« Najít podobné dokumenty

Obec Čakov - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - přechodné úpravy silničního provozu - oprava propustků Čakov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čakov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oop-prechodna-uprava-provozu-propustky-cakov.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/5433/2023 So vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/5433/2023-2 Ing.Součková 386804431 souckovaa@c-budejovice.cz 5.4.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 3.4.2023 žádost navrhovatele:
<br> Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o <.>,IČO 25161601,Poříčská 282,Poříčí,373 82 Boršov nad
Vltavou
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu s
ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č <.>
500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu v
Českých Budějovicích č.j.KRPC-31-212/Čj-2023-020106 ze dne 29.3.2023 a dále v souladu s
ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci - silnici III/12523 u obce Čakov,pro realizaci stavby rekonstrukce propustků
v km 11,974,12,109 a 12,274 <.>
– viz dopravně inženýrské opatření,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: 17.4.2023 – 24.4.2023
<br>
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v s...
dio-k-prechodne-uprave-provozu.pdf
km 11,974
<br> DETAIL
<br> III/12253
<br> +
<br> m sfzww ŠŠŠ.% <.>
<br> POZNÁMKA :
<br> Rekonstrukce propustu se bude provádět pO polovinách
<br> “"
<br> €“
<br> %
<br> | REKONSTRUKCE PROPUSTU SIL.IIII12253,km 11,974 PŘED ČAKOVEM
<br> '028 St!
<br> ©
<br> PŘÍLOHA K žAnosn
<br> 'DZG URS
<br>,H! -03- 2023 PQUCSE CEs-T REPUBLšKY KHAJŠJKE BF ATELSva.OLICIE.;:HGCESě—í: * L.24 UZEMNÍ Op R CESKÉ EUDĚJOVICE DOERAVNI „.SPEIGORÁT
<br> Pur; J —_'\5ř\a'? PBIHHADKA 125
<br> 371; 05 CESKÉ BUDĚJOVICE
<br> tel 386 466 857 fax 386 460 793
<br> email
<br> mfoglloncb cz.l_DATUM :
<br> XXXX - stavební a obchodní Ěpolečnostspols rvo.Lidická XXX,370 07 eské Budějovice
<br> OBJEDNATEL : Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.Poňčská 282.373 82 Boršov nad Vltavou
<br> DIO - REKONSTRUKCE PROPUSTU siI.II|/12253,km 11,974
<br> 03 l 2023
<br> BEKONSTRUKCE PROPUSTU SIL.IlI/12253,km 12,274 PŘED ČAKOVEM ]
<br> PŘÍLOHA K žAoosn
<br> © km 12,274 ' +
<br>,<.>
<br> DETAIL
<br> EZB 'lZB roz 'DZB SIV
<br> ;; max.30.0 m
<br> © “% "%
<br> už *" 29 „na 2023
<br> m = =._„un-E _A- __.<.>.- _ *""er
<br> |||/12253 *" 3“ " hHAJSKÉ ŘED' JIHOČESKÉ „ WWWWP __,L—OOEJOVIOE DOPRAVNÍINŠ.EKTURAT POŠTOWí.P HRÁDKA 125
<br> 371 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> QW :?
<br> 325 + sn na 320: _ 20: ».' 521- © „„
<br> w strunu
<br> LION- stavební a obchodní sčšnolečnost spol.s r.o.Lidická 246 370 O7 eské Budějovice
<br> OBJEDNATEL: Dopravní stavby HP Bohemia s r.o.Pořičská 282.373 82 Boršov nad Vliavou
<br> tel.386 466 857
<br> POZNÁMKA : fax 386460 793 NÁZEV: DID-REKONSTRUKCE PROPUSTU
<br> Rekonstrukce propustu se bude e mail siI.III/12253,km 12,274
<br> rovádět O olovinách T.p p p '"foe'mma DATUM: 03/2023
<br> l_REKONSTRUKCE PROPUSTU SIL.III/12253,km 12,109 PŘED ČAKOVEM?
<br> km 12,109
<br> %
<br> DETAIL
<br> „ max.30.0 m y
<br> %."%
<br> III/12253
<br> i"
<br> éř
<br> GLV
<br> <ťy
<br>.o N a
<br> POU-Ort: (12ng RF? J KRAJSKÉ REDlTELST/r POLlCl
<br> IIZB
<br> BOZ!
<br> PŘÍLOHA K žAoosn
<br> 2922ma
<br>.llHUCES EHO KRA UZEMN' ODBOR ČESK...

Načteno

edesky.cz/d/6101745

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čakov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz