« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Polanka - VPS dotace SOH obci Leskovec.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Polanka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS dotace SOH obci Leskovec.pdf
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska číslo: 2/2022
<br> (uzavřená dle 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> mezi:
<br> Poskytovatel dotace: Sdružení obcí Hornolidečska
<br> se sídlem: Horní Lideč 292,PSČ 756 12 zastoupena: XXXXX XXXXX,předseda Josekaadlec,místopředseda |Č:XXXXXXXX bankovní spojení: XXXXXXXXXX/XXXX,Česká spořitelna,a.s <.>
<br> (dále jen „poskytovate|")
<br> a
<br> Příjemce dotace: Obec Leskovec
<br> se sídlem: 756 11 Leskovec 67
<br> zastoupena: lng.Markem Koňaříkem
<br> IČ: 00303984
<br> bankovní spojení: 10029851 /0100,Komerční banka a.s <.>
<br> (dále jen „příjemce")
<br> tuto veřejnoprávní smlouvu
<br> 1.1 <.>
<br> 1.2.1.3 <.>
<br> 1.4 <.>
<br> |.Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ||.až |||.účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu SOH ve výši: 224.668; Kč.Slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc šest set šedesát osm korun korun českých <.>
<br> Účel dotace: Investiční dotace na výstavbu přeložky MK v rámci II.etapy CBW na území obcí Hornolidečska v k.ú.Leskovec
<br> Poskytnutí prostředků dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Valného shromáždění SOH na zasedání dne 11.5.2022,usnesením č.: ll/2022/11) <.>
<br> Užití dotace kjiným účelům je možné po předchozím písemném souhlasu poskytovatele <.>
<br> Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahujíse na ni všechna ustanovenítohoto zákona <.>
<br> Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství,pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují <.>
<br> 21 <.>
<br> 2.2 <.>
<br> 2.3 <.>
<br> 2.4 <.>
<br> 2.5 <.>
<br> 2.6 <.>
<br> 3.1.3.2 <.>
<br> 3.3 <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/6050497

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Polanka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz