« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [855 KB]
Příloha č.3 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16
<br>
<br> 1
<br> Použité zkratky:
<br> BAT = nejlepší dostupné techniky případně,nejlepší běžně dostupná technická řešení
<br> IPPC = zákon č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů,v platném znění
<br> JMK = Jihomoravský kraj
<br> MŽP = Ministerstvo životního prostředí
<br> NEZ = Nízkoemisní zóny
<br> NSS = Nejvyšší správní soud
<br> OOP = opatření obecné povahy
<br> PÚR = Politika územního rozvoje
<br> PZKO = program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z
<br> SEA = proces posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
<br> ÚP = územní plán
<br> ÚPD = územně plánovací dokumentace
<br> zákon = zákon č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,v platném znění (není-li uvedeno jinak) <.>
<br> ZÚR = zásady územního rozvoje
<br> Úvodem ke všem připomínkám k návrhu OOP o vydání PZKO zdůrazňujeme,že OOP,je podle § 171 správního řádu vydáváno v případě,kdy zvláštní zákon ukládá
<br> povinnost vydat závazné opatření obecné povahy,které není právním předpisem ani rozhodnutím (tj.akt,který má konkrétně vymezený předmět a obecně určené adresáty) <.>
<br> Opatření obecné povahy,jak stanovila judikatura,nemůže nahrazovat podzákonnou normotvorbu ani nad rámec zákona stanovovat nové povinnosti a slouží toliko
<br> ke konkretizaci již existujících povinností,vyplývajících ze zákona,a nikoliv k ukládání nových povinností,které zákon neobsahuje.(srov.rozsudek Nejvyššího správního
<br> soudu ze dne 27.9.2005,čj.1 Ao 1/2005-98,publikovaný pod č.740/2006 Sb.NSS).Ukládá-li ministerstvu zákon č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší vydat program
<br> zlepšování kvality ovzduší formou opatření obecné povahy a současně stanoví v příloze č.5 jeho náležitosti,nelze se při vydávání programu od tohoto postupu odchýlit <.>
<br> Orgány ochrany ovzduší budou aplikovat o...

Načteno

edesky.cz/d/6102323

Meta

Volby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz