« Najít podobné dokumenty

Obec Vilice - Zápis ZO č.4/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vilice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO č.4/2023
1
<br>
OBEC VILICE
<br> Vilice 66,391 43 Mladá Vožice,IČO:00667242,tel.č.: 608 113 800 <,>
<br> e-mail:obec@vilice.cz,ID: we7ajs
<br> __________________________________________________________________________
<br> Zápis č.4/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice
<br> ze dne 10.3.2023
<br>
Místo konání: Zasedací místnost v kanceláři obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXX,Věra
<br> Smetanová
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX
<br> Zapisovatelka: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: Věra Smetanová,XXXXX XXX
<br>
<br> X.Zahájení
<br> Starosta obce XXXXX XXXXXX (dále jako předsedající) zahájil jednání v XX:XX hod.Vzhledem
<br> k přítomnosti nadpoloviční většiny členů zastupitelstva obce Vilice (dále jen ZO) <,>
<br> viz prezenční listina (příloha č.2),konstatoval předsedající,že ZO je usnášeníschopné
<br> (§ 92 odst.3 zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) v platném znění) <.>
<br> Informace o konání zasedání ZO byla na úřední desce OÚ Vilice zveřejněna v souladu
<br> se zákonem po dobu 7 dní,a to od 3.3.2023 do 10.3.2023 (příloha č.1).Současně byla
<br> zveřejněna na elektronické úřední desce.Předsedající dále konstatoval,že zápis z minulého
<br> jednání zastupitelstva obce byl řádně vyvěšen
<br> na úřední desce obce Vilice a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.Vypracováním
<br> návrhu usnesení byla pověřena XXXXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Schválení programu:
<br> X.Zahájení
<br> 2.Finanční zpráva
<br> 3.Rozpočtová opatření
<br> 4.Věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě – parc.č.1272/2,k.ú.Vilice
<br> 5.Žádost o prodej obecního pozemku parc.č.69/1,k.ú.Vilice,okres Tábor
<br> 6.Různé
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Program zasedání byl schválen <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: 6 členů pro – 0 proti – 0 se zdrželo
<br> Usnesení č.36 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.Finanční zpráva
<br> Celková suma finančních prostředků ke dni 10.3.2023 činí 8 106 012,86 Kč <.>
<br> ZO vzalo se souhlasem na vědomí <....

Načteno

edesky.cz/d/6051517

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vilice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz