« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - opatření obecné povahy_omezení provozu na komunikacích Žirovnice-Cholunná-Jakubín-Ctiboř-Častrov-Metánov-Žirovnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [212 KB]
Městský úřad Pelhřimov
<br> odbor dopravy Pražská 2460,393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/589/2016-2/OOP/Kr v Pelhřimově dne 22.4.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor dopravy,Pražská 2460,Pelhřimov podle ust.?; 124,odst.6 zák.č 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti právnické osoby Cyklistický klub Jindřichův Hradec o.s <.>,IČ 608 16 171,Pod Kasárny 1036,377 01 Jindřichův Hradec podané dne 31.3 2016,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Dopravní inspektorát Pelhřimov ze dne 9.2.2016,č.j.KRPJ— 15278- 2/ČJ— 2016— 161706-DlNG a po posouzení žádostí v souladu s ustanovením © 77,odst.1,písm.c) zákona v návaznosti na ustanovení & 171 a 5 173 odst.1 zákona 0.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> stanovuje
<br> na základě ust.© 77,odst.5 zákona přechodnou (& 61,odst 3 zákona) úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy v ORP Pelhřimov a místních komunikacích města Žirovnice v okruhu Žirovnice — Cholunná — Jakubín — Ctiboř — Častrov — Metánov- Žirovnice umístěním dopravního značení (vyhl.č.294/2015 Sb.) — podle dopravně inženýrského opatření (nedílná součást tohoto opatření) z důvodu konání cyklistických závodů <.>
<br> Osazení dopravního značení zajistí žadatel na své náklady.Přechodné DZ bude osazeno po dobu konání závodů.Mimo tuto dobu musí být odstraněno nebo zakryto <.>
<br> Osazeno bude dopravní značení podle ověřeného dopravně inženýrského opatření,které je součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava se stanovuje na dobu: 22.5.2016 od 8.00 do 17.00
<br> Odpovědná osoba: Martin Schónbauer,tel.: 721 564 171
<br> Podrobnosti o užití a umístění dopravního značení upravuji TP 66 a ČSN EN 12899—1 <.>
<br> Po skončení akce bude DZ uvedeno do původního stavu a předáno správci komunikace <.>
<br> Výše stanovená úprava provozu na pozemní kom...

Načteno

edesky.cz/d/6102310

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz