« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Usnesení MěÚ Černošice - SÚ - přerušení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přerušení řízení - úprava tělesa skládky.pdf (1.15 MB)
a.<.> ;,<.> <,<.> a OBECUHOLICKY
<br> ' | Okres Praha západ “ " DOŠLO DNE CERNOSICE ?.05.21113
<br> Městský úřad Černošice 27 ( Odbor stavební úřad ČJ.<.>.<.>.<.>.„„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Karlštejnská 259
<br> 252 28 Černošice
<br> Spis.ZN.výst.: 199038/2022/To V Černošicích dne 06.03.2023 Č.j.: MUCE 42755/2023 OSU
<br> vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXX,kancelář č.X.XX,Karlštejnská XXX
<br> tel./e-mail: 221 982 567 / renata.tomkova©mestocernosice.cz
<br> usnesení
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Černošice,odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad),jako stavební úřad pří- slušný podle š 13 odst.1 písm.c) ve spojení s 5 13 odst.6) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“),v řízení k povolení změny stavby před dokončením,které je vedeno jako společné změnové územní a stavební řízení,po úst- ním jednání konaném dne 21.2.2023 shledal,že předložené podklady stavby
<br> Skládka S-OO Úholičky - úprava tvaru tělesa skládky
<br> na pozemcích parc.č.199/1,199/2,199/3,199/6,199/10,591,471/1,202/5,202/6,202/7,199/9,587,592 v katastrálním území Uholičky,vše v areálu skládky odpadu (dále též „záměr“ či „stavba“),neumožňují rozhodnout o žádosti,kterou,dne 19.10.2022 podal stavebník
<br> FCC Regios,a.s <.>,IČO 46356487,Úholičky 215,252 64 Úholičky,kterého zastupuje na základě plné moci
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Do Nehvizdek 586,250 81 Nehvizdy („žadatel,stavebník),a proto podle 5 45 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád")
<br> přerušuje
<br> v souladu s š 94! odst.6 stavebního zákona podle š 64 odst.1 správního řádu společné změnové územní a stavební řízení,ato na dobu nezbytně nutnou pro splnění výzvy k doplnění podkladů říze- ní,nejdéle však na dobu 60 dnů od doručení tohoto usnesení <.>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> FCC Regios,a.s <.>,Úholičky 215,252 64 Úholičky
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 19.10.2022 podal stav...

Načteno

edesky.cz/d/6096738

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz