« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Usnesení ze 7.veřejného zasedání ZO Kolšov ze dne 29.3.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 7.veřejného zasedání ZO Kolšov ze dne 29.3.2023
Usnesení ze 7.veřejného zasedání zastupitelstva obce Kolšov
<br> konaného dne 29.3.2023 v 17.00 hod <.>
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu Kolšov
<br> Z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce je přítomno 7 členů <.>
<br> Zasedání zastupitelstva obce je dle §92 odst.3 zákona o obcích schopno usnášet <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 1/7/2023 Ověřovatele zápisu Kamila Švuba a Janu Vašíčkovou
<br>
Pro: 5 (E.Poulíková,<,> A.Šmídová,<,> Ing.P.Jurka,E.Zavřelová,J.Kamlerová)
<br> Proti: 0
Zdržel se:2 (K.Švub,J.Vašíčková)
<br>
<br> 2/7/2023 Navržený program
<br>
1.Zahájení,volba ověřovatelů,schválení programu,jmenování zapisovatele
2.Informace starostky o činnosti OÚ
3.Návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech
4.Dodatek č.1 ke Zřizovací listině PO
5.Schválení Návrhu závěrečného účtu obce Kolšov za rok 2022
6.Různé,diskuse
7.Závěr
<br>
<br> Pro: 7 (E.Poulíková,A.Šmídová,J.Kamlerová,K.Švub,E.Zavřelová,J.Vašíčková,Ing.P.Jurka)
Proti: 0
<br> Zdržel se:0
<br>
<br> 3/7/2023 Návrh na zvýšení nájemného v bytech obce v Kolšově č.p.26 s platností od 1.7.2023
<br>
Pro: 7 (E.Poulíková,A.Šmídová,J.Kamlerová,K.Švub,E.Zavřelová,J.Vašíčková,Ing.P.Jurka)
<br> Proti: 0
Zdržel se:0
<br>
<br> 4/7/2023 Dodatek č.1 ke Zřizovací listině z 1.11.2009,PO
<br>
Pro: 7 (E.Poulíková,A.Šmídová,J.Kamlerová,K.Švub,E.Zavřelová,J.Vašíčková,Ing.P.Jurka)
<br> Proti: 0
<br> Zdržel se:0
<br>
5/7/2023 V souladu s Vyhláškou č.220/2013 Účetní závěrku obce Kolšov za rok 2022 tvořenou:
<br> Rozvahou,Výkazem zisku a ztráty,Přílohou účetní závěrky,Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření USC a Inventarizační zprávou o provedené inventarizaci majetku,závazků a
<br> pohledávek k 31.12.2022
<br>
<br> Pro: 7 (E.Poulíková,A.Šmídová,J.Kamlerová,K.Švub,E.Zavřelová,J.Vašíčková,Ing.P.Jurka)
Proti: 0
<br> Zdržel se:0
<br>
6/7/2023 V souladu s §17 odst.7 písmene a) zákona č.250/2000 Sb.celoroční hospodaření a Závěrečný
<br> účet obce Kolšov za r.2022 včetně zprávy o výsledku hospodaření,a to bez...

Načteno

edesky.cz/d/6085823

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz