« Najít podobné dokumenty

Obec Zeleneč - Rozhodnutí - územní rozhodnutí - vrty pro tepelné čerpadlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zeleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí (171.96 kB)
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E
<br> odbor stavebního úřadu
náměstí 5.května 1,250 88 Čelákovice,tel.: 326 929 132 – 136,161
<br>
<br>
<br>
Spis.zn.: MUC/13177/2022/F Čelákovice 20.03.2022
Č.j.: MUC/03093/2023
Vyřizuje: Fottová,tel.326/929134
e-mail: jana.fottova@celakovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Čelákovice,odbor stavebního úřadu,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
kterou dne 01.12.2022 podal
<br> Bozena XXXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Mstětická 505,250 91 Zeleneč <,>
XXXXX XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Mstětická 505,250 91 Zeleneč <,>
které zastupuje XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Strážovská 431,153 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> vrty pro tepelné čerpadlo typu země-voda
Zeleneč,Mstětická č.p.505
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.342/4 (zahrada) v katastrálním území Zeleneč <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - tři vrty pro tepelné čerpadlo typu země-voda.Vrty budou využívány jako zdroj energie <,>
akumulované v povrchovém vrstvě zemské kůry,pro otopný systém stávajícího rodinného domu <.>
Výkon tepelného čerpadla bude 17,08 kW <.>
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> - Vrt V1 bude umístěn ve vzdálenosti 2 m od společné hranice s pozemkem parc.č.347/5 a ve
vzdálenosti 36,7 m od společné hranice s pozemkem parc.č.342/10 v kat.území Zeleneč <.>
<br> - Vrt V2 bude umístěn ve vzdálenosti 2 m o...

Načteno

edesky.cz/d/6056551

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zeleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz