« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška stanovení PDZ Košuličova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0136831_Priloha_Kosulicova.pdf
6
<,>
5
m
<br> MK (ul.Košuličova)
<br> MK (ul.Košuličova)
<br> VJ
EZ
<br> D
<br> VJ
EZ
<br> D
<br> VJ
EZ
<br> D
<br> A1
5
<br> A6
b
<br> E7
a
<br> A15
A6b
E7a
<br> m
ax.5m
<br> m
i
n
<.>
<br> 2
<,>
7
5
m
<br> otevřený výkop
<br> š.cca 1,0m
<br> přejezdová lávka (plech)
š=m
<br> in 2,75m
<br> C4
b
<br> 3x
S
<br> v <.>
Z2
<br> tr
af
<br> os
ta
<br> ni
ce
<br> 10m
<br> vedení NN
<br> ve
de
<br> ní
N
<br> N
<br> p <.>
č <.>
<br> 20
3/
<br> 3
<br> p <.>
č <.>
<br> 20
3/
<br> 3
<br> p <.>
č <.>
<br> 20
4/
<br> 12
<br> p <.>
č <.>
<br> 23
7/
<br> 20 p
<.> č
<br> <.>
23
<br> 7/
21
<br> 10m
<br> D
ATU
<br> M
B
28
<br> E13
E8c
<br> Ú
K
<br> klín3x Z4b,dl.5m
+ 1x S7 + 1x C4a
<br> B
28
<br> E13
E8a
<br> D
ATU
<br> M
<br> D
AT
<br> U
M
<br> B
28
<br> E1
3
<br> E8
c
<br> A7
a
<br> A7a
<br> B
28
<br> E1
3
<br> E8
a
<br> D
AT
<br> U
M
<br> A1
5
<br> A6
b
<br> E7
a
<br> A15
A6b
E7a
<br> 6
<,>
5
m
<br> m
ax.5m
<br> př
ej
<br> ez
do
<br> vá
lá
<br> vk
a
<br> (p
le
<br> ch
)
<br> š=
m
<br> in
2
<br>,7
5m
<br> MK (ul.Košuličova)
<br> MK (ul.Košuličova)
<br> VJ
EZ
<br> D
<br> VJ
EZ
<br> D
<br> VJ
EZ
<br> D
<br> m
i
n
<.>
<br> 2
<,>
7
5
m
<br> klín 3x Z4a dl.5m
+ 3x S7+1x C4b
<br> otevřený výkop
<br> š.cca 1,0m
<br> 10m
<br> tr
af
<br> os
ta
<br> ni
ce
<br> vedení NN
<br> ve
de
<br> ní
N
<br> N
<br> p <.>
č <.>
<br> 20
3/
<br> 3
<br> p <.>
č <.>
<br> 20
3/
<br> 3
<br> p <.>
č <.>
<br> 20
4/
<br> 12
<br> p <.>
č <.>
<br> 23
7/
<br> 20 p
<.> č
<br> <.>
23
<br> 7/
21
<br> B
28
<br> E13
E8a
<br> D
ATU
<br> M
<br> 10m
<br> D
ATU
<br> M
B
28
<br> E13
E8c
<br> Ú
K kl
<br> ín
3
<br> x
Z4
<br> b
dl
<br>.5
m
<br> +
1x
<br> S
7
<br> +
1x
<br> C
4a
<br> B
28
<br> E13
E8a
<br> D
ATU
<br> M
<br> D
AT
<br> U
M
<br> B
28
<br> E1
3
<br> E8
c
<br> A7
a
<br> A7a
<br> B
28
<br> E1
3
<br> E8
a
<br> D
AT
<br> U
M
<br> BRNO - MĚSTO,UL.KOŠULIČOVA
<br> BRNO,KOŠULIČOVA,příp.BD,kNN,PSH INV.Jih
<br> 1.0
<br> - - - - - - - -
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> PRACOVNÍ MÍSTO / ZÁBOR
<br> A15
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZN...
0136831_Kosulicova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0136831/2023/TOMS VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0130358/2023/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-45950-2/ČJ-2023-0602DI ze dne 09.03.2023,na základě ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místní komunikaci ul.Košuličova a veřejně přístupné účelové komunikaci
<br> ul.Košuličova (pokračování místní komunikace ul.Košuličova) ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace připojení kabelu nízkého napětí na ul.Košuličova před vjezdem na parcelu č.204/12 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období od 01.04.2023 do 23.04.2023.Skutečný termín b...

Načteno

edesky.cz/d/6047451

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz