« Najít podobné dokumenty

Město Brno - V.V. PDZ - Březinova 37 - zábor pro zařízení stavby a pro jeřáb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres_Brezinova_37_-_novostavba_BD.pdf
Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Březinova 37
Zařízení stavby,stání jeřábu
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.230065
20.2.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> č.j.: MMB /2023 -
<br> B28 osadit 7 dní předem
<br> Stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š.min.1,2m v pěších koridorech <,>
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> objízdná,pěší trasa :
<br> Legenda zařízení stavby,obj.trasy,výkopy :
<br> 37
<br> OBLAST 2-03
<br> ZÓNA A
ZÓNA C
<br> V
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
N
<br> Í D
N
<br> Y
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
N
<br> E
B
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
P
<br> L
A
<br> C
E
<br> N
Í
<br> C
E
<br> N
Y N
<br> A
M
<br> ÍS
TĚ
<br> Z2 Z4
d
<br> 3 <,>
5
<br> 1 <,>
2
<br> Březinova
<br> Zábor pro jeřáb
20,0/4,3
<br> Chodník
20,0/1,6
<br> A
6b
<br> A
15
<br> A
6b
<br> A
15
<br> B28
E13/Term
<br> ín:/
E8a
<br> B28
E13/Term
<br> ín:/
E8b
<br> B28
E13/Term
<br> ín:/
E8c
<br> Světlo
C4a
Z4e
<br> Sv
ět
<br> lo
C4
<br> b
Z4
<br> d
<br> ETAPA II: Stání jeřáb: 1den 8-16hod
<br> 4 <,>
3
<br> B3
0
<br> Z2IS
11
<br> b
(s
<br> ym
bo
<br> l p
ěš
<br> í)B30
<br> Z2 IS11b
(sym
<br> bol pěší)
<br> Pěší koridor
<br> 37
<br> OBLAST 2-03
<br> ZÓNA A
ZÓNA C
<br> V
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
N
<br> Í D
N
<br> Y
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
N
<br> E
B
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
P
<br> L...
0126509_23_Ver._vyhlaska_Brezinova_37.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0134295/2023/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0126509/2023/3 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-41715-2/ČJ-2023-0602DI,ze dne 7.3.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Březinova ve městě Brně podle výkresové
<br> dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro zařízení stavby a stání jeřábu u objektu Březinova 37 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 23.3.2023 – 30.4.2023,přičemž dopravní omezení vzniklá
<br> se stáním jeřábu budou pouze 1 den v daném termínu a XXX v rozmezí X hodin.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí silnič...

Načteno

edesky.cz/d/6047449

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz