« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument38_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument38_2023.pdf
7 ';:at Stetut'ární město Ostrava ' \ <.>,r'ijifěštskýlpbvod Polanka nad Odrou Smlouva
<br> Evid.č.80139812023IMIŘ
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy,městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> Smluvní strany
<br> Statutární město Ostrava
<br> se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava-Moravská Ostrava ICO: 00845451
<br> DIC: C200845451
<br> městský obvod Polanka nad Odrou
<br> se sídlem: 1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou zastoupený: starostou městského obvodu p.Pavlem Bochniou bankovní spojení: Ceská spořitelna,a.s <.>
<br> číslo účtu: 164932737910800
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka
<br> se sídlem: 1.května 329/158,725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou zastoupený: p.Mgr.Zdeňkem Pluhařem,farář
<br> IČ: 452 10 543
<br> bankovní spojení: Ceská spořitelna,a.s <.>
<br> č.ú.: 164496138910800
<br> (dále jen příjemce)
<br> uzavírají smlouvu o poskytnutí finanční dotace
<br> čl.|.Uvodni ustanovení
<br> Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy.Smluvní strany se zavazují,že změny dotčených údajů oznámí písemně bez prodlení,nejpozději do osmi dnů druhé smluvní straně <.>
<br> čl.II.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu poskytovatele příjemci.Dotace podle této smlouvy je veřejná finanční podpora poskytnuta zrozpočtu poskytovatele <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace je vsouladu se zákonem č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a zákonem č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3.Dotace je ve smyslu zákona č.32012001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě aozměně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční podporou,se všemi právními důsledky stím spojenými,a vztahují se n...

Načteno

edesky.cz/d/6068826

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
29. 05. 2023
29. 05. 2023
17. 05. 2023
17. 05. 2023
16. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz