« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument37_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument37_2023.pdf
<.> <.>,—_____\ i \
<br> ' ' Statutární město Ostrava
<br>,městský obvod Polanka nad Odrou 3 m |O uva \.“ z „.j
<br> Evid.č.SO139712023IMIŘ
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy,městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> Smluvní strany
<br> Statutární město Ostrava
<br> se sídlem: Prokešovo náměstí 18038,729 30 Ostrava-Moravská Ostrava ICQ: 00845451 DIC: C200845451 městský obvod Polanka nad Odrou se sídlem: 1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou zastoupený: starostou městského obvodu p.Pavlem Bochniou bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.číslo účtu: 164932737910800 (dále jen poskytovatel) a Retrostar z.5.se sídlem: Janovská 333/7,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou zastoupený: Jiřím Adamcem,datum nar.01.09.1963,předsedou zapsaného spolku IC: 227 10 027 bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s.č.ú.: 25532398710300 (dále jen příjemce) čl.| <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br> Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v době uzavření smlouvy.Smluvní strany se zavazují,že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně <.>
<br> čl.II.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu poskytovatele příjemci <.>
<br> 2.Součástí poskytnuté dotace je možnost bezplatné inzerce programu kina Retrostar v Polanském zpravodaji pro rok 2023 <.>
<br> čl.III.Účel dotace Dotace je příjemci poskytnuta pouze k následujícímu účelu:
<br> - na nájemné,provoz kina,propagaci a technické dovybavení kina (budova č.p.333,ul.Janovská,725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou) <,>
<br> - zajištění činností Dechové hudby v Polance nad Odrou <.>
<br> WB
<br> Statutární město Ostrava
<br> městský obvod Polanka nad Odrou Smlouva
<br> Evid.č.so139712023rM|Ř
<br> čl.IV.Výše dotace Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši 105 000 Kč (slovy: sto pět tisíc korun českých).Finanční prostředky budou poskytnuty vjedné splátce a t...

Načteno

edesky.cz/d/6058729


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
29. 02. 2024
23. 02. 2024
08. 02. 2024
29. 01. 2024
29. 01. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz