« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - ZŠ a MŠ Čestice-účetní závěrka za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava_o_hospodareni.pdf (318.25 kB)
Základní škola a Mateřská škola Čestice
387 19 Čestice 148
<br> Čestice 148 tel: +420 776212288 datová schránka:anhmcjz e-mail:zscestice@tiscali.cz
387 19 Čestice IČO: 70940185 č.ú:174989576/0300
<br>
<br>
Zpráva o hospodaření za rok 2022
<br> Vyúčtování finančních prostředků na provoz
<br> Městys Čestice
<br>
<br> Celkové příjmy (výnosy):
<br> 672 0600 příspěvek na provoz 2 276 193,00 Kč
<br> 603 0300 výnosy z pronájmu tělocvičny 41 250,00 Kč
<br> 609 0300 jiné výnosy – úplata školní družina 172 900,00 Kč
<br> 609 0400 jiné výnosy – úplata mateřská škola 66 260,00 Kč
<br> 648 0300 čerpání rezervního fondu 140,71 Kč
<br> 648 0600 čerpání rezervního fondu – finanční dar 2 000,00 Kč
<br> 648 0610 čerpání rezervního fondu – účelové dary 15 986,00 Kč
<br> 648 0700 Čerpání fondu FKSP 9 328,00 Kč
<br> 649 0300 Ostatní výnosy z činnosti – knihy MAS 24 427,80 Kč
<br> 662 0300 úroky běžného účtu 503,51 Kč
<br> 662 0400 úroky účtu FKSP 89,85 Kč
<br> 669 0300 ostatní finanční výnosy 100,00 Kč
<br>
<br> Celkem výnosy 2 609 178,87 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Základní škola a Mateřská škola Čestice
387 19 Čestice 148
<br> Čestice 148 tel: +420 776212288 datová schránka:anhmcjz e-mail:zscestice@tiscali.cz
387 19 Čestice IČO: 70940185 č.ú:174989576/0300
<br>
<br>
<br> Náklady dle přiloženého rozpisu (tabulka v příloze):
<br> Základní škola 1 143 719,27 Kč
<br> Školní jídelna 363 088,69 Kč
<br> Školní družina 222 550,01 Kč
<br> Mateřská škola 741 950,30 Kč
<br> Tělocvična 137 870,60 Kč
<br>
<br> Celkem náklady 2 609 178,87 Kč
<br>
<br> Investiční příspěvek 0 Kč
<br> Celkem 0 Kč
<br>
<br> Průběžnou kontrolu předkládané zprávy o hospodaření – vyúčtování finančních
<br> prostředků na provoz Městys Čestice za rok 2022 provedl:
<br> Příkazce operace: Mgr.XXXXXXX XXXXXX,ředitelka školy ………………………………………
<br> Správce rozpočtu,hlavní účetní: Veronika Tušková ………………………………………
<br> Čestice,25.ledna 2023
<br>
<br> ………………………………………
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXX,ředitelka školy
Vykaz_zisku_a_ztraty.pdf (66.97 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Základní škola a Mateřská škola Čestice; IČO 70940185; Čestice 148,Čestice,387 19
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Okamžik sestavení: 23.1.2023
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 24 737 542,34 133 619,00 24 995 032,08 205 398,00
I.Náklady z činnosti 24 719 916,34 133 619,00 24 977 690,08 205 398,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 753 988,05 47 160,00 1 537 695,61 70 320,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 786 977,53 19 806,20 766 871,65 30 295,60
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 176 645,53 0,00 198 056,31 0,00
<br> 9.Cestovné 512 38 152,92 0,00 24 905,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 370,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 592 112,06 0,00 523 996,10 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 15 101 528,00 48 930,00 15 356 251,00 76 922,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 5 027 303,00 16 539,00 5 101 373,00 26 000,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 64 042,20 205,80 61 351,00 323,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 315 580,29 978,00 348 764,99 1 537,40
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 12 579,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 8 336,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0...
Rozvaha.pdf (81.71 kB)
ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Předmět činnosti:
<br> Základní škola a Mateřská škola Čestice; IČO 70940185; Čestice 148,Čestice,387 19
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 23.1.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 13 953 613,49 8 976 057,78 4 977 555,71 6 376 072,08
A.Stálá aktiva 9 488 503,68 8 976 057,78 512 445,90 608 860,90
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 206 489,93 206 489,93 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 206 489,93 206 489,93 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 9 282 013,75 8 769 567,85 512 445,90 608 860,90
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 126 760,90 614 315,00 512 445,90 608 860,90022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 155 252,85 8 155 252,85 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0...
Rozpis_nakladu_2022.pdf (236.82 kB)
ZŠ ŠJ ŠD MŠ TV Celkem
<br> 501 320 tisk,kanc.potřeby 35 976,87 44,00 309,00 8 538,00 0,00 44 867,87 Kč
<br> 501 330 úklidový materiál 46 704,34 34 691,80 21 764,80 18 802,00 5 060,60 127 023,54 Kč
<br> 501 350 školní potřeby 7 528,00 0,00 33 722,21 26 002,04 284,00 67 536,25 Kč
<br> 501 700 dr.materiál 175 506,06 11 880,09 779,00 13 636,36 1 696,00 203 497,51 Kč
<br> 501 900 DDHM 58 054,57 9 218,90 26 161,00 53 477,16 11 913,00 158 824,63 Kč
<br> 502 310 spotřeba vody 45 149,00 23 652,00 9 173,00 31 030,00 13 760,00 122 764,00 Kč
<br> 502 320 spotřeba elektřiny 94 138,18 82 370,00 23 534,00 43 727,15 35 301,00 279 070,33 Kč
<br> 502 330 spotřeba plynu 121 253,61 60 627,00 60 627,00 82 008,59 60 627,00 385 143,20 Kč
<br> 511 300 opravy 36 882,87 16 243,10 0,00 123 519,56 0,00 176 645,53 Kč
<br> 518 0300 ostatní služby - plavání 42 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00 42 175,91 Kč
<br> 518 0304 ostatní služby - výročí školy 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 Kč
<br> 518 0305 ostatní služby - č.brambor 3 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 214,00 Kč
<br> 518 310 služby tel.poplatek 45 516,00 3 600,00 3 600,00 14 400,00 0,00 67 116,00 Kč
<br> 518 320 služby poštovné 1 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057,00 Kč
<br> 518 330 služby,revize 80 276,99 12 351,00 10 724,00 28 466,44 9 229,00 141 047,43 Kč
<br> 518 331 ostatní služby 44 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 Kč
<br> 518 611 ostatní služby - pr.program 10 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 986,00 Kč
<br> 518 700 služby PC 75 624,73 30 662,90 1 733,00 10 685,00 0,00 118 705,63 Kč
<br> 518 701 služby Starnet 14 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720,00 Kč
<br> 538 310 Jiné daně a poplatky 8 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 336,00 Kč
<br> 549 300 ostatní náklady z činnosti 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 Kč
<br> 551 300 odpisy DHM 45 088,00 51 327,00 0,00 0,00 0,00 96 415,00 Kč
<br> 558 300 náklady z DDHM 123 043,00 26 420,90 30 423,00 284 298,00 0,00 464 184,90 Kč
<br> 558 400 náklady z DDNM 8 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 422,00 Kč
<br> 569 500 o...
Priloha.pdf (85.75 kB)
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Základní škola a Mateřská škola Čestice; IČO 70940185; Čestice 148,Čestice,387 19
<br> Za období: 12/2022
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 23.1.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Mění se uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČSÚ a v souladu s
aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Vedeme účetnictví v zjednodušeném rozsahu,způsob účtování zásob A.Účetní metody,které účetní jednotka použivá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.O účetnictví,ve
znění pozdějších předpisů,ČSÚ č.701 - č.710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účto
vání PO <.>
<br> 13Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3 536 483,97 3 547 652,38
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 189 091,50 192 650,50
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 347 392,47 3 355 001,88
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní Krátk...

Načteno

edesky.cz/d/6061593

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz