« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - 3. zasedání zastupitelstva 30. 12. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3. zasedání zastupitelstva 30. 12. 2022
1
<br>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č.3
- konáno dne 30.12.2022 ve Vlasenici
<br>
<br> Přítomni: p.M.Lang,p.T.Zahradník,p.L.Jakoubek,pí.J.Langová,p.M.Mazanec ml <.>,p.M <.>
<br> Pechek,p.J.Velíšek
<br>
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po
celou dobu zasedání <.>
Zapisovatelem byla určena paní XXXXX XXXXXXX <.>
Ověřovateli zápisu byli určeni pan M.Mazanec a pan L.Jakoubek <.>
<br> Navržený program zasedání:
<br>
1.Schválení programu zasedání
2.Rozpočet na rok 2023
3.Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2026
4.IX.rozpočtové opatření
5.Odepsání pohledávky LESPRODUKT s.r.o <.>
6.Místní program obnovy venkova na období 2023-2026
7.Výbory hospodaření obce – hodnocení hospodaření obce za 3.Q
8.Výbory hospodaření obce – pověření ke kontrole za 4.Q
9.Evidence drobného majetku
10.Průběh inventarizace obecního majetku
11.Odměna pro odborného lesního hospodáře
12.Odměna za práci pro obec
13.Dohoda o provedení práce – vedení obecní kroniky
14.Dohoda o provedení práce – administrativní práce pro obec
15.Navýšení ceny vodného – vodné a stočné
16.Poplatky a platby pro rok 2023
17.Životní jubilea – finanční a věcné dary
18.Volba prezidenta České republiky
DISKUZE
<br>
1.Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání.Na základě ustanovení § 94 odst.2
zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č.3 konaného
dne 30.12.2022 ve Vlasenici <.>
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení č.3/1/2022 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.Starosta obce předložil zastupitelům k projednání rozpočet na rok 2023.Rozpočet je navržen
jako vyrovnaný ve výši 7 372 420,40 Kč na straně příjmů i výdajů <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje rozpočet na rok 2023 ve výši 7 372 420,40
Kč na straně příjmů i výdajů <.>
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení č.3/2/2...

Načteno

edesky.cz/d/6198300

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz