« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Usnesení MěÚ Černošice - SÚ - přerušení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přerušení řízení - úprava tělesa skládky.pdf (1.15 MB)
a.<.> ;,<.> <,<.> a OBECUHOLICKY
<br> ' | Okres Praha západ “ " DOŠLO DNE CERNOSICE ?.05.21113
<br> Městský úřad Černošice 27 ( Odbor stavební úřad ČJ.<.>.<.>.<.>.„„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Karlštejnská 259
<br> 252 28 Černošice
<br> Spis.ZN.výst.: 199038/2022/To V Černošicích dne 06.03.2023 Č.j.: MUCE 42755/2023 OSU
<br> vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXX,kancelář č.X.XX,Karlštejnská XXX
<br> tel./e-mail: 221 982 567 / renata.tomkova©mestocernosice.cz
<br> usnesení
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Černošice,odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad),jako stavební úřad pří- slušný podle š 13 odst.1 písm.c) ve spojení s 5 13 odst.6) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“),v řízení k povolení změny stavby před dokončením,které je vedeno jako společné změnové územní a stavební řízení,po úst- ním jednání konaném dne 21.2.2023 shledal,že předložené podklady stavby
<br> Skládka S-OO Úholičky - úprava tvaru tělesa skládky
<br> na pozemcích parc.č.199/1,199/2,199/3,199/6,199/10,591,471/1,202/5,202/6,202/7,199/9,587,592 v katastrálním území Uholičky,vše v areálu skládky odpadu (dále též „záměr“ či „stavba“),neumožňují rozhodnout o žádosti,kterou,dne 19.10.2022 podal stavebník
<br> FCC Regios,a.s <.>,IČO 46356487,Úholičky 215,252 64 Úholičky,kterého zastupuje na základě plné moci
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Do Nehvizdek 586,250 81 Nehvizdy („žadatel,stavebník),a proto podle 5 45 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád")
<br> přerušuje
<br> v souladu s š 94! odst.6 stavebního zákona podle š 64 odst.1 správního řádu společné změnové územní a stavební řízení,ato na dobu nezbytně nutnou pro splnění výzvy k doplnění podkladů říze- ní,nejdéle však na dobu 60 dnů od doručení tohoto usnesení <.>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> FCC Regios,a.s <.>,Úholičky 215,252 64 Úholičky
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 19.10.2022 podal stav...

Načteno

edesky.cz/d/6096738

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Úholičky
19. 09. 2023
19. 09. 2023
19. 09. 2023
08. 09. 2023
08. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz