« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha MŠ.pdf (84.21 kB)
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Základní škola Mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2022
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Organizace vlastní pouze drobný nehmotný a hmotný majetek,který je při pořízení účtován XXXX do nákladů <.>
<br> XXStrana X /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3 316 428,23 5 473,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 139 538,00 5 473,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 3 176 890,23 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou...
VZZ MŠ.pdf (66.31 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Základní škola Mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,Radim,507 12
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2023
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 6 607 274,99 0,00 6 476 881,44 0,00
I.Náklady z činnosti 6 607 274,99 0,00 6 476 881,44 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 391 289,36 0,00 492 902,53 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 249 578,00 0,00 306 435,75 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 4 096,43 0,00 36 208,73 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 264 332,20 0,00 114 074,03 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 4 162 653,00 0,00 3 906 939,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 336 939,00 0,00 1 294 119,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 16 706,00 0,00 15 827,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 93 659,00 0,00 184 264,40 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,...
Rozvaha MŠ.pdf (81.45 kB)
ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Předmět činnosti:
<br> Základní škola Mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 2 736 739,46 948 060,50 1 788 678,96 1 458 225,38
A.Stálá aktiva 948 060,50 948 060,50 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 27 135,00 27 135,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 27 135,00 27 135,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 920 925,50 920 925,50 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 920 925,50 920 925,50 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,0...
priloha_1153606887_0_ZPRÁVA FINÁLNÍ S TABULKOU_2022_Radim.pdf (434.99 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz,podpory řízení a kontroly
<br> oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Radim,IČ: 00272001
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 09.11.2022
<br> - 02.03.2023
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce XXXXX v souladu s ustanovením § XX odst.X zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 19.07.2022 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Radim
<br> Radim 8
<br> 507 12 Radim
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starostka - Zdeňka Stříbrná
<br> účetní - Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.Vendula Hynková
<br> - kontroloři:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 22.06.2022
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učiněn dne 02.03.2023 <.>...
Příloha.pdf (85.15 kB)
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.3.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> zákonaÚčetní jednotka účtuje podle účetních standardů pro územně samostatné celky a rozpočtové skladby.Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:1 <.>
Oceňování a vykazováníZásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.KčDrobný dlouhodobý majetek
nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.KčPordrozahový majetek hmotný na účtu 902 je veden od 300 Kč na základě rozhodnutí účetní jednotky.Hmotný a nehmotný DM
vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2022 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující
vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota,účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle §27,odst.7 zákona
o účetnictví.Reprodukční pořizovací ceny:Majetek bezúplatně předaný v roce 2022 v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví.Jako vedlejší pořizovací
výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.<.> 2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly.3.Odpisový plán: Účetní jednotka
provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.Významnévýjimky a hodnotověvýznamné odchylky
od příloh ČÚS 708.4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 202...
Výkaz zisku a ztrát.pdf (69.59 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 2.3.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 9 571 319,24 0,00 11 693 257,57 0,00
I.Náklady z činnosti 7 925 131,70 0,00 10 824 089,57 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 506 155,23 0,00 234 376,94 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 408 763,37 0,00 305 604,13 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 408 393,95 0,00 2 540 471,77 0,00
<br> 9.Cestovné 512 11 635,00 0,00 7 638,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 20 211,10 0,00 7 070,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 471 391,47 0,00 1 238 711,49 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 519 499,00 0,00 1 520 767,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 245 555,00 0,00 257 875,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 360,00 0,00 2 556,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 58 793,10 0,00 13 540,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 908,00 0,00 908,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 5 384,00 0,00 43 916,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 46 346,...
Rozvaha.pdf (88.38 kB)
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.3.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 113 672 573,40 21 489 181,87 92 183 391,53 89 763 807,40
A.Stálá aktiva 104 946 136,96 21 420 960,69 83 525 176,27 82 221 134,09
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 883 769,80 357 835,80 525 934,00 555 994,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 186 205,80 186 205,80 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 697 564,00 171 630,00 525 934,00 555 994,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 103 862 367,16 21 063 124,89 82 799 242,27 81 665 140,09
<br> 1.Pozemky 8 372 506,32 0,00 8 372 506,32 8 367 346,32031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 89 416 872,89 18 142 948,00 71 273 924,89 70 964 450,42021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 956 380,81 661 084,00 1 295 296,81 1 369 433,85022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 259 092,89 2 259 092,89 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 857 514,25 0,00 1 857 514,25 963 909,50042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhod...
FIN.pdf (218.79 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,Radim,507 12
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 200 000,00 1 200 000,00 1 313 182,94Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 109,43
<br> 1112 75 000,00 86 000,00 116 369,78Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 135,31
<br> 1113 200 000,00 202 457,00 258 657,72Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 127,76
<br> 1121 1 700 000,00 1 700 000,00 1 957 319,83Příjem z daně z příjmů právnických osob 115,14
<br> 1122 150 000,00 662 720,00 662 720,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 3 700 000,00 4 468 851,00 4 439 475,40Příjem z daně z přidané hodnoty 99,34
<br> 1334 0,00 7 869,00 7 869,60Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 100,01
<br> 1341 8 500,00 8 500,00 8 500,00Příjem z poplatku ze psů 100,00
<br> 1345 257 000,00 257 000,00 282 825,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 110,05
<br> 1361 2 000,00 2 000,00 2 800,00Příjem ze správních poplatků 140,00
<br> 1381 54 000,00 54 000,00 62 923,17Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 116,52
<br> 1382 0,00 0,00 44,87Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 900 000,00 900 000,00 926 618,22Příjem z dan...
Závěrečný účet souhrn.pdf (635.08 kB)
31.12.2022Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2022
Obec Radim
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Radim
Radim 8
507 12 Radim
<br> 00272001
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 723722189
E-mail jmina@seznam.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 14
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 15
<br> Strana
<br>
<br> Obec Radim,IČO 00272001 KEO4 1.12.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 170 967,56 234 376,94 506 155,23
502 Spotřeba energie 331 312,43 305 604,13 408 763,37
511 Opravy a udržování 1 180 865,08 2 540 471,77 1 408 393,95
512 Cestovné 1 336,00 7 638,00 11 635,00
513 Náklady na reprezentaci 0,00 7 070,00 20 211,10
518 Ostatní služby 1 204 233,38 1 238 711,49 1 471 391,47
521 Mzdové náklady 1 613 802,92 1 520 767,00 1 519 499,00
524 Zákonné sociální pojištění 269 038,08 257 875,00 245 555,00
525 Jiné sociální pojištění 2 732,00 2 556,00 2 360,00
527 Zákonné sociální náklady 0,00 13 540,00 58 793,10
532 Daň z nemovitostí 908,00 908,00 908,00
538 Jiné daně a poplatky 89 108,00 43 916,00 5 384,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 48 416,00 58 919,00 46 346,00
549 Ostatní náklady z činnosti 92 665,99 62 130,00 46 471,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 097 314,60 1 149 520,00 2 006 496,50
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 2 365 334,00 0,00
554 Prodané pozemky 0,00 134 670,00 4 712,80
556 Tvorba a ...

Načteno

edesky.cz/d/6056520

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz