« Najít podobné dokumenty

Obec Noviny pod Ralskem - priloha_c.4_navrh_kupni_smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Noviny pod Ralskem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_c.4_navrh_kupni_smlouvy
Příloha č.4: Návrh Kupní smlouvy-nákup nového automobilu pro potřeby Obce Noviny pod Ralskem
<br> KUPNÍ SMLOUVA
<br> uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl.ve spojení s ust.§ 2085 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“),mezi těmito smluvními stranami:
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Kupující:
Obec Noviny pod Ralskem
Sídlo: Noviny pod Ralskem č.p.116,471 24
IČ: 00672904
E-mail,telefon: 604 255 528,noviny@wo.cz
Bankovní spojení: 903891369/0800
Statutární zástupce zadavatele: Veronika Jírová DiS <.>
(dále jen Kupující)
a
Prodávající:
Název: doplní uchazeč
Sídlo: doplní uchazeč
IČ: doplní uchazeč
Zástupce: doplní uchazeč
Kontaktní osoba: doplní uchazeč
E-mail,telefon: doplní uchazeč
Bankovní spojení: doplní uchazeč
(dále jen Prodávající)
uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu:
<br>
I.PŘEDMĚT SMLOUVY
1.Předmětem této smlouvy je dodávka nového automobilu na základě veřejné zakázky s názvem „Nákup nového automobilu pro potřeby obce Noviny pod Ralskem“ zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),a to dle nabídky Prodávajícího podané na předmětnou veřejnou zakázku a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce <.>
2.Konkrétně je předmětem smlouvy dodávka automobilu,v souladu se zadávacími podmínkami a dle specifikace uvedené v Příloze č.3 této Smlouvy,která byla uvedena v nabídce uchazeče podané na předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „Zboží“).Zboží musí přesně odpovídat sjednané kvalitě a technickým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a v nabídce uchazeče,a příp.příslušným technickým normám <.>
3.Prodávající potvrzuje,že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávaného Zboží,a že mu jsou známy veškeré technické,kvalitativní a jiné podmínky,a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,které jsou k plnění předmětné veřejné zakázky nezbytné.Prodávajíc...

Načteno

edesky.cz/d/6216121

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Noviny pod Ralskem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz