« Najít podobné dokumenty

Obec Javůrek - Změna územního plánu 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Javůrek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

změna č.1 úpo-2.pdf
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
<br>
<br>
<br>
J A V Ů R E K
okr.Brno - venkov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
Pořizovatel: Obecní úřad Javůrek
Objednatel: Obec Javůrek
<br> Projektant: AR projekt s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1183/29a,627 00 Brno
<br> Tel/Fax: 545217035,Tel.545217004
E-mail: mail@arprojekt.cz
www.arprojekt.cz
<br>
Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXX
Číslo zakázky: XXX
Datum zpracování: XX/XXXX
Autorský kolektiv: Ing.arch.XXXXX XXXXX
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
PROJEKT,s.r.o <.>
<br>
Hviezdoslavova 1183/29a,627 00 Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz
<br> ÚPO Javůrek,změna č.1
Odůvodnění změny územního plánu
<br> Strana: 2
<br>
<br>
OBSAH DOKUMENTACE
<br>
I.ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JAVŮREK,ZMĚNA Č.1
<br>
I.A.TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST
<br> I.B.GRAFICKÁ ČÁST
<br>
<br> 3 Hlavní výkres (komplexní urbanistický návrh) 1:2000
<br> 4 Veřejně prospěšné stavby 1:2000
<br> 5 Technická infrastruktura - Vodní hospodářství 1:2000
<br> 6 Technická infrastruktura - Energetika a spoje 1:2000
<br>
<br>
<br>
<br> II.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAVŮREK,ZMĚNY
Č.1
<br>
I.C.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
<br> II.B.GRAFICKÁ ČÁST
<br>
<br> 8 Zemědělská příloha - Zábor ZPF 1:2000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PROJEKT,s.r.o <.>
<br>
Hviezdoslavova 1183/29a,627 00 Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz
<br> ÚPO Javůrek,změna č.1
Odůvodnění změny územního plánu
<br> Strana: 3
<br>
A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
<br>
ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM _________________________________ 4
II.1.VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ _______________________________________________ 4
II.2.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> V ÚZEMÍ___________________________________________________________________ 4
II.2.1.Postavení obce ve struktuře osídlení _____________________________________________ 4
II.2.2.Koordinace z hlediska širších vztahů v území ____________________...
změna č.1 úpo-1.pdf
ZMĚNA Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
<br>
<br>
<br>
J A V Ů R E K
okr.Brno - venkov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I.A.TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Javůrek
Objednatel: Obec Javůrek
<br> Projektant: AR projekt s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1183/29a,627 00 Brno
<br> Tel/Fax: 545217035,Tel.545217004
E-mail: mail@arprojekt.cz
www.arprojekt.cz
<br>
Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXX
Číslo zakázky: XXX
Datum zpracování: XX/XXXX
Autorský kolektiv: Ing.arch.XXXXX XXXXX
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PROJEKT,s.r.o <.>
<br>
Hviezdoslavova 29,627 00,Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz
<br> ÚPO Javůrek,změna č.1
Textová a tabulková část
<br> Strana: 2
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br>
Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Javůrek
Číslo jednací:
<br> Datum vydání :
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br>
<br>
<br>
<br>
Razítko
<br> Pořizovatel:
Obecní úřad Javůrek
<br> Jméno a příjmení:
<br> Funkce:
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
Razítko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PROJEKT,s.r.o <.>
<br>
Hviezdoslavova 29,627 00,Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz
<br> ÚPO Javůrek,změna č.1
Textová a tabulková část
<br> Strana: 3
<br>
<br> Změna č.1
<br> územního plánu obce Javůrek
<br> Zastupitelstvo obce Javůrek,příslušné podle § 6 odst.5 písm.C) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2
stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,§ 171 následujícího zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve spojení s ustanovením § 188 odst.3 a 4 stavebního zákona
<br>
<br>
v y d á v á
<br>
tuto Změnu č.1 územního plánu obce Javůrek <,>
<br>
<br> který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Javůrek dne 13.12.2...
výkres 1.jpg
V
<br> ZMENA C.1
<br> UPC) JAVUREK
<br> a
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> /
/
<br> rek©l7flr I [\u'm'k
<br> - platny‘ UI’Ojan'l
<br> astrovy podkald
<br> mp3©CUZK Prulu: r
<br> 51m [1
<br> Kamstr
<br> VVI/Vx <,>
<br>
<br> zgpgggwww
<br>
<br>.<.> J.<.>,V i
V ‘ V.‘ «a <.>,<.>
<,> 2.<.> V <.>
x.I <.>,:7,<.>,<.> V <.>
<.>.<.> x V.I.1 _ <,>
<.>._.<.> A « V <.>
<,>.V_ m k,_.V V.1,V 4 4
<,> _ <.>,»,~.<.> i
<.> V._.V._ <.>
<.> V,:.<,>
K.r.;
V.<.> H.‘._,<.>.V V JV.<.> n.<.>.<.> « 1V.<.>
a.<.>.r.<.> M.V.<.>,<.> <.>,V V L.t.<.> V A.<.>.ilV/2 1'.<.> V I r
V,<.>.Vm,VV,<,> 2.JV._,<.>.<.> <.>,r A.x V
<.>.V t w,<.>._ V.<.>.15.<.> V.<.> V.<.> / -4 r
V “a.<.> <.>,:,(V 2.<.> VV.<.>.<.>.<.>.V 4
V n._.V.<.> t <.>,<.>
<.> 3.<.> V V V 4;
<.> V.V._.as.9 V a.<.>.<.> V r
doc1.pdf
8leg_zpf.pdf
593/1
<br> 5
9
3
/
2
<br> 594
<br> 595/1
<br> 595/2
<br> 595/3
<br> 596
<br> 597/1
<br> 597/2
<br> 598
<br> 599
<br> 600
<br> 601
<br> 602
<br> 603
<br> 604
<br> 605
<br> 606
<br> 607
<br> 608
<br> 609/1
<br> 609/2
<br> 609/3
<br> 610
<br> 611
<br> 612/1
<br> 612/2
<br> 613
<br> 616
<br> 633
<br> 634
<br> 636/1
<br> 644/2
<br> 644/1
<br> 644/3
<br> 6
3
6
/
2
<br> 464/60
<br> 464/2
<br> 464/44
<br> 464/13
<br> 464/8
<br> 464/9
<br> 464/10
<br> 464/11
464/12
<br> 464/42
<br> 464/40
<br> 464/41
<br> 464/52
<br> 464/54
<br> 464/36
<br> 510/6
<br> 510/8
<br> 510/22
<br> 510/21
<br> 510/3
510/19
<br> 510/33
<br> 510/2
<br> 510/4
<br> 232/3
<br> 232/16
<br> 232/20
<br> 232/21
<br> 232/19
<br> 232/6
<br> 232/17
<br> 233/6
<br> 1016/1
<br> 24/1
<br> 24/2
<br> 24/3
<br> 24/4
<br> 24/5
<br> 24/6
<br> 24/7
<br> 28
<br> 29
<br> 21/1
<br> 21/2
<br> 12/2
<br> 14/1
<br> 13
<br> 17/1
<br> 17/4
<br> 17/6
<br> 17/7
<br> 18
<br> 51
<br> 31
<br> 33/2
<br> 34/1
<br> 34/3
<br> 35
<br> 36
<br> 39
<br> 41
<br> 43
44/144/2
<br> 45/1
<br> 45/2
<br> 47
<br> 48/1
<br> 49/1
<br> 1026/2
<br> 1026/8
<br> 15/2
<br> 16/1
<br> 8/1
<br> 8/2
<br> 9
<br> 10
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 10
2
6
/
9
<br> 161
<br> 150
<br> 162
<br> 164
<br> 165/1
<br> 165/2
<br> 194
<br> 195
<br> 199
<br> 200
<br> 193
<br> 192
<br> 232/10
<br> 17/5
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 2/3
<br> 1
<br> 20
<br> 134
<br> 126/1
<br> 126/3
<br> 130/1
<br> 128/2
<br> 128/3
<br> 128/5
<br> 128/6
<br> 128/8
<br> 128/1
<br> 129
<br> 12
8
/
7
<br> 198
<br> 115/7
<br> 115/9
<br> 115/18
<br> 115/19
<br> 115/20
<br> 115/6
<br> 115/14
<br> 115/17
<br> 75/2
<br> 75/3
<br> 64/1
<br> 62/1
<br> 61
<br> 60/1
<br> 58
<br> 57/1
<br> 53/1
<br> 1076
<br> 71/3
<br> 71/4
<br> 72
<br> 67
<br> 69
<br> 70/1
<br> 68
<br> 71/8
<br> 63
<br> 2
3
/
2
<br> 76
<br> 104
<br> 102
<br> 106/1
<br> 106/3
<br> 108/1
<br> 108/2
<br> 109
<br> 115/1
<br> 112
<br> 111/1
<br> 11
1/
<br> 3
<br> 111/2
<br> 113
<br> 106/4
106/2
<br> 46
4/
<br> 53
<br> 63/1
63/2
<br> 64
<br> 227
<b...
6leg_tie.pdf
Bv
<br> Bv
<br> Bv
<br> Bv
<br> Bv
<br> Up
<br> 1.1
<br> 1.2
<br> 1.4
<br> 1.5
<br> 1.6
<br> Vedoucí projektant : Ing.arch.Milan HuŁík Vypracovali : Ing.arch.Milan HuŁík
<br> Projektant : AR projekt,s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1183/29a,627 00 Brno
<br> Razítko
<br> Podpis:
<br> –íslo jednací:
<br> Datum vydÆní:
<br> Datum nabytí œŁinnosti:
<br> Razítko
<br> Z̀ ZNAM O Ú –INNOSTI ZMÌNY Ú ZEMN̋HO PL̀NU
<br> JmØno a płíjmení oprÆvnìnØ osoby połizovatele:
<br> Funkce:
<br> projekt,s.r.o <.>
Datum zpracovÆní : 08/2010
<br> 6
<br> SprÆvní orgÆn,který œzemní plÆn vydal: Zastupitelstvo obce Javørek
<br> nÆvrh
<br> nÆvrhstav
<br> Mgr.Hana LeššovÆ
<br> PLOCHY ØEŠENÉ ZMÌNOU –.1 ÚPO JAVÙREK
<br> Połizovatel : Obecní œład Javørek
<br> Połizovatel: Obecní œład Javørek
<br> KatastrÆlní mapa c –ÚZK Praha
<br> - ENERGETIKA A SPOJE 1 : 2 000
<br> TECHNICK` INFRASTRUKTURA
<br> vysokØ napští 22 kV - vzdušnØ vedení
<br> ochrannØ pÆsmo
<br> STL rozvod plynu
<br> nÆvrhstav
<br> INFORMATIVN˝ ÚDAJE
<br> stÆtní silnice
<br> obslužnØ a œŁelovØ komunikace
<br> polní a lesní cesty
<br> trafostanice
<br> radioreleovØ trasy
<br> i
<br> TECHNICK` INFRASTRUKTURA
<br> ÚPO JAVÙREK
ZMÌNA –.1
<br> 610*620 mm
<br> 1.1
<br> domÆcího zvíłectva v rozsahu pro osobní potłebu rodiny)
BV plochy bydlení venkovskØho typu (s drobným chovem
<br> oznaŁení zastavitelných ploch zmìny Ł.1 Ú PO Javørek
<br> UP uliŁní prostory
<br> vysílaŁ GSM signÆlu
<br> polohu sítí technickØ infrastruktury upłesní œzemní studie
<br> 593/1
<br> 5
9
3
/
2
<br> 594
<br> 595/1
<br> 595/2
<br> 595/3
<br> 596
<br> 597/1
<br> 597/2
<br> 598
<br> 599
<br> 600
<br> 601
<br> 602
<br> 603
<br> 604
<br> 605
<br> 606
<br> 607
<br> 608
<br> 609/1
<br> 609/2
<br> 609/3
<br> 610
<br> 611
<br> 612/1
<br> 612/2
<br> 613
<br> 616
<br> 633
<br> 634
<br> 636/1
<br> 644/2
<br> 644/1
<br> 644/3
<br> 6
3
6
/
2
<br> 464/60
<br> 464/2
<br> 464/44
<br> 464/13
<br> 464/8
<br> 464/9
<br> 464/10
<br> 464/11
464/12
<br> 464/42
<br> 464/40
<br> 464/41
<br> 464/52
<b...
5leg_tiv.pdf
Bv
<br> Bv
<br> Bv
<br> Bv
<br> Bv
<br> Up
<br> 1.1
<br> 1.2
<br> 1.4
<br> 1.5
<br> 1.6
<br> –S 1
<br> –S 2
<br> –S 4
<br> –S 3
<br> A
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> ÚV,VDJ 60 m3
<br> I
RŠ
<br> 470
<br> 450
<br> 400
<br> 4
2
0
<br> 480
<br> 4
6
6
<br> 149
<br> 647/2
<br> 593/1
<br> 5
9
3
/
2
<br> 594
<br> 595/1
<br> 595/2
<br> 595/3
<br> 596
<br> 597/1
<br> 597/2
<br> 598
<br> 599
<br> 600
<br> 601
<br> 602
<br> 603
<br> 604
<br> 605
<br> 606
<br> 607
<br> 608
<br> 609/1
<br> 609/2
<br> 609/3
<br> 610
<br> 611
<br> 612/1
<br> 612/2
<br> 613
<br> 616
<br> 633
<br> 634
<br> 636/1
<br> 644/2
<br> 644/1
<br> 644/3
<br> 6
3
6
/
2
<br> 632/6
669/2
<br> 668/2
<br> 464/16
<br> 464/50
<br> 464/51
<br> 464/60
<br> 464/2
<br> 464/44
<br> 464/13
<br> 464/8
<br> 464/9
<br> 464/10
<br> 464/11
464/12
<br> 464/14
<br> 464/42
<br> 464/40
<br> 464/41
<br> 464/52
<br> 464/54
<br> 464/36
<br> 510/9
<br> 510/10
<br> 510/11
<br> 510/12
<br> 510/23
<br> 510/18
<br> 510/7
<br> 510/25
<br> 510/6
<br> 510/8
<br> 510/22
<br> 510/21
<br> 510/3
510/19
<br> 510/33
<br> 510/2
<br> 510/4
<br> 510/27
<br> 510/35
<br> 510/34
<br> 510/26
<br> 510/17
<br> 510/36
<br> 510/1
<br> 232/3
<br> 232/16
<br> 232/20
<br> 232/21
<br> 232/19
<br> 232/6
<br> 232/17
<br> 233/6
<br> 24/1
<br> 24/2
<br> 24/3
<br> 24/4
<br> 24/5
<br> 24/6
<br> 24/7
<br> 28
<br> 29
<br> 21/1
<br> 21/2
<br> 12/2
<br> 14/1
<br> 13
<br> 17/1
<br> 17/4
<br> 17/6
<br> 17/7
<br> 18
<br> 51
<br> 31
<br> 33/2
<br> 34/1
<br> 34/3
<br> 35
<br> 36
<br> 39
<br> 41
<br> 43
44/144/2
<br> 45/1
<br> 45/2
<br> 47
<br> 48/1
<br> 49/1
<br> 1026/2
<br> 1026/8
<br> 15/2
<br> 16/1
<br> 8/1
<br> 8/2
<br> 9
<br> 10
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 10
2
6
/
9
<br> 161
<br> 150
<br> 162
<br> 164
<br> 165/1
<br> 165/2
<br> 194
<br> 195
<br> 199
<br> 200
<br> 193
<br> 192
<br> 232/10
<br> 17/5
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 2/3
<br> 1
<br> 20
<br> 134
<br> 126/1
<br> 126/3
<br> 130/1
<br> 128/2
<br> 128/3
<br> 128/5
<br> 128/6
<br> 128/8
<br> 128/1
<br> 129
<br> 12
...
4leg_vps.pdf
ÚPO JAVÚREK
<br> ZMĚNA Č.1
<br> VEŘEJNÉ PROSPÉŠNÉ STAVBYA OPATŘENÍ,PRO KTERÉ JE MOZNE,UPVLATN1T PREDKUPNI PRAVO PODLE PAR.101 ZAK.c.183/2006 Sb <.>
<br> návrh VEŘEJNÉ PROSPÉšNÉ STAVBY
<br> P plochy veřejných prostranství
<br> P1 označení veřejně prospěšné stavby - veř.prostranství
<br> VEŘEJNÉ PROSPÉŠNÉ STAVBYA OPATŘENÍ,_ PRO KTERÉ,JE MOZNE VYVLASTNIT PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
<br> návrh VEŘEJNÉ PROSPÉšNÉ STAVBY
<br> DT veřejná dopravní a technická infrastruktura (plochy komunikací
<br> "5“ pro motorovou dopravu a plochy pro inženýrské Sítě,stavby technického vybavení a s nimi provozně související zařízení) % DT plochy dopravní a technické infrastruktury "5/7 DT1 označení veřejně prospěšné stavby — veř.dopravní a technické infrastruktury T veřejná technická infrastruktura (vedení a stavby technického vybavení
<br> a s nimi provozně související zařízení,například vodovody,kanalizace,stavby a zařízení pro nakládání s odpady,energetická vedení,kabely veř.komunikační sítě)
<br> 115/16
<br> označení veřejně prospěšné stavby — veř.technické infrastruktury
<br> _ _ -))- _ - kanalizace splašková gravitační _ _ >- _ - kanalizace splašková tlaková _ _ _3 _ _ - kanalizace dešťová A čerpací stanice odpadních vod ČS 4 označení čerpací stanice ' ' ">“ _ ' vodovodní řady zásobovací „6.regulační šachta
<br> _______ plynovody
<br> INFORMATIVNÍ ÚDAJE
<br>.<.> hranice katastrálního území ]avúrek
<br> 232/19
<br> _ ___—; ___—_—
<br> ___—
<br> P- „j J.) 00
<br> CS 2 VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ STAVBY 1 : 2 000
<br> Pořizovatel : Obecní úřad Javůrek 2 Projektant : AR projekt,s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1183/29a,627 00 Brno A
<br> projekt,s.r.o <.>
<br> Datum zpracování : 08/2010
<br> Vedoucí projektant : Ing.arch.XXXXX XXXXX Vypracovali : Ing.arch.XXXXX XXXXX Mgr.XXXX XXXXXXX X
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMÉNY ÚZEMNÍHO PLANU
<br>.Razítko Správní orgán,který územní plán vydal: Zastupltelstvo obce ]avúrek Číslo jednací: Datum vydání: 233".<.> Datum nabytí účinnostl: Razítko
<br> Pořizovatel: Obecní úř...

Načteno

edesky.cz/d/6051024

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Javůrek
20. 03. 2023
20. 03. 2023
09. 03. 2023
09. 03. 2023
02. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Javůrek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz