« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Informace obce Kolšov o záměru prodeje části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha Žouželka.pdf
3551-1890
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
<br> Parcelní (51510 podle Kód Výměra BPEJ Paroešm ČIS10 podle Kód Výměra BPEJ katash'u zjednodušené BPEJ “3 dd" katastru zjednodušené BPEJ na dnu nemovitostí evidence ha m 2 parcely nemovitostí evidence ha m 2 parcely 132/1 50810 8 09 52951 38 16 54077 4 97 13%2 50810 3 65 52951 16 14W2 50810 5 38 52951 66 144 508K) 8 64 52951 1 82 Seznam souřadnic (S—JTSK): Souřadnice pro zápis do KN Souřadnice určené měřením Čislo bodu Y X kk ] Y X Poznámka 359—1764 565457.22 1085307.92 8 1 dočasná stabilizace 359—1890 565428.48 108529i.30 8 1565431.27 1085289.52 roh zdi 392—1 565476.29 1085334.82 3 | sloupek plotu 392—2 565436.38 1085325.43 3 | sloupek plotu 392—3 565464.64 1085364.33 3 | sloupek plotu l 565446.30 1085291.36 3 [ roh plotu 2 565460.24 108530l.97 3 | roh plotu 3 565477.88 1085316.64 3 [ roh plotu 4 565483.27 1085323.12 3 1 roh plotu 5 565445.44 1085294.33 3 1 sloupek plotu
<br> Souřadnice bodů na dosavadni hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3.Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice,ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu (š 50 odst.1 písm.a) katastrálního zákona) <.>
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav Porovnání se stavem evidence právních miru Označení Výměra pe'cely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Zpús.Díl přechází z pozemku V' éra dilu pozemku pozemku určeni označeného V Čislo listu W Označení pero.číslem na m 2 Způsob Vl/UY'JYÍ parc.čislem ha n" 2 Způsob využili Způsob využni výměr „ 235121215 “ diví-Šafář vlastnictvi ha m 2 dílu st.52 3 57 zast.pl.st.52 3 67 zast.pi.553; o 244 132 55 03 ovoc.sad 132/1 51 22 ovoc.sad 0 132 10001 51 22 132/2 3 81 ovoc.sad 0 132 10001 3 81...
záměr obce Žouželkovi.pdf
O B E C K O L Š O V
788 21 Sudkov
<br> IČ: 00302791
<br> DIČ: CZ00302791
<br> Tel.: 583 437 143
<br> e-mail: obec@kolsov.cz
<br> IDS: u8uaw6u
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> INFORMACE OBCE KOLŠOV O ZÁMĚRU PRODEJE
<br> POZEMKU
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Kolšov
<br>
v souladu s ustanovením § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů,zveřejňuje Obce Kolšov záměr prodeje pozemku parcelní číslo 132/2 – ovocný
sad v k.ú.Kolšov.Pozemek vznikl dělením pozemku parcelní číslo 132,který je zapsán na
listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště
Šumperk <.>
<br> Nově vzniklý pozemek má parcelní číslo 132/2 o výměře 381 m2
<br>
<br> Cena pozemku je stanovena ve výši 100,- Kč/m2,veškeré náklady spojené se zaměřením a
odkoupením části pozemku půjdou na vrub kupujícího <.>
<br> Žádosti,podněty a připomínky k tomuto záměru Obce Kolšov se přijímají od 4.5.2023
do 22.5.2023 do 15.00 hod.na adrese: Obec Kolšov,Kolšov 160 788 21 Sudkov
<br> Přílohou tohoto záměru je geometrický plán č.486-597/2022 podepsaný Katastrálním úřadem
dne 7.3.2023 <.>
<br> Záměr je zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva obce Kolšov č.usnesení 5/8/2023,ze
dne 26.4.2023
<br> Veškeré informace o tomto záměru získáte v kanceláři OÚ Kolšov <.>
__________________________________________________________________________
<br> Doba zveřejnění záměru: od 3.5.2023 do 22.5.2023
<br> Zveřejněno: 3.5.2023
Sejmuto: 22.5.2023
<br>
…………………………………
<br> XXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/6225872

Meta

Prodej   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz