« Najít podobné dokumenty

Obec Krumsín - Zápis z 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumsín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín
Z DÜVODU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJÜ A S OHLEDEM NA GDPR SE JEDNÁ O UPRAVENÝ ZÁPIS
Z á p i s
<br> z 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín konaného dne 23.2.2023 v zasedací místnosti starosty
<br> Přítomni: Dvořák,Janeček D <.>,Janeček P <.>,Kaplánek,Sekaninová,Střelák,Vlach,Vymazal
Omluveni: Hradečná
Přítomni občané: xxxxxxxx
Zahájení zasedání : 18:05 hodin
<br> Ukončení zasedání: 19:25 hodin
<br> K bodu 1: Zahájení,volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> Starosta obce zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal všechny přítomné.Dále starosta konstatoval,že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je přítomno 8 členů zastupitelstva.Jedna zastupitelka je omluvena.Dnešní zasedání je usnášeníschopné.Zapisovatelkou zasedání určil Lenku Janečkovou.Do návrhové komise navrhl Martina Dvořáka a Pavlu Sekaninovou.Za ověřovatele zápisu navrhl XXXXXX XXXXXXX a XXXXXXXX Vymazala.S návrhy byl vysloven souhlas.Starosta konstatoval,že zápis z minulého veřejného zasedání byl ověřen,vyvěšen a námitky proti němu nebyly podány,proto ho pokládá za schválený.Starosta dále seznámil členy ZO s navrženým programem.Žádné návrhy na změnu nebo doplnění programu nepadly,proto starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu programu <.>
<br> Program 5.veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Krumsín:
<br> 1.Zahájení,volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> 2.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Krumsín
3.Zpráva o činnosti za uplynulé období
<br> 4.Hospodaření obce
<br> 4.1.Zpráva o hospodaření obce k 31.1.2023
<br> 4.2.Úprava rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové opatření č.2/2023
5.Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín
<br> 5.1.Zásobování pitnou vodou
<br> 5.2.Veřejná kanalizace
<br> 6.Kulturně společenské zázemí Krumsín
<br> 7.Informace starosty:
<br> 7.1.Změna č.4 územního plánu Krumsín
<br> 7.2.Zpětvzetí návrhu na zrušení veřejného opatrovnictví
<br> 7.3.Sportovní hala (tělocvična)
<br> 7.4.Změna podmínek spolupráce
<br> 7.5.Výr...

Načteno

edesky.cz/d/6053841

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumsín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz