« Najít podobné dokumenty

Město Brno - STANOVENÍ dobíjecí stanice pro elektromobily Technická VUT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres_PCR_dobijici_stanice_Technicka_VPUK_0286913_2022.pdf
J7I NÁ ST UP NÍ PL OC HA PR O PO ŽÁ RN Í TE CH NI KU 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,75 2,5 3,5 3,5 3,5 6,4 3,8 2,75 2,75 ~ 50 0 PO ZN.1 DOPRAVNÍ ZNAČKA IJ7 KOTEVNÍ PATKA 170 x 170 mm + 4x ZÁVITOVÁ TYČ M14x300 mm SLOUPEK FeZn Ø60 mm OPATRIT VÍČKEM A SYSTÉMOVÝMI OBJÍMKAMI ZÁKLADOVÁ PATKA 300 x 300 mm BETON C16/20 UPRAVENÝ TERÉN DÉ LK A VI Z PR OJ EK TO VÁ D OK UM EN TA CE ŠÍRKA VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 750 10 00 DOPRAVNÍ ZNAČKU UMÍSTIT NA STRED PARKOVACÍHO MÍSTA BARVA BÍLÁ,SYMBOL Č.406 HRANICE PARKOVACÍHO MÍSTA,VODOROVNÉ ZNAČENÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA.TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY PRO INGVEST S.R.O.OBSAH PRÍLOHY: ČÍSLO PRÍLOHY: GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: ČÍSLO ZAKÁZKY: DATUM: STUPEN PD: MERÍTKO: ČÍSLO PARÉ: ARCHITEKT: HIP: ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KRESLIL: KONTROLOVAL: INVESTOR: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ OBJEKT: ČÁST DOKUMENTACE: PRO INGVEST S.R.O.VINARSKÁ 470/5c 603 00 BRNO INFO@PROINGVEST.CZ AUTORIZACE: ING.XXXXX XXXX ING.XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX E.ON ČESKÁ REPUBLIKA,S.R.O <.>,F.A.GERSTNERA 2151/6,370 01 ČESKÉ BUDEJOVICE 7,IČ: 257 33 591 TECHNICKÁ 2896/2,61600 BRNO-KRÁLOVO POLE; K.Ú.KRÁLOVO POLE; P.Č.4767/377 NABÍJECÍ STANICE - BRNO D.1.1.ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNE TECHNICKÉ REŠENÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ- VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ KOMUNIKACE 139_20 ------ ÚS 03/2022 D.1.1.5 XXXXXXX XXXXXXXXX IPXb - INSTALOVAT LEGENDA - STÁVAJÍCÍ TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍNOVÉ OSAZENO DLE TP 65 - STÁVAJÍCÍ TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,V BÍLÉ BARVĚNOVÉ DLE TP 133 POZN.: STÁVAJÍCÍ TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,JEŽ BUDE V ROZPORU S NOVOU PODOBOU VDZ,BUDE ODSTRANĚNO.S POZNÁMKA VÝŠKA V MÍSTE ZPEVNENÉ POCHOZÍ PLOCHY: 2200 - 2500 mm VÝŠKA V MÍSTE ZELENÉHO PÁSU: 1200 - 2500 mm 1 � 9 � 8 � 7 � � � ) � $...
STANOVENI_Technicka_VUT_dobijeci_stanice_pro_elektromobily_0286913_2022.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0286913/2022/12 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0117031/2023/PER TEL./E-MAIL: 542 174 757/pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci - v ulici Technická v Brně – MČ Brno-Královo Pole
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Pozemní komunikace – veřejně přístupná účelová komunikace na části parcel č.4767/377
<br> 4767/384 a 4767/383 k.ú.Královo Pole ve vlastnictví VUT a místní komunikace III.třídy Technická
<br> – změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v souvislosti se zřízením dobíjecí
<br> stanice pro elektromobily
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě podnětu Vysokého učení Technického v Brně,se sídlem Antonínská 548/1,601
<br> 90 Brno,IČ 00216305 v zastoupení společnosti DOKA s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,spočívající
<br> v požadavku na provedení místní úpravy provozu v návaznosti na realizaci dobíjecí stanice pro
<br> elektromobily provedené stavební úpravou na veřejně přístupné komunikaci ve vlastnictví žadatele na
<br> parcelách č.4767/377 4767/384 a 4767/383 k.ú.Královo Pole v ulici Technická v Brně a předloženého
<br> návrhu místní úpravy provozu formou výkresu č.schématu D.1.1.5 s názvem stavby „NABÍJECÍ
<br> STANICE - BRNO“,„DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE“
<...

Načteno

edesky.cz/d/6049401

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz