« Najít podobné dokumenty

Město Brno - MZ - oblast 1-23 Polní / ŽÁDOST OOP PŘECHODNÁ ÚPRAVA ZÁKAZY STÁNÍ §19a a §77

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Videnska_DIO-oblast_1-23_Polni.pdf
Jar
osla
<br> va F
ogla
<br> ra
<br> Ludmily Konečné
<br> Vi
no
<br> hr
ad
<br> y
<br> Vídeňská
<br> Vídeňská
<br> Ví
de
<br> ňs
ká
<br> K
am
<br> en
á
<br> A
9
<br> I
<br> P
<br> 4
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> 9
<br> IP1
1c
<br> IP1
2
<br> E13RÉSE
RV
É
<br> 1 <.>
<br> IP12
E13
<br> RÉS
ERV
<br> É
<br> B29
<br> P4
<br> IP
19
<br> Vídeňská
<br> Vídeňská
<br> IP1
1c
<br> ZÓ
N
<br> A IZ
8a
<br> 3
0
<br> M
IM
<br> O
VY
<br> ZN
AČ
<br> EN
Á
<br> ST
ÁN
<br> ÍZÓ
N
<br> AIZ8b
<br> 3
0
<br> M
IM
<br> O
VYZN
<br> AČEN
Á
<br> STÁN
Í
<br> B1 E
13
<br> M
IM
<br> O
<br> D
O
PR
<br> AV
N
Í
<br> O
BS
<br> LU
H
Y
<br> B28
<br> IP11cZÓNA
<br> IZ8a
<br> 30MIMO
VYZNAČENÁ
<br> STÁNÍ
<br> ZÓN
A
<br> IZ8b
<br> 30 MIMO
VYZ
<br> NAČ
ENÁ
<br> STÁ
NÍ
<br> P4
<br> B28
<br> B4
E13
<br> P
ol
<br> ní
<br> P
ol
<br> ní
<br> Po
lní
<br> Ba
ka
<br> lov
o n
<br> áb
řež
<br> í
<br> Ba
ka
<br> lo
vo
<br> n
áb
<br> ře
ží
<br> Po
lní
<br> Vo
jto
<br> va
<br> Vo
jto
<br> va
<br> Vo
jto
<br> va
<br> Havlenov
a
<br> Grmelova
<br> S
ob
<br> ot
ko
<br> va
<br> Havlenov
a
<br> Havlenov
a
<br> G
al
<br> la
šo
<br> va
<br> G
al
<br> la
šo
<br> va
<br> Vídeňská
<br> Vídeňská
<br> Ren
nen
<br> ská
tří
<br> da
<br> Ren
nen
<br> ská
tří
<br> da
<br> Grmelova
<br> Ren
nen
<br> ská
tří
<br> da
<br> Po
říč
<br> í
<br> Havlenov
a
<br> Havlenov
a
<br> Havlenov
a
<br> Havlenov
a
<br> Havlenov
a
<br> NN1585
<br> P4
<br> B28
<br> B28
<br> IP
10
<br> a
<br> B
29
<br> B29
P3
<br> B
2
<br> B28
<br> IP12
E13
<br> RÉSERV
É
<br> 2 x
<br> B
29
<br> E
13
<br> B29
E13
<br> IP
4b
<br> B
2
<br> B2
<br> B29
E13
<br> 1 <.>
<br> IP12
E13
<br> RÉSERVÉ
<br> ZÓNA
<br> IZ8b
<br> 30
MIMO
<br> VYZNAČENÁ
<br> STÁNÍ
<br> B
28
<br> IP
11
c
<br> IP
11c
<br> RÉSERVÉ
<br> IP12
E13IP12
<br> E13
<br> RÉSERVÉ
<br> ZÓ
N
<br> A
<br> IZ8a
<br> 30
M
<br> IM
O
<br> VYZN
AČEN
<br> Á
<br> STÁN
Í
<br> ZÓ
N
<br> A
<br> IZ
8b
<br> 30
M
<br> IM
O
<br> VY
ZN
<br> AČ
EN
<br> Á
<br> ST
ÁN
<br> Í
<br> P
4
<br> A11
B29
<br> B28
<br> IP1
1d
<br> E8
c
<br> B28
<br> IP
1...
1-23_Polni_modra_stanoveni_79251-23.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/79251/2023 VYŘIZUJE: Mgr.XXXX XXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> Č.J.: MMB/79251/2023 TEL./E-MAIL: 542174298/hruby.aleš@brno.cz
<br> 10/11-Hru
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení dočasného stání na místních komunikacích
<br>
<br> Toto opatření se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města
<br> Brna,Odboru vnitřních věcí,po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
<br> považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna <,>
<br> Odboru vnitřních věcí <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II.a III.tř <.>
<br> podle § 40 odst.4 písm.a),a ve věcech místních komunikací podle § 40 odst.5 písmeno b) zákona č <.>
<br> 13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a čl.29 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 <,>
<br> kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,a podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 15.2.2023
<br> podaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská třída 1a,639 00 Brno,IČO: 607 33 098 v
<br> zastoupení společností Znakom,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 00 Brno,IČO: 262 64 641 (dále také jen
<br> „navrhovatel"),vydává z důvodu realizace VDZ a SDZ v rámci akce Modré zóny – oblast 1-23 Polní
<br> toto opatření obecné povahy,kter...

Načteno

edesky.cz/d/6064956

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz