« Najít podobné dokumenty

Obec Labské Chrčice - Informace z MÚ Přelouč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Labské Chrčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚ Přelouč 7
Modernizace silnice ll/322 Kojice
<br> termín: 12.04.— 30.04.2023
<br> LJ kšiščťj,i$:až;š.r£!1__;,<.> \ „ eta" 3 nad Labem,_ M$: “
<br> g šw'i'kw mil/W 1m „_ \ Mur-; “L' ' “QM.“'N-vi v'ď _ "',> : <,>
<br> *; v is,;.<.> ;„._;„,%) „: Labétm zk
<br> 51:5 ii,—amnžsš
<br> Řečany :?
<br> Trnávka “»
<br> a ' Á „ _ V (.„ _ g ' „„ Gemmu,: \ Qi :,<,> „ <.>,„.<.>.' “' “',45 in)-„t '
<br>,„ „ _ __; 1331.17? _.„.<,>
<br> $a! ».<.>.„
<br> Kc
<br> A,;; 36“
<br> N
<br> raněves
<br>.<.> 292"
<br> BETONÁRKA
<br> Sěmvžíxná
<br> 'vL — D““ ] ',"?i—Ž mí?
<br> Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno <.>
<br> Legenda:
<br> KOLÍN TÝNEC N.a.<.>
<br> Kauce (!
<br> m DZPCE
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ v PARDUBICE „„
MÚ Přelouč 6
Modernizace silnice Hl322 Kojice
<br> termín: 12.04.- 30.04.2023
<br>.nan “nuny |.».<.> “41
<br> “*=—„ <.>
<br> akíika ' _ \ 3233 >
<br>,<,> _ *f*“
<br> ; * '.Famkýmwrd
<br> Kobylnic? Bernardův
<br> Sulovice
<br> FJ
<br>.<.> ! Kobylnice * 'o " _ : „ ».„_,?.I; I Lišice „ <.>,; : _ w 44 ; “.9 Legenda: Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.POZOR ' © S::ĚZKÉE _ %
MÚ Přelouč 5
Modernizace silnice ll/322 Kojice
<br> termin: 12.04.- 30.04.2023
<br> ???—“*r.* WNAŘIQEQ "
<br> +\ ',I *;
<br> :
<br> Rekonstrukce mostu ev.č.322—005,Týnec nad Labem
<br> Kclilnl uzavírka SK značky 5.r.o.s uzavírknu sil.||!322 Kolka termin: 12.04.- 03.09.2023
<br> Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno <.>
<br> AII DZPCE
<br> lac-nwm mami * mamma; „.a
MÚ Přelouč 4
Modernizace silnice |l/322 Kojice
<br> termín: 12.04.- 30.04.2023
<br> Rekonstrukce mostu ev.č.322-005,Týnec nad Labem Kolízní uzavírka BK značky 5.r.o.s uzavírkou siL 11/322 Kojice
<br> termín: 12.04.- 03.09.2023
<br> -Crdn na
<br> 828 rtu-6—
<br>.<.> !KCDHIDQFIÚHHIQ
<br> "." us.“.: (324 (*=—“an (3.23 QM“ 12.22 :"" 932139322 3 l V“ „_ Ě » ! C 2! "“I a£2212 f “ 0,34 ".535 55239 CBG 5-- 4— F A! 53.17 * $ (316 :".F' i:.: 0155 ; uni “Kioššn ? CQCIM '; <.>,<.> _ Lám— 42 : !" “: „ Cmražeššce :.<.> („.<.> 2 i.<.> a :.la: č“.<.> *M C8 Lis-J-.-*.<.>.<.>.<.> —ššlr»: *.'“ 3.i C? “fm-*? “* i.: „.n i i“.gad“.' b'kšď,'" r- 1 ““Já“ C5 „í
<br> Kutná Hora „„ fa" j B*;- cf,MM);
<br> Celkové schéma uzavírky mostu a objízdných tras <.>
MÚ Přelouč 3
Nemoice
<br> limit-mii: BĚJUŠÍCÉ 11
<br> 279“
<br> Býchory
<br> 3K ZNAČKY uzavírka
<br> moslu12.D4.-03.09,2023 nad
<br> Konárovice
<br> [»,—0“
<br> Vešeiov
<br> __! l 322 ]
<br> u ' * )“ XXXX XXXX l <.>
<br> “__
<br>,<.>.<.> n-(.<.> '“ '“
<br> „ f *! ; Nebovidy
<br> &* Libenice
<br> Červené K ;;er Pečky "_ “
<br> 5.3“
<br> 3
<br> Kutná Hora
<br> více __
<br> lnu
<br> Značení objízdné trasy pro automobily nad 3,5 t při uzavírce mostu v Týnci nad Labem,ev.č.322-005 je řešeno v rámci dopravních opatření <,>
<br> které provádí 3K Značky s.r.o.<.>
<br> „fagt
<br> Modernizace silnice ||/322 Kojice termin: 12.04.- 30.04.2023
<br> —--- uzavřené úseky _ objízdná trasa pro OA - změna z důvodu kolizní uzavírky
<br> KSÚS uzavírka oprava silnice
<br> Strašov
<br> termín není znám Lhotice Ill/32713 WBWČHÍK 335 Krakovany Kladruby nad Labe W327 "V327 14 [ll/327 10 Týna.: detail 4 \ Laban-'a detail 5 Semm
<br> lil/3227 ŘGČÉWÝ— nad Labem
<br> DZPCE uzavírka
<br> KONCE“ do 23.04.2023 ; Trnávka „,ng _.“A k;- „,<.> _ _.áboří." _ — < _.<.> „ 'a rad Labem Chvaletice detail 3 Přelouc álů QW! -: * |/2 Ill/327 & * Jankovice Zdechovice Brloh líÍl Šveiý “% Mikuláš f—rv; Horka &,Rohozec Lipoltice ?
<br> Žehušice
<br> Chotusice \
<br> Zhalnwlel; "nemam
<br> new,“
<br> Kreslill Blanka Fallysnvá ) ml 501 545 613
<br> anp.prolomen!
<br> „mmm Dam pam.—.<.> sm 115 936.lnlnadlpca :;
<br> Kra“ Fartlllbicky | Okres: Přelouč obec* Kulma
<br> Akce DATUM 05.03.2023
<br> modernizace komunikace |l/322 (Z,ZAKAZKY STUPEN po 010 Do PRAVNÉ XNŽENÝRSKA OPAÍŘENÍ MÉŘlTKD
<br> FORMAT 8x AA
MÚ Přelouč 2
' * Č.j.MUPC 4966/2023 str.3
<br> Obec Zdechovice,IDDS: zkzath
<br> Obec Žehuň,IDDS: 26fak8d
<br> Obec Dlouhopolsko,IDDS: pdyaned
<br> Obec Kněžičky,IDDS: tyxatew
<br> OBEC LOVČICE,IDDS: 26xbtte
<br> Obec Žiželice,IDDS: 4rjjd3z
<br> Obec Uhlířská Lhota,IDDS: qyyak2W
<br> Obec Krakovany,IDDS: 6dtbna9
<br> Město Týnec nad Labem,IDDS: 927baun
<br> Město Kolín,IDDS: 9kkbs46
<br> Městys Nové Dvory,IDDS: p9tbcez
<br> Město Chlumec nad Cidlinou,IDDS: enubzs2
<br> Správa železnic,státní organizace,IDDS: uccchjm
<br> Správa a údržba silnic Pardubického kraje,IDDS: ffhk8fq Správa silnic Královéhradeckého kraje,IDDS: 6m8k8ey Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Pardubice,IDDS: zjq4rhz Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Kolín,IDDS: zjq4rhz Kraj ská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,IDDS: a6ejgmx Ředitelství silnic a dálnic ČR,správa Hradec Králové,IDDS: zj q4rhz Obec Řečany nad Labem,IDDS: dszbbsb
<br> Obec Kladruby nad Labem,IDDS: 7hma8wd
<br> Obec Selmice,IDDS: 84fbt82
<br> Obec Labské Chrčice,IDDS: f5ua4xp
<br> dotčené orgány
<br> Kraj ské ředitelství policie Pardubického kraje,Dopravní inspektorát Pardubice,IDDS: ndihp32
<br> Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,územní odbor Kolín,dopravní inspektorát,IDDS: 2dtai5u
<br> Kraj ské ředitelství policie Středočeského kraje,Územní odbor Kutná Hora,dopravní inspektorát,IDDS: 2dtai5u Kraj ské ředitelství policie Královéhradeckého kraj e,Dopravní inspektorát,IDDS: urnaiód
<br> Kraj ský úřad Pardubického kraje,Odbor dopravy a silničního hospodářství,odd.dopravní obslužnosti,IDDS: zZ8bwu9
MÚ Přelouč 1
= ' Č.j.MUPC 4966/2023 str.2
<br> II.Projednání dle 5 24 odst.2 zákona o pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Přelouč,odbor stavební,jako příslušný silniční správní úřad podle š 40 odst.4 písmeno a) zákona
<br> o pozemních komunikacích,v souladu s ust.© 24 odst.2 zákona o pozemních komunikacích tímto
<br> vyrozuměním projednává žádost:
<br> a) s vlastníkem pozemní komunikace,která má být uzavřena,a s vlastníky pozemních komunikací,po nichž mají být vedeny Objížďky <,>
<br> b) s obcemi,na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka <,>
<br> c) s provozovatelem dráhy,jde—li o pozemní komunikaci,na níž je umístěna dráha
<br> d) s Policií České republiky,neboť objízdná trasa vede po silnici,místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci <.>
<br> V souladu s š 39 odst.1 správního řádu Vám sdělujeme,že se k uvedenému návrhu můžete vyjádřit do 7 dnů od doručení tohoto oznámení.Pokud v této lhůtě neobdržíme žádnou odpověď,bere se za to,že s předloženým návrhem souhlasíte <.>
<br> Informace pro Policii ČR: dopravní značení bude standardně projednáno samostatně jako podklad pro stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br> III.Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
<br> Silniční správní úřad Vám dále oznamuje,Že V souladu s ustanovením © 36 odst.3 správního řádu mají účastníci řízení možnost nahlédnout do spisového materiálu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.K tomu stanovujeme lhůtu 5 pracovních dnů od ukončení výše uvedené lhůty pro podání vyjádření.Po uplynutí této lhůty správní orgán ve Věci rozhodne.Upozorňujeme účastníky řízení,že tato lhůta slouží pouze k seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění připomínek
<br> k předloženému návrhu <.>
<br> Nahlédnutí do spisového materiálu je možné u silničního správního úřadu,tj.odboru stavebního — silniční hospodářství Městského úřadu Přelouč,Československé armády 1665,535 33 Přelouč,kancelář č.2....
MÚ Přelouč
lllllllllllHIIIIIHIIHHIlllllIlillllllllllllllllllIIIHIHIIHHIII
<br> MUPCXOOHKASP
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
<br> ODBOR STAVEBNÍ Československé armády 1665,535 33 Přelouč
<br> Spis.zn.: ST/4665/2023/Ju
<br> Č.j.: MUPC 4966/2023 Spis <.>,skart.znak 280.8,S,5
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX,XXX 607 107 E-mail: jiri.jura©mestoprelouc.cz Datum: 15.3.2023
<br> 1.Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Městský úřad Přelouč,odbor stavební,jako příslušný silniční správní úřad podle 5 40 odst.4 písmeno a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“ nebo „zákon o pozemních komunikacích“),oznamuje v souladu s š 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),zahájení správního řízení ve věci
<br> úplné uzavírky provozu na silnici 11/322 V úseku Kojice čp.17 — křižovatka II/322 x III/3224 v délce cca 900 m,a to z důvodu provádění stavby „Modernizace 11/322 Kojice — obchvat“ (2.etapa) <.>
<br> O uzavírku požádala dne 08.03.2023 společnost Metrostav Infrastructure a.s <.>,IČO 24204005,sevsídlem Koželužská 2246/5,180 00 Praha,zastoupená společností Dopravní Značení Pardubice s.r.o <.>,IC 25931016,se sídlem Legionářská 155,Rosice,533 51 Pardubice <.>
<br> Termín uzavírky: 12.04.2023 - 30.04.2023
<br> Objízdné trasy:
<br> - pro osobní automobily (směr Záboří nad Labem): 11/322 — 1/2 Kobylnice —111/3278 Záboří nad Labem (— 11/327 Týnec nad Labem)
<br> (délka 16 km)
<br> — pro osobní automobily (směr Týnec nad Labem):
<br> 11/322 — 111/3227 Řečany nad Labem — Kladruby nad Labem —111/32710 Labské Chrčice — 111/327 14 — 111/327 13 Krakovany — 11/327 Týnec nad Labem (délka 18 km)
<br> - pro NA nad 10t a tranzitní dopravu: po silnici 1.třídy 1/2 (od křiž.11/322 — Nové Dvory - kř 1/38),po silnici I/38 (Kolín - kř.11/125 — Ovčáry — kř.11/328),po silnici 11/328 (kř.1/11),po silnici 1/11 (Chlumec nad Cidlinou — kř.11/327) — 11/327 Týnec Nad Labem (délka cca 78 k...

Načteno

edesky.cz/d/6051031

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Labské Chrčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz