« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Výzva MěÚ Černošice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - odvolání.pdf (579.26 kB)
r \.<.> <.>
<br> ČERNOŠICE
<br> Městský úřad Černošice Odbor stavební úřad Karlštejnská 259
<br> 252 28 Černošice
<br> Spis.ZN.výst.: 199038/2022/To V Černošicích dne 06.04.2023 Č.j.: MUCE 60202/2023 osu vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXX,kancelář č.X.XX,Karlštejnská XXX tel./e-mail: 221 982 567 / renata.tomkova©mestocernosice.cz VYZVA
<br> VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br> Spolek Kamýk,IČO 04498763,se sídlem Halasova č.p.714,252 64 Velké Přílepy
<br> podal dne 5.4.2023 odvolání proti usnesení o přerušení společného změnového řízení,které po pro- běhlém veřejném ústním jednání vydal Městský úřad Černošice,odbor stavební úřad,jako příslušný správní orgán dne 6.3.2023 pod č.j.MUCE 42755/2023 osu,Spis.ZN.výst.199038/2022/To.Společné změnové řízení bylo zahájeno na základě žádosti o vydání společného povolení ke změně stavby před dokončením,kterou dne 19.10.2022 podal vlastník stavby a stavebník
<br> FCC Regios,a.s <.>,IČO 46356487,Úholičky 215,252 64 Úholičky,kterého zastupuje na základě plné moci XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Do Nehvizdek 586,250 81 Nehvizdy ( <.>,žadatel,stavebník“),ve věci stavby s označením: Skládka S-OO Úholičky - úprava tvaru tělesa skládky
<br> na pozemcích parc.č.199/1,199/2,199/3,199/6,199/10,591,471/1,202/5,202/6,202/7,199/9.587,592 v katastrálním území Uholičky.vše v areálu skládky komunálního odpadu
<br> Správní orgán účastníkům řízení v souladu s 5 86 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,zasílá stejnopis podaného odvolání & současně je
<br> v y z ý v á,aby se k němu vyjádřili ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení této výzvy <.>
<br> lng.Renáta Tomková'vr.referent stavebního úřadu MU Černošice "otisk úředního razítka"
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů: - na elektronické úřední desce MěU Černošice umístěné ve veřejném prostoru,která zároveň umožňuje dálkový přístup - na úřední desce obce Uholičky a současně způsobem umožňujícím dálkový přistup - na úřední desce obce Tursko a současně způsobem umožňujícím dálkový přistup
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Úholičky
19. 09. 2023
19. 09. 2023
19. 09. 2023
08. 09. 2023
08. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz