« Najít podobné dokumenty

Obec Štipoklasy - Zápis č.234 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 29.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štipoklasy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.234 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 29.6.2022
Zápis č.234 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 29.6.2022
<br>
Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy,Štipoklasy 20
<br>
<br> Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva <.>
<br> Přítomni : R.Křivánek,Ing.V.Brož,J.Duspiva,J.Křivánek,M.Málek,K.Novotný <,>
<br> Bc.H.Vránová
<br> Omluveni :
<br> Hosté : -
<br>
<br> Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod <.>
<br> Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
<br> 1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů
<br> Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č.233 ze dne 11.5.2022 <.>
<br> Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Josefa Duspivu a XXXXX Novotného a jako
<br> zapisovatele zápisu J.Vlčkovou <.>
<br> K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu J.Duspivu a K.Novotného <,>
<br> zapisovatelem J.Vlčkovou <.>
<br> Hlasování : Přítomno : 7 Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.234/1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou o konání zasedání
<br> zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> ZO obce Štipoklasy schvaluje následující program zasedání :
1) Schválení programu zasedání ZO,stanovení ověřovatelů
<br> 2) Smlouva o výpůjčce Středočeský kraj
<br> 3) Rozpočtové opatření
<br> 4) Územní plán obce Štipoklasy
<br> 5) Příspěvek na plavecký výcvik
<br> 6) Různé
<br> 7) Diskuze
<br> 8) Závěr
<br> Hlasování : Přítomno : 7 Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.234/2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.) Smlouva o výpůjčce Středočeský kraj
<br> ZO projednalo Záměr č.1/2022 bezúplatně vypůjčit části pozemků p.č.456/2 o výměře 591
<br> m2,p.č.457 o výměře 21 m2,p.č.30/1 o výměře 24 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace <,>
<br> tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce Štipoklasy.Důvodem výpůjčky je dočasný zábor
<br> v souvislosti s realizací stavby II/126 Propojení D1 se silnicí I/2 – 2.etapa <.>
<br> Dále b...

Načteno

edesky.cz/d/6051034

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štipoklasy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz