« Najít podobné dokumenty

Obec Pastuchovice - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - aktualizace k 1.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pastuchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informační brožura (757.73 kB)
| 1
<br> Nedostatečně identifikovaní vlastníci
<br>
<br> | 2
<br> • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce roku 2021
pomohl dohledat správné majitele u 43 782 položek zapsaných na nedostatečně
identifikované vlastníky <.>
<br> • Nejčastějším výsledkem šetření je zahájení dědického řízení (60 % případů) <.>
<br> • Na konci roku 2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tzv <.>
bezprizorní majetek přejde na stát <.>
<br> POVINNOSTÍ KAŽDÉHO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI JE UDRŽOVAT ÚDAJE
V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V SOULADU SE SKUTEČNOSTÍ <.>
<br>
<br> | 3
<br> Vážení čtenáři <,>
<br> katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu,ale především vlastníkům nemovitostí.Bohužel stále obsahuje
řadu chyb,které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu.Kvůli tomu dnes existuje mnoho
nemovitostí,u nichž buď není zapsaný žádný vlastník,nebo u něj některý z podstatných údajů chybí <.>
<br> Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky.Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní
pozemky,nejnižší pak chmelnice.V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy,chaty a garáže <.>
Na pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné stavět vodovody,kanalizaci,cyklostezky a další podobné
veřejně prospěšné stavby <.>
<br> Navzdory časově i odborně náročné práci jsme mimořádně úspěšní v čištění katastru nemovitostí od nemovitostí
s nedostatečně identifikovanými vlastníky.Úzce spolupracujeme se subjekty místní samosprávy,zejména
na úseku evidence obyvatel a správy matrik,i státní správy,například se státními okresními archivy.Celkově
jsme ke konci roku 2021 zahájili šetření u 79 367 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované
vlastníky,z z toho se již 43 782 podařilo úspěšně vyřešit.Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu
k obnovení dědického řízení.Pomáháme tak nejen občanům dohledat majetek,o kterém vůbec nevěděli <,>
ale také například obcím,které mohou na převedených nemovitostech rozvíjet potřebnou infrastrukturu
či bu...
Pastuchovice
Název okresu Název obce Název kú
<br> OPSUB -
<br> typ OPSUB - název OPSUB - adresa
<br> Podíl
<br> čitatel
<br> Podíl
<br> jmenovatel
<br> Parcela -
<br> výměra
<br> Název druhu
<br> pozemku Parcela (formátováno)
<br> Číslo LV
<br> (parcela)
<br> Plzeň-sever Pastuchovice Pastuchovice OFO XXXXXXXXX XXXX č.p.XX,XXXXX Pastuchovice X X 501 trvalý travní porost Pastuchovice 777650,č.1823 127
priloha_1035487472_0_ČJ - UZSVM_P_12089_2022-HMSO(1)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ
RADOBYČICKÁ 14,30100 PLZEŇ
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 16717/P/2022-HMSO
<br> PŘIJATO DNE: MAIL: Jana.Jarosova@uzsvm.cz:
NAŠE Č.J.: UZSVM/P/12089/2022-HMSO DAT.SCHRÁNKA: 3mafszi
VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXX DATUM: X.X.XXXX
VÁŠ DOPIS ZN.: TELEFON: +420 377 169 416
ÚTVAR: 3031
<br> Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon – aktualizace k 1.2.2022
<br> Vážená paní starostko / Vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na
předchozí komunikaci a v souladu s ust.§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona <,>
v platném znění,v příloze postupuje data z katastru nemovitostí aktualizovaná ke dni 1.2.2022
poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním týkající se katastrálních území
v územní působnosti Vašeho úřadu.Jedná se o seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud
v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý vlastník <.>
<br> Žádáme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento aktualizovaný
seznam na úřední desce Vašeho úřadu společně s již dodanými informacemi pro veřejnost a
výzvou,aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM.Žádáme Vás,aby byl seznam na
úřední desce Vašeho úřadu vyvěšen po celou dobu běhu zákonné lhůty tedy do 31.12.2023 <.>
<br> ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků
uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na
internetových stránkách www.uzsvm.cz.Pokud byl ze strany našeho územního pracoviště podán
podnět k doprojednání dědictví po nedostatečně identifikovaném vlastníkovi,je tato informace
uvedena na příslušném listu vlastnictví <.>
<br> Závěrem ...

Načteno

edesky.cz/d/6051521

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pastuchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz