« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - opatř_obecné povahy_přechodné úpravy provozu Polesí Počátky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [443 KB]
Městský úřad Pelhřimov
<br> odbor dopravy Pražská 2460,393 01 Pelhřimov Cj.: OD/805/2016-2/OOP/Kr V Pelhřimově dne 27.5.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor dopravy,Pražská 2460,Pelhřimov podle ust.& 124,odst.6 zák.č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozděj ších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava podané dne 26.5.2016,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Dopravní inspektorát Pelhřimov ze dne 24.5.2016,č.j.KRPJ-57977—2/ČJ—2016— 161706- DlNG a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením š 77,odst.1,písm.c) zákona v návaznosti na ustanovení š 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> stanovuje
<br> na základě ust.š 77,odst.5 zákona přechodnou (š 61,odst.3 zákona) úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy dle přiložené situace umístěním dopravního značení (vyhlč 294/2015 Sb) podle dopravně inženýrského opatření (nedílná'v součá-st tohoto stanovení) z důvodu uzavírky a provádění stavebních prací na silnici III/13,215 RQiČĚSInROŠŠÚŽY :
<br> Osazení dopravního značení,zajistí Žadatel na své náklady.Přechodné DZ bude osazeno po dobu
<br> nezbytně nutnou k provedení stavebních práci.Mimq tuto dobu musí být odstraněno nebo zakryto <.>
<br> Osazeno bude dopravniíznaceni podle overeneho dopravně inženýrského opatření,které je součástí tohoto stanoveni." ' = <
<br> Přechodná úprava se stanovuje na dobu: od 6.6.2016 do 10.6.2016
<br> Odpovědná osoba: XXXXXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Podrobnosti o užití a umístění dopravního značení upravují TP 66 a ČSN EN 12899—1 <.>
<br> Po skončení akce bude DZ uvedeno do původního stavu a předáno správci komunikace <.>
<br> Výše stanovená úprava provozu na pozemní komunikaci vychází ze zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ...

Načteno

edesky.cz/d/6051227

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz