« Najít podobné dokumenty

Obec Pila - Zápis a usnesení z veřejného zasedání dne 28. 2. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pila.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení z veřejného zasedání dne 28. 2. 2023
1
<br>
<br> OBEC PILA
Pila č.p.97,360 01 Karlovy Vary
<br>
<br> tel.: +420724181460,e-mail: obec@obec-pila.cz,ID: 2jab73e
<br> IČ: 69981264,bank.spoj.: ČSOB Karlovy Vary 276821723/0300
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Pila
<br>
Datum: 28.2.2023
<br> Místo: OÚ Pila
<br> Čas: 19:00 hod <.>
<br> Přítomní zastupitelé: St.Hoffman,Z.Mäsárová,L.Matoušek,I.Plic,L.Šeda,N.Šedová,J <.>
<br> Trenková
<br> Nepřítomní zastupitelé: 0
<br> Předsedající: St.Hoffman
<br>
<br> Program: 1.Schválení programu jednání <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatele <.>
<br> 3.Kontrola minulého usnesení <.>
<br> 4.Rozpočtové opatření č.9/2022 <.>
<br> 5.Výroční zpráva o obci Pila za rok 2022 <.>
<br> 6.Koncepce rozvoje obce 2023 - 2026 <.>
<br> 7.Střednědobý rozpočtový výhled 2023 - 2026 <.>
8.NI transfery z rozpočtu obce Pila <.>
<br> 9.Pronájem pozemku <.>
<br> 10.Výběr zhotovitele VZ <.>
<br> 11.Smlouvy k pozemkům <.>
<br> 12.Návrh změny ÚP Pila <.>
<br> 13.Sociální služba <.>
<br> 14.Různé <.>
<br> 15.Závěr <.>
<br>
<br> 1) Zasedání zahájil předsedající,konstatoval,že zasedání je usnášeníschopné,a seznámil
<br> přítomné s programem <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání <.>
<br> Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL(-A) SE – 0
<br> Usnesení č.01/01/2023 bylo přijato <.>
<br>
<br> 2) Jako zapisovatel byl předsedajícím navržen L.Matoušek.Ověřovatelem zápisu Z <.>
<br> Mäsárová a J.Plic <.>
<br> K tomuto návrhu nebyly vzneseny protinávrhy <.>
<br>
<br> 3) Kontrolu minulého usnesení provedl L.Šeda.K plnění usnesení nebyly vzneseny námitky <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 4) Starosta seznámil OZ s obsahem rozpočtového opatření č.9/2022.(příloha 1)
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.9/2022 <.>
<br> Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL(-A) SE – 0
<br> Usnesení č.02/01/2023 bylo přijato <.>
<br>
<br> 5) Starosta seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy o obci Pila...

Načteno

edesky.cz/d/6050793

Meta

Pronájem   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pila      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz