« Najít podobné dokumenty

Obec Štipoklasy - Zápis č.233 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 11.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štipoklasy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.233 ze Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 11.5.2022
Zápis č.233 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 11.5.2022
<br>
Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy,Štipoklasy 20
<br>
<br> Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva <.>
<br> Přítomni : R.Křivánek,Ing.V.Brož,J.Duspiva,J.Křivánek,M.Málek,Bc.H.Vránová
<br> Omluveni : K.Novotný
<br> Hosté : -
<br>
<br> Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod <.>
<br> Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
<br> 1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů
<br> Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č.232 ze dne 9.3.2022 <.>
<br> Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Ing.Václava Brože a Jiřího Křivánka a jako
<br> zapisovatele zápisu J.Vlčkovou <.>
<br> K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu Ing.V.Brože a J.Křivánka <,>
<br> zapisovatelem J.Vlčkovou <.>
<br> Hlasování : Přítomno : 6 Pro : 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.233/1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou o konání zasedání
<br> zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> ZO obce Štipoklasy schvaluje následující program zasedání :
1) Schválení programu zasedání ZO,stanovení ověřovatelů
<br> 2) Závěrečný účet za rok 2021
<br> 3) Účetní závěrka za rok 2021
<br> 4) Rozpočtové opatření
<br> 5) Volby do zastupitelstev obcí
<br> 6) Zpráva o stavu veřejného pořádku Policie ČR za rok 2021
<br> 7) Různé
<br> 8) Diskuze
<br> 9) Závěr
<br> Hlasování : Přítomno : 6 Pro : 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Usnesení č.233/2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.) Závěrečný účet za rok 2021
<br> ZO projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2021,nebyly podány žádné připomínky <.>
<br> Starosta dal hlasovat o schválení ZÚ 2021 <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> ZO Štipoklasy schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2021
<br> s vyjádřením : ZO souhlasí s celoročním hospodařením,a to bez výhrad <.>
<br> H...

Načteno

edesky.cz/d/6051033

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štipoklasy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz