« Najít podobné dokumenty

Obec Hluboš - Veřejná vyhláška - hranice okresu Příbram

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Městys Jince.pdf (538.55 kB)
Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E
S T A V E B N Í Ú Ř A D
<br> Čsl.dělostřelců 172
262 23 JINCE
<br> ________________________________________________________________
telefon: 724 180 543 e-mail: stavebni.urad@jince.cz www.jince.eu
<br> Spis.zn.: 1866/22/Tů Jince 14.duben 2023
Č.j.: 1009/23/Tů
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
<br> Úřad městyse Jince,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e/ zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu / stavební zákon /,ve znění pozdějších předpisů,na základě
stanovení Krajského úřadu Středočeského kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu č.j <.>
142308/2021/KUSK ze dne 16.11.2021 o provedení územního řízení a vydání územního rozhodnutí stavby
umísťované v územních obvodech Úřadu městyse Jince,stavebního úřadu a Městského úřadu Hořovice,odboru
výstavby a životního prostředí - obdržel dne 9.8.2022 žádost Středočeského kraje,IČ 70891095,Zborovská
81/11,Praha 5 zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,IČ 00066001 <,>
Zborovská 81/11,Praha 5.kterou zastupuje SAGASTA,s.r.o <.>,IČ 04598555,Novodvorská 1010/14,Praha
4 a následně Ing.XXXXX XXXXX,IČ XXXXXXXX,U Valu XXX/X,Praha X o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby
<br> II/118 Hluboš - hranice okresu Příbram <.>
<br> Dokumentaci pro územní řízení zak.č.120120 z III/2021 zpracovala SAGASTA,s.r.o <.>,Novodvorská 1010/24 <,>
Praha 4 IČ 04598 555.Jedná se o umístění stavby - úpravy stávající silnice II/118 v katastrálních územích
Hluboš,Čenkov u Příbramě,Jince,Rejkovice,Lochovice <.>
<br> Stavba je členěna na následující stavební objekty <.>
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
<br> SO 101 – Silnice II/118
SO 180 – Přechodné dopravní značení
SO 186 – Stavební úpravy komunikací před,při a po stavbě
SO 190 – Dopravní značení silnice II/118
<br> MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
SO 201 - Most ev.č.118-008 přes potok u Bílé Hutě.Před obcí Čenkov
SO 202 - M...

Načteno

edesky.cz/d/6127521

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluboš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz