« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - SKOŘICE - P.Č. 139/5 A P.Č. 141/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AV k.ú. Skořice.pdf
8399/P/2023-HMSU
<br> čj.UZSVM/P/6049/2023-HMSU
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 26.4.2023 (středa) v 10:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 27.4.2023 (čtvrtek) v 10:00 hod <.>
<br> Kauce musí být připsána na účet zadavatele nejpozději do 25.4.2023 <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Plzeň <.>
Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX,email: radka.snajdrova@uzsvm.cz <.>
<br>
II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na
webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br>
1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“)
<br> ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 8.100,- Kč.Kauci lze složit pouze
bezhotovostním převodem na účet č.6015-24728311/0710 tak,aby byla připsána na účet
Zadavatele aukce ve lhůtě do 25.4.2023.Jako variabilní symbol a specifický symbol
každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br...
KS - návrh k.ú. Skořice.pdf
1
<br>
<br>
<br>
8374/P/2023-HMSU
Čj.: UZSVM/P/6028/2023-HMSU
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná JUDr.XXXXX XXXXXX,ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu
Územního pracoviště Plzeň,Radobyčická 14,301 00 Plzeň
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br>
<br> a
<br>
Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majet...

Načteno

edesky.cz/d/6048904

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz