« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument39_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument39_2023.pdf
„
<br> "l.<.>
<br> '_' Statutární město Ostrava
<br> tněstskýšobvod Polanka nad Odrou Smlouva
<br> \ (,Evid.č.SO1400120231MIŘ
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy,městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> Smluvní strany
<br> Statutární město Ostrava
<br> se sídlem: Prokešovo náměstí 180318,729 30 Ostrava—Moravská Ostrava ičo: 00845451
<br> DIC: C200845451
<br> městský obvod Polanka nad Odrou
<br> se sídlem: 1.května 3301160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou zastoupený: starostou městského obvodu p.Pavlem Bochniou
<br> bankovní spojení: Ceská spořitelna,a.s <.>
<br> číslo účtu: 164932737910800
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> SK Házená Polanka nad Odrou,2.5 <.>
<br> se sídlem: Molákova 70111,725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou zastoupený: Ing.Jaromírem Friedelem,datum nar.08.08.1959,předseda IC: 041 03 734
<br> bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s <.>
<br> G <.>
<br> U.: 27212456810300
<br> (dá1ejen příjemce)
<br> uzavírají smlouvu o poskytnutí finanční dotace
<br> čl.|.Uvodni ustanovení
<br> Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy.Smluvní strany se zavazují,že změny dotčených údajů oznámí písemně bez prodlení,nejpozději do osmi dnů druhé smluvní straně <.>
<br> 1 <.>
<br> čl.II.Předmět smlouvy
<br> Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu poskytovatele příjemci.Dotace podle této smlouvy je veřejná finanční podpora poskytnuta zrozpočtu poskytovatele <.>
<br> Poskytnutí dotace je vsouladu se zákonem č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a zákonem c.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>.Dotace je ve smyslu zákona č.32012001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě
<br> aozměně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční...

Načteno

edesky.cz/d/6068825

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
29. 05. 2023
29. 05. 2023
17. 05. 2023
17. 05. 2023
16. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz