« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Výzva MěÚ Černošice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - odvolání.pdf (579.26 kB)
r \.<.> <.>
<br> ČERNOŠICE
<br> Městský úřad Černošice Odbor stavební úřad Karlštejnská 259
<br> 252 28 Černošice
<br> Spis.ZN.výst.: 199038/2022/To V Černošicích dne 06.04.2023 Č.j.: MUCE 60202/2023 osu vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXX,kancelář č.X.XX,Karlštejnská XXX tel./e-mail: 221 982 567 / renata.tomkova©mestocernosice.cz VYZVA
<br> VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br> Spolek Kamýk,IČO 04498763,se sídlem Halasova č.p.714,252 64 Velké Přílepy
<br> podal dne 5.4.2023 odvolání proti usnesení o přerušení společného změnového řízení,které po pro- běhlém veřejném ústním jednání vydal Městský úřad Černošice,odbor stavební úřad,jako příslušný správní orgán dne 6.3.2023 pod č.j.MUCE 42755/2023 osu,Spis.ZN.výst.199038/2022/To.Společné změnové řízení bylo zahájeno na základě žádosti o vydání společného povolení ke změně stavby před dokončením,kterou dne 19.10.2022 podal vlastník stavby a stavebník
<br> FCC Regios,a.s <.>,IČO 46356487,Úholičky 215,252 64 Úholičky,kterého zastupuje na základě plné moci XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Do Nehvizdek 586,250 81 Nehvizdy ( <.>,žadatel,stavebník“),ve věci stavby s označením: Skládka S-OO Úholičky - úprava tvaru tělesa skládky
<br> na pozemcích parc.č.199/1,199/2,199/3,199/6,199/10,591,471/1,202/5,202/6,202/7,199/9.587,592 v katastrálním území Uholičky.vše v areálu skládky komunálního odpadu
<br> Správní orgán účastníkům řízení v souladu s 5 86 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,zasílá stejnopis podaného odvolání & současně je
<br> v y z ý v á,aby se k němu vyjádřili ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení této výzvy <.>
<br> lng.Renáta Tomková'vr.referent stavebního úřadu MU Černošice "otisk úředního razítka"
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů: - na elektronické úřední desce MěU Černošice umístěné ve veřejném prostoru,která zároveň umožňuje dálkový přístup - na úřední desce obce Uholičky a současně způsobem umožňujícím dálkový přistup - na úřední desce obce Tursko a současně způsobem umožňujícím dálkový přistup
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz