ohledání na místě
<br> Vyvěšeno: 3.5.2023 sejmuto: 19.5.2023

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz