« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška stanovení PDZ - Černozemní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0142546_Priloha_Cernozemni.pdf
AU
TO
<br> SE
RV
<br> IS
<br> AU
TO
<br> SE
RV
<br> IS
<br>
<br> as
f <.>
<br> as
f <.>
<br> b
<.> d
l <.>
3
0
x
3
0
<br> bet <.>
<br> b
e
t <.>
ž
la
<br> b
<br> a
s
f <.>
<br> a
sf <.>
<br> z.dl <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> z
p
o
m
a
lo
v
a
c
í
<br>
<br> p
rá
h
<br> dl
<.>
<br> asf <.>
<br> bet <.>
<br> b
<.> d
l <.>
(1
<br> 7
/1
<br> 7
)
<br> b.dl.(20/20)
<br> ž
la
<br> b
<br> ž
la
<br> b
<br> G
A
<br> R
Á
<br> Ž
<br> D
ÍL
<br> N
A
<br> b <.>
<br> asf <.>
<br> b <.>
<br> z.dl <.>
<br> r.b.dl.10x20b.dl.10x20
<br> l.a <.>
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> IP10a
<br> IP
10
<br> b
<br> IP10b
<br> B1
E13/MIMO
POVOLENÍ
POŘADATELE
ÚMČ SLATINA/
Z2
Světlo
<br> ul.Černozemní
<br> ul.Černozem
ní
<br> ul.Černozemní
<br> u
l <.>
<br> Z
em
<br> an
ov
<br> a
<br> ul
<.> Z
<br> em
an
<br> ov
a
<br> ul.Černozemní
23
<br> 25
<br> dlažba
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> ul
<.> B
<br> rn
ěn
<br> ky
<br> ul
<.> B
<br> rn
ěn
<br> ky
<br> 30
<br> ul.Řipská
<br> Přemyslovo nám <.>
<br> štěrková plocha
<br> prostor pro konání akce
<br> 30
<br> B1 E1
3/
<br> M
IM
<br> O
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
PO
<br> ŘA
DA
<br> TE
LE
<br> ÚM
Č
<br> SL
AT
<br> IN
A/
<br> Z2 Sv
ět
<br> lo
<br> B1
E13/MIMO POVOLENÍPOŘADATELEÚMČ SLATINA/
<br> Z2
Světlo
<br> IP
10
<br> a
<br> IP10b
<br> IP1
0b
<br> C2a
<br> E13/ NA POVOLENÍ
POŘADATELE
<br> ÚMČ SLATINA
JÍZDA VLEVO
<br> POVOLENA/
<br> IZ 8b
<br> TERMÍNTERMÍN
<br> IZ 8b
TERM
<br> ÍN
<br> TERM
ÍN
<br> IZ 8
b
<br> TERM
ÍN
<br> TERM
ÍN
<br> IZ 8a
<br> TERMÍN TERMÍN
<br> IZ
8
<br> a
TE
<br> RM
ÍN
<br> TE
RM
<br> ÍN
<br> IZ
8
<br> a
<br> TE
RM
<br> ÍN
TE
<br> RM
ÍN
<br> IZ 8a
TERMÍN
<br> TERMÍN
<br> č.j.: MMB /2023 -
<br> - IZ 8a,b -osadit 7 dní předem
- DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
<br> přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
...
0142546_Cernozemni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0142546/2023/TOMS VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0126507/2023/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-42746-2/ČJ-2023-0602DI ze dne 07.03.2023,na základě ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Přemyslovo nám <.>,Tilhonova,Zemanova <,>
<br> Černozemní a veřejně přístupných účelových komunikací ul.Zemanova a Brněnky ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu pořádání kulturní akce - pálení čarodějnic na ul.Černozemní a Zemanova <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 30.04.2023.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního
<b...

Načteno

edesky.cz/d/6049399

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz