« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zpráva o výsledku přezk.hospodaření obce 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [544 KB]
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.;f
<br> č.j.: KUJI 21979/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Castrov
<br> se sídlem Častrov 105,394 63 Častrov,lČO: 00247987 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 29.října 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 16.března 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 16.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Častrov Častrov 105 394 63 Častrov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: lng.XXXX XXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr—vysocinacz lČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br>.__1._„,__ _____.<.>.<.> <.>
<br> _.<.>.-t-—-—n-_-.-_„-_
<br> L ___-wu —— — -.-.-__rr——
<br> — - _-u--:-.<.> -
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Častrov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaře...

Načteno

edesky.cz/d/6051445

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz