« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - územní rozhodnutí stavby "Malá vodní nádrž Pod Louvarem" - prodloužení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [39 KB]
Městský úřad Počátky
stavební odbor
<br> Palackého náměstí 1,394 64 Počátky,tel.:561 034 933,fax: 565 495 533,e-mail: stavby@pocatky.cz
<br>
Č.j.: 2-1096-4/2015/st Počátky : 05.01.2016
Spis.zn.: 1096/2015 113/15 Listů : 3
<br> Přílohy: 0 Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXX,DiS <.>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Počátky,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí <,>
kterou dne 24.11.2015 podal
<br> Obec Častrov,IČO 00247987,Častrov 105,394 63 Častrov <,>
v zastoupení:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Drážďany XX,Častrov,XXX 70 Kamenice nad Lipou
<br> (dále jen "žadatel"),podle § 93 odst.3 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
do: 2 XXXX XXX dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí,které vydal
Městský úřad Počátky,stavební odbor dne 29.11.2013 pod č.j.: 53-828-3/2013/st na stavbu
<br> MALÁ VODNÍ NÁDRŽ "POD LOUVAREM"
<br>
na pozemcích parc.č.27/14,27/64,869/1,878/1 a 2012 v katastrálním území Častrov <.>
<br>
Jedná se o umístění malé vodní nádrže a pěti mokřadních tůní v katastrálním území Častrov.Malá vodní
nádrž se bude nacházet na severovýchodním okraji zastavěné části obce Častrov,na drobném vodním
toku (Barborský potok) a bude umístěna na pozemcích parc.č.869/1,878/1 a 2012 v katastrálním území
Častrov.Lokalita pro výstavbu mokřadních tůní se nachází cca 300 m západně od budované malé vodní
nádrže mimo vlastní vodní tok v silně zamokřeném místě,mokřadní tůně budou umístěny na pozemcích
parc.č.24/14 a 27/64 v katastrálním území Častrov.Hlavní účelem umístění stavby je podpoření funkce
krajinotvorné,estetické a ekologicko-stabilizační.Vodní nádrž bude také zdrojem požární vody a dále
sloužit k extenzivnímu chovu ryb <.>
<br>
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního or...

Načteno

edesky.cz/d/6050919

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz