« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozhodnutí o umístění stavby - Ctiboř obnova NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [52 KB]
Městský úřad Počátky
stavební odbor
<br> Palackého náměstí 1,394 64 Počátky,tel.:561 034 933,fax: 565 495 533,e-mail: stavby@pocatky.cz
<br>
Č.j.: 25-448-4/2016/st Počátky : 07.06.2016
Spis.zn.: 448/2016 33/16 Listů : 4
<br> Přílohy: 0 Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXX,DiS <.>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Počátky,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
kterou dne 26.04.2016 podal
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice <,>
v zastoupení:
<br> E.ON Česká republika,s.r.o <.>,IČO 25733591,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice <,>
v zastoupení:
<br> MAŠEK ELEKTRO s.r.o <.>,IČO 27651584,Krusičany 74,257 41 Týnec nad Sázavou
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění vyhlášky
č.63/2013 Sb <.>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Ctiboř,zadní část obce - obnova NN
(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.7,8/1,8/2,9,10,11,28,30,parc.č.24,28/2,742/2,1227 <,>
1265/1,1265/3,1265/4,1265/12,1265/13,1265/25,1265/27,1274/16,1274/20,1274/28,1274/29 <,>
1274/30,1274/32,1274/33 a 1274/34 v katastrálním území Ctiboř u Častrova <.>
<br>
Druh a účel umisťované stavby:
<br> - jedná se o stavbu technické infrastruktury,která spočívá v obnově stávajícího venkovního
vedení NN v obci Častrov,místní části Ctiboř za kabelové vedení NN.Hlavním účelem stavby je
zabezpečení dodávky elektrické energie odběratelům v požadované kvalitě.Budou demontovány
venkovní rozvody NN,poté d...

Načteno

edesky.cz/d/6050666

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz