« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Veřejná vyhláška - platba daně z nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

info-dan.pdf
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
<br> Informace
<br> ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
<br> na daň z nemovitých věcí v roce 2023
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr
<br> nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2023 došlo ke změně výše
<br> daně oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje místně
<br> příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,které jsou zpřístupněny
<br> k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
<br> působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
<br> příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce dubna a května
<br> 2023.Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout,zveřejní jednotlivé
<br> finanční úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce
<br> a způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
<br> na úředních deskách obcí v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou
<br> daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
<br> Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
<br> do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce daně,jehož
<br> rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> P...
info-dan-slozenky.pdf
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2023
<br>
<br> Od 1.ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (daňová složenka) <,>
kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s.p <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,kteří nemají zřízenu daňovou informační schránku plus,datovou schránku <,>
nejsou přihlášeni k zaslání údajů pro placení daně na e-mail a nehradí daň prostřednictvím SIPO bude v roce 2023
zaslána složenka (Poštovní poukázka A),prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku
České pošty s.p <.>
<br> Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům,převážně fyzickým osobám,které nemají zřízenu daňovou informační schránku plus,datovou schránku
fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO
a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail <.>
<br> Fyzickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické
osoby podnikající,nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO XXX k zasílání údajů pro placení daně
e-mailem a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je namísto složenky zasílána do datové schránky
fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti <.>
Právnickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku,a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním
výměrem,je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti,pokud nejsou
přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail <.>
<br> Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze.Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje
...
fin-kraj.pdf
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice
Mánesova 1803/3a dne 21.04.2023
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Čj.: 926140/23/2200-11530-304688
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"),oznamuje,že
<br>
ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
v úředních hodinách
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.920554/23/2200-11530-304688 <,>
hromadný předpisný seznam čj.920555/23/2200-11530-304688 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 24.04.2023
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 25.05.2023
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/6158753

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz